Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 31 de març de 2022 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

    Número de registre 2511 - Pàgina 12162

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Expedient núm: 929/2022. Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 2529 - Pàgina 12163

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenaments de personal eventual

    Número de registre 2509 - Pàgina 12164

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es corregeixen les errades detectades en la Resolució de 9 de febrer de 2022 per la qual es convoca el procediment de proveïment per lliure designació del lloc de treball de Cap d’Àrea d’Informàtica i Registres del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 2455 - Pàgines 12165-12166

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 2443 - Pàgines 12167-12172

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses en el procediment selectiu per a l’ingrés al cos d’advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa d’exclusió, convocat per la Resolució de 17 de febrer de 2022 (BOIB núm. 28, de 22 de febrer)

    Número de registre 2546 - Pàgines 12173-12174

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 30 de novembre de 2021

    Número de registre 2547 - Pàgines 12175-12177

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Medicina Interna corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 09/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2405 - Pàgines 12178-12187

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Aparell Digestiu corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 04/22 Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2406 - Pàgines 12188-12197

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Cirurgia Pediàtrica corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 07/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345.

    Número de registre 2407 - Pàgines 12198-12207

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Oftalmologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears.Document: resolució Expedient: HUSE 13/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2408 - Pàgines 12208-12217

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Urologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 17/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2409 - Pàgines 12218-12227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Microbiologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 11/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2410 - Pàgines 12228-12237

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Cirurgia Maxil·lofacial corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 06/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2411 - Pàgines 12238-12247

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Pediatria corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 16/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2412 - Pàgines 12248-12257

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Cardiologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució Expedient: HUSE 05/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2414 - Pàgines 12258-12267

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Angiologia i Cirurgia Vascular corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears.Document: resolució Expedient: HUSE 03/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2415 - Pàgines 12268-12277

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Oncologia Radioteràpica corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears.Document: resolució Expedient: HUSE 15/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2416 - Pàgines 12278-12287

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 29 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de FEA d’Hematologia 01/22, Metge d´Urgències Hospitalàries 02/22, Urologia 03/22, Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica 04/22 , Radiodiagnòstic 05/22, Pediatria 06/22, Otorrinolaringologia 07/22,Oncologia 08/22 , Nefrologia09/22, Microbiologia i Parasitologia10/22, Medicina intensiva11/22, Medicina interna12/22, Obstetricia i Ginecologia13/22, Cirurgia General i Aparell Digestiu14/22, Dermatologia15/22

    Número de registre 2433 - Pàgines 12288-12302

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 28 de març de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat de vigilància intensiva de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 2434 - Pàgines 12303-12306

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2022 per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap de secció de Control de Gestió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2446 - Pàgines 12307-12308

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2022 per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap de grup de la funció administrativa dependent de la Subdirecció de Recursos Humans i Relacions Laborals de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2447 - Pàgines 12309-12310

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de metge d’urgències hospitalàries corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears. (HMAN-21/22)

    Número de registre 2448 - Pàgines 12311-12319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea d’urologia corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears. (HMAN-20/22)

    Número de registre 2449 - Pàgines 12320-12328

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears. (HMAN-19/22)

    Número de registre 2450 - Pàgines 12329-12337

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de Radiodiagnòstic corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-18/22)

    Número de registre 2452 - Pàgines 12338-12346

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de Psiquiatria corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears. (HMAN-17/22)

    Número de registre 2453 - Pàgines 12347-12355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de pediatria corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-16/22)

    Número de registre 2457 - Pàgines 12356-12364

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea d’oncologia mèdica corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-15/22)

    Número de registre 2460 - Pàgines 12365-12373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea d’oftalmologia corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-14/22)

    Número de registre 2461 - Pàgines 12374-12382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de Pneumologia corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-13/22)

    Número de registre 2462 - Pàgines 12383-12391

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de nefrologia corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-12/22)

    Número de registre 2463 - Pàgines 12392-12400

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista de medicina interna corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-10/22)

    Número de registre 2464 - Pàgines 12401-12409

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de microbiologia i parasitologia corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-11/22)

    Número de registre 2465 - Pàgines 12410-12418

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de medicina intensiva corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-09/22)

    Número de registre 2466 - Pàgines 12419-12427

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l'Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d'àrea de farmàcia hospitalària corresponent a la gerència de l'Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears. (HMAN-08/22)

    Número de registre 2467 - Pàgines 12428-12436

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de dermatologia corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-07/22)

    Número de registre 2469 - Pàgines 12437-12445

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de cirurgia general i de l’aparell digestiu corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-06/22)

    Número de registre 2471 - Pàgines 12446-12454

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea de cardiologia corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-05/22)

    Número de registre 2472 - Pàgines 12455-12463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea d’aparell digestiu corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-04/22)

    Número de registre 2474 - Pàgines 12464-12472

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l’Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d’àrea d’anestesiologia i reanimació corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-03/22)

    Número de registre 2475 - Pàgines 12473-12481

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent territorial de l'Hospital de Manacor de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria facultatiu especialista d'àrea d'anatomia patològica corresponent a la gerència de l'Hospital de Manacor del Servei de Salut de les Illes Balears (HMAN-02/22)

    Número de registre 2476 - Pàgines 12482-12490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 29 de març de 2022 per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Hospital Universitario Son Espases, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 2477 - Pàgina 12491

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Oncologia Medica corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 30/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2482 - Pàgines 12492-12501

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Medicina Intensiva corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució Expedient: HUSE 26/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2483 - Pàgines 12502-12511

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Obstetrícia i Ginecologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 20/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2484 - Pàgines 12512-12521

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Farmàcia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 19/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2485 - Pàgines 12522-12531

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Anàlisis Clíniques corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 22/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2486 - Pàgines 12532-12541

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Nefrologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 27/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2487 - Pàgines 12542-12551

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Immunologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 25/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2488 - Pàgines 12552-12561

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Neurocirurgia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 28/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2489 - Pàgines 12562-12571

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Dermatologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 08/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2491 - Pàgines 12572-12581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Neurologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 29/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2492 - Pàgines 12582-12591

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Hematologia – Hematoteràpia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 14/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2493 - Pàgines 12592-12601

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Medicina Nuclear corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 10/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2494 - Pàgines 12602-12611

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Pneumologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 12/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2495 - Pàgines 12612-12621

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 30 de març 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les categories de facultatiu/va especialista anestesia i reanimació, anàlisi clínic, geriatria, digestiu, cardiologia, cirurgia gral. i digestiu, psiquiatria, nefrologia, dermatologia, reumatologia, farmàcia, hematologia, medicina interna, otorrinolaringologia, microbiologia i parasitologia, neurologia, pneumologia, obstetrícia i ginecologia, traumatologia i cirurgia ortopèdica, oncologia, pediatria, radiologia, urologia, medicina intensiva i metge urgències hospitalària

    Número de registre 2498 - Pàgines 12622-12637

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Cirurgia Cardiovascular corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 32/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2502 - Pàgines 12638-12647

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Anestesia i Reanimació corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 18/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2503 - Pàgines 12648-12657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Endocrinologia corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 24/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2504 - Pàgines 12658-12667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Psiquiatria corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 31/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2505 - Pàgines 12668-12677

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Radiodiagnòstic corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears Document: resolució Expedient: HUSE 21/22 Codi SIA: 123456 Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2506 - Pàgines 12678-12687

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 29 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Metge d’Urgència Hospitalària corresponent a l’Hospital Mateu Orfila de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears (Exp. MEN-10/2022)

    Número de registre 2536 - Pàgines 12688-12696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 29 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Psiquiatria corresponent a l’Hospital Mateu Orfila de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears (Exp. MEN-09/2022)

    Número de registre 2537 - Pàgines 12697-12706

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 29 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Microbiologia i Parasitologia corresponent a l’Hospital Mateu Orfila de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears (Exp. MEN-08/2022)

    Número de registre 2538 - Pàgines 12707-12715

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 29 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Medicina Interna corresponent a l’Hospital Mateu Orfila de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears (Exp. MEN-07/2022)

    Número de registre 2539 - Pàgines 12716-12724

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 29 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Bioquímica Clínica corresponent a l’Hospital Mateu Orfila de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears (Exp. MEN-06/2022)

    Número de registre 2540 - Pàgines 12725-12733

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 29 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea d’Aparell Digestiu corresponent a l’Hospital Mateu Orfila de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears (Exp. MEN-05/2022)

    Número de registre 2541 - Pàgines 12734-12742

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de 28 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Cirurgia General i Digestiva corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears. Document: resolució. Expedient: HUSE 23/22. Codi SIA: 123456. Emissor (DIR 3): A04012345

    Número de registre 2490 - Pàgines 12743-12752

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 28 de març de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria per al proveïment del lloc d’administratiu de l’Agència Menorca Talaiòtica

    Número de registre 2497 - Pàgines 12753-12759

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de las bases de la convocatòria per proveir dos llocs de treball d’agent de corresponsabilitat i conciliació

    Número de registre 2425 - Pàgines 12760-12761

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Convocatòria i bases concurs creació borsa treball administratius/ves, amb carácter d'interinitat

    Número de registre 2423 - Pàgines 12762-12769

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Base que regiran la convocatòria per a la creació d'una borsa viva de treballs d'una director/a i monitors/es de temps lliure per a l'escola d'estiu 2022

    Número de registre 2458 - Pàgines 12770-12772

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició tècnic/a ciències de la informació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2371 - Pàgines 12773-12774

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Convocatòria de dues borses de treball per personal laboral amb caràcter temporal de tècnic/a d’administració i tècnic/a en gestió de personal

    Número de registre 2557 - Pàgines 12775-12785

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, de 23 de març de 2022, per la qual s’aproven les condicions per a la presentació de plans de formació del personal al servei de l’Administració local de les Illes Balears per a l’any 2022, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques de 9 de març de 2018

    Número de registre 2441 - Pàgines 12786-12794