Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 191203
Modificació de crèdit 02/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació, en sessió de 31 de març de 2022, ha aprovat provisionalment l'expedient de modificació de crèdit número 02/2022, el qual s'exposa al públic per termini de quinze dies, comptats des de l'endemà a la publicació del present Anunci, durant els quals els qui ostentin la condició d'interessats el podran examinar a la secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina, i presentar, si n'és el cas, les reclamacions que estimin oportunes, d'entre les enumerades a l'article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

L'expedient aprovat provisionalment esdevindrà aprovat definitivament en el cas que durant el termini d'exposició al públic no es presentin reclamacions, de conformitat amb el que disposen l'article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

Campos, en el dia de la signatura electrònica (1 d'abril de 2022)

El regidor delegat d'Hisenda

Sebastià Sureda Mas