Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 186676
Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears (RGE núm. 2804/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de març de 2022, ha acordat d'admetre a tràmit el Projecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears (RGE núm. 2804/22), per tal de fer efectiu l'article 124.2 del Reglament del Parlament es publica el projecte de llei esmentat, el text del qual es transcriu a continuació.

 

Palma, 30 de març de 2022

El president del Parlament de les Illes Balears

Vicenç Thomas i Mulet

 

Projecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

ÍNDEX

Exposició de motius

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 Objecte

Article 2 Finalitats

Article 3 Àmbit d'aplicació

Article 4 Definicions

TÍTOL II ECOSISTEMA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (ECTIB)

Article 5 L'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

Article 6 Principis de l'ECTIB

Capítol I Governança de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

Article 7 Òrgans competents

Article 8 La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació (CICIT)

Article 9 El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació

Article 10 El Consell Balear d'Ètica i d'Integritat per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

Article 11 La conselleria o conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació

Article 12 El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació

Capítol II Fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears (IRIB)

Article 13 Creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

Article 14 Finalitats de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

Capítol III Agents d'execució de l'ECTIB

Article 15 Agents d'execució de l'ECTIB

Capítol IV El personal de l'ECTIB

Article 16 Personal investigador i de suport a la Recerca, la Tecnologia i la Innovació

Article 17 Polítiques públiques

Article 18 Criteris d'actuació dels agents de l'ECTIB

Article 19 Selecció

Article 20 Mobilitat

Article 21 Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic en recerca, desenvolupament i innovació

Article 22 Col·laboradors científics

TÍTOL III REGISTRES DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

Article 23 Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears

Article 24 Estructura del Registre

Article 25 Inscripció en el Registre

TÍTOL IV FOMENT DE L'ACTIVITAT CIENTÍFICA I INNOVADORA

Article 26 Finançament públic

Article 27 Col·laboració i inversió

Article 28 Impuls i promoció de carreres científiques i tecnològiques

Article 29 Carrera i activitat científica de les dones

Article 30 Fet insular

Article 31 Sector empresarial

Article 32 Centres tecnològics

TÍTOL V RESULTATS DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA I DIFUSIÓ

Article 33 Transferència de resultats i recerca col·laborativa

Article 34 Contractes patrimonials relatius a la transferència de resultats

Article 35 Participació en els beneficis per l'explotació o cessió dels drets sobre els resultats

Article 36 Titularitat i caràcter patrimonial dels resultats de l'activitat investigadora

Article 37 Difusió del coneixement

Article 38 Ciència, tecnologia i innovació amb i per a la societat

Disposició addicional primera Xarxa d'Estacions d'Investigació de les Illes Balears

Disposició addicional segona Adaptació de les fundacions i institucions públiques científiques de les Illes Balears

Disposició addicional tercera Igualtat de gènere

Disposició addicional quarta Compra pública d'innovació

Disposició addicional cinquena Carrera investigadora

Disposició derogatòria única Derogació de la Llei 7/1997

Disposició final primera Desplegament reglamentari

Disposició final segona Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Ciència, entesa com el conjunt de coneixements en els àmbits diversos, és fonamental per millorar la qualitat de vida i la competitivitat, i com a tal, ha d'estar en la base de qualsevol economia basada en el coneixement, i ha de ser, per tant, objecte d'especial atenció per part dels poders públics.

La característica d'insularitat de l'arxipèlag balear, confereix unes peculiaritats a aquesta regió, tant de caràcter social com econòmic, que convé tenir presents quan es pretén conèixer i establir l'estructura i les relacions que es produeixen en l'àmbit dels agents implicats en la producció del coneixement i en la seva utilització, especialment en una regió marcada per una estructura empresarial definida a partir de la petita i mitjana empresa i en un entorn geofísic privilegiat, però molt fràgil, fragmentat i d'escala molt petita on tots els impactes negatius afecten per igual i es deixen sentir en un marge temporal més immediat.

En la dècada dels seixanta, la comunitat autònoma de les Illes Balears va iniciar una empenta econòmica molt important, en part gràcies a l'entorn geofísic privilegiat i a la proximitat als principals mercats europeus emissors del turisme de masses de “sol i platja”; aquest turisme de masses emergeix amb força a partir de la II Segona Guerra Mundial gràcies a les polítiques de benestar i a l'abaratiment del transport aeri. Aquesta empenta permeté que amplis sectors de la societat poguessin arribar a unes cotes elevades de benestar. Aquest fet ha conduït a que les Illes Balears sigui una regió europea amb una renda per càpita superior a la mitjana, i amb un desenvolupament basat en els serveis, essencialment en els que deriven del turisme. Tot i això, existeixen registres de pèrdua de renda per càpita relativa, respecte a la resta de comunitats autònomes a partir de 1985, que situen avui dia a les Illes Balears a l'entorn de la mitjana espanyola, per la qual cosa es pot considerar que l'actual model de creixement basat en el monocultiu del turisme i de la construcció ha entrat des de ja fa temps en una lògica de rendiments decreixents (més turisme no implica ja més renda per càpita relativa). Aquest deteriorament relatiu en el nostre principal indicador de benestar social és el reflex de problemes creixents quant a millorar la qualitat del treball, les millores de les condicions socials, mediambientals i de bona governança. Aquest conjunt de problemes deriven d'un desenvolupament poc sostenible. Les recents necessitats socials condueixen a la necessitat de una diversificació econòmica que contribueixi a un creixement econòmic basat directament en la producció, distribució i ús del coneixement i de la informació.

Així doncs, resulta fonamental establir polítiques públiques que protegeixin la investigació com a activitat generadora de coneixement, el desenvolupament tecnològic derivat de la recerca, i la innovació que genera valor afegit, i assegurar un finançament adequat d'aquestes activitats, tal com s'esdevé en les regions i països més desenvolupats amb les àrees d'activitat que no poden defensar-se per elles mateixes en el mercat tradicional de béns i serveis.

La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, de l'Estat espanyol, té com a objecte establir el marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de contribuir a la generació, difusió i transferència del coneixement per a resoldre els problemes essencials de la societat. L'objecte fonamental es la promoció de la investigació, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals s'ha de basar el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.

La Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears representa la normativa institucional i organitzativa bàsica per a impulsar la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació. En l'àmbit de les Illes Balears, un primer pas el trobam en la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la investigació i el desenvolupament tecnològic. Aquesta norma assentava les bases de la investigació i el desenvolupament tecnològic a les Illes Balears i creava figures com el Pla Balear d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic o la primera estructura de governança de la ciència, la tecnologia i la innovació a les Illes Balears. No obstant això, passats més de vint anys des de la publicació del text esmentat, el desenvolupament social, polític i econòmic, els canvis substancials que s'han produït en aquestes dues dècades, no tan sols a les Illes Balears, sinó també internacionalment, l'emergència cada cop més evident de les externalitats negatives mediambientals d'aquest desenvolupament poc sostenible i els nous reptes que planteja la superació de crisis, com la de la COVID, així com els reptes i les estratègies europees intel·ligents (ex. RIS3, i les possibles actualitzacions i la implementació dels fons Next Generation, plantejats per les Illes Balears per als pròxims anys, fan imprescindible una nova gestió del sistema de ciència, tecnologia i innovació que, a més, faci visible i reconeguda la tasca de la comunitat científica i del sector productiu de les Illes.

En aquest context cobra especial importància la Proposició no de llei IV.2, publicada en el Diari de sessions del Parlament de les Illes Balears, de 27 de febrer de 2018. La proposició esmentada, aprovada per tots els grups polítics, insta el Govern de les Illes Balears (GOIB) a la posada en marxa d'actuacions polítiques sobre la ciència, com ara la denominada «Ciència en el Parlament», que és una iniciativa ciutadana independent sorgida de grups de ciència base i organitzacions amb el compromís de millorar el procés polític legislatiu que es duu a terme en seu parlamentària. Com ja passa en els parlaments de diferents països, l'objectiu és traslladar a les seus parlamentàries la importància de l'impacte que hauria de tenir el desenvolupament científic i tecnològic en l'àmbit de les decisions polítiques.

En l'àmbit d'aquesta iniciativa de «Ciència en el Parlament», en sessió celebrada el 17 de setembre de 2018 al Parlament de les Illes Balears, es va subratllar l'enorme valor que té la recerca com a generadora de coneixement, creadora de benestar i creixement econòmic, així com la necessitat de definir una política científica pròpia, per a la qual resulta imprescindible dotar-se d'una llei de la ciència i la tecnologia pròpia. Una norma que ordeni, asseguri i agilitzi el treball del personal investigador, identifiqui estructures de gestió i suport a la ciència i a la innovació, que permeti la captació i retenció del talent, faciliti la transferència dels resultats dels projectes de recerca duts a terme a les Illes Balears i serveixi per assegurar el finançament del sistema, donant-li estabilitat i agilitat. Es vol manifestar la voluntat d'alinear la Llei amb l'Estratègia Espanyola de Ciència Tecnologia i Innovació i les polítiques de la Comissió Europea, actuals i les que puguin venir.

És per tot això, juntament amb els canvis normatius en matèria de ciència, tecnologia i innovació produïts en l'àmbit estatal i europeu, que el GOIB veu necessari establir un nou marc regulador. La nova llei pretén dotar l'activitat científica, tecnològica i d'innovació d'una estructura de governança i de gestió que sigui capaç de reconèixer el seu vertader valor, de garantir una implementació adequada de les polítiques públiques en aquests àmbits, d'imaginar l'articulació de sinergies publicoprivades, considerant els clústers i els nuclis (hubs) d'innovació, d'incentivar la recerca i la innovació a les empreses i crear empreses de base tecnològica, de manera que permeti optimitzar la gestió dels recursos d'una forma més acurada d'acord amb la realitat actual.

Aquesta Llei té la voluntat d'incorporar la perspectiva de gènere a la recerca i a la innovació, durant tot el procés, per garantir, no només la igualtat entre homes i dones, sinó també per garantir l'excel·lència dels resultats de les tasques de recerca i innovació.

El novembre de 2019, el GOIB va constituir, juntament amb els principals agents econòmics i socials, els consells insulars, els municipis i la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Mesa per a l'Agenda Balear 2030. L'objectiu d'aquesta és ampliar els espais de diàleg social i les actuacions en tres eixos fonamentals: la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, mesures que estan alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides (ONU).

II

El text legal d'aquesta norma s'estructura en cinc títols. El títol I recull els objectius i les finalitats, els àmbits d'aplicació de la Llei. La característica d'insularitat de l'arxipèlag balear confereix unes particularitats, tant de caràcter social com econòmic, que s'han de considerar a l'hora de definir les estratègies cientificotecnològiques i d'innovació. També, mereixen esment especial els principis relatius als ODS, com ara la sostenibilitat ambiental i la reducció de bretxes socials, la viabilitat econòmica de l'estratègia de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears o la igualtat de gènere, que han de presidir les polítiques desenvolupades. Es considera també el principi d'informació i transparència pública, que ha de permetre contribuir en el major grau possible a la difusió del coneixement, i a generar confiança en la ciutadania.

El títol II fa referència a l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears, als seus principis generals, a la governança, als òrgans, als instruments necessaris per aconseguir els objectius establerts i al personal dedicat a la recerca. S'estructura en quatre capítols: el primer dels quals es dedica a la Governança de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB), en la qual diferenciam dos tipus d'òrgans: aquells sobre els quals recau el govern de l'ECTIB i els òrgans consultius. L'objectiu és comptar amb un sistema competitiu i ordenat de ciència, tecnologia i innovació.

A la vegada estableix quins seran els instruments utilitzats per al desenvolupament de l'estratègia de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears: d'una banda, el Pla de Ciència i Tecnologia i Innovació de les Illes Balears i, de l'altra, les estratègies estatals i les europees desenvolupades en el marc de les recomanacions i els escenaris proposats des de la Unió Europea, amb l'objectiu de generar una economia intel·ligent, sostenible i integradora.

El capítol segon es dedica a la creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears, com a agent de gestió de l'ECTIB. Tindrà com a funció principal la contractació de personal de prestigi reconegut en l'àmbit científic i tecnològic, la qual cosa contribuirà a l'excel·lència en la recerca dels agents d'execució que formen part de l'ecosistema. Les Illes Balears compten, proporcionalment, amb un nombre reduït d'investigadors i aquest és un factor que limita el desenvolupament científic i innovador del territori, per tant, la creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears contribuirà a pal·liar aquesta situació.

El capítol tercer es dedica als agents d'execució que formen part de l'ECTIB. Cal recordar que el vertader potencial d'un sistema de ciència, tecnologia i innovació és el conjunt d'institucions i persones que hi dediquen el treball diari. El nou text legal pretén reconèixer i recordar l'activitat que fan sota la figura de l'agent d'execució de l'Ecosistema.

El capítol quart defineix el suport i el reconeixement a les persones que desenvolupen la seva tasca professional al servei de la ciència, especialment al personal investigador, al personal tècnic de suport a la recerca i al personal de gestió, que contribueixen a generar les condicions més adequades per facilitar-la, potenciar-ne la difusió i l'aprofitament dels resultats obtinguts, i aportar nou valor estratègic.

El títol III recull la creació del Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears, en el qual s'hi han d'inscriure els agents d'execució de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears. El Registre permetrà disposar no tan sols d'un inventari, sinó també d'informació actualitzada sobre l'activitat científica i investigadora a les Illes Balears.

S'estableix, a través del títol IV, el conjunt de mesures que tenen per objecte el foment de l'activitat científica i tecnològica, amb especial atenció als instruments que facilitin la inversió privada en el desenvolupament de l'activitat. Es creen mecanismes de reconeixement per a empreses que col·laborin en el finançament dels projectes que s'executin en marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació. A més, es proposen mesures per incentivar l'activitat científica des del punt de vista de l'impuls i promoció de les carreres cientificotecnològiques, així com de l'emprenedoria.

El títol V i últim dedica els seus articles als resultats de l'activitat de recerca i a la seva transferència als sectors socioeconòmics per a la transformació en nous productes i serveis mitjançant diferents instruments. Es proposa també una difusió àmplia dels coneixements creats des dels centres públics de recerca, com també l'adopció de mesures que permetin l'accés obert als resultats de la recerca i la promoció de la cultura científica a les Illes Balears.

Finalment, tenint en compte la necessitat peremptòria d'aconseguir una igualtat real entre homes i dones, en concret en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, s'han incorporat diferents mesures a l'articulat d'aquesta Llei amb l'objectiu d'eliminar la bretxa de gènere que hi ha en el món científic i innovador. Aquestes mesures són per prevenir situacions de caire discriminatori que condicionen l'emprenedoria, la qualitat, el rendiment, la competitivitat i la satisfacció en la carrera científica i tecnològica de les dones.

Completen la norma cinc disposicions addicionals (relatives a les xarxes de recerca, l'adaptació de les fundacions que ja existeixen en el moment de l'aprovació d'aquesta Llei, a la igualtat de gènere i a la compra pública innovadora), una disposició derogatòria i dues disposicions finals que habiliten el desenvolupament reglamentari i estableixen l'entrada en vigor de la Llei.

III

Aquesta Llei s'aprova en virtut de l'article 148.1.17 de la Constitució espanyola: “les comunitats autònomes podran assumir les competències en matèria de foment de la cultura i de la recerca”, i l'article 30.44 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.

Es compleixen els principis de bona regulació establerts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques, de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, i amb els principis de bona regulació de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, que estableixen els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació, establerts en la normativa estatal bàsica.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1

Objecte

1. Aquesta Llei té per objecte el foment de l'activitat d'investigació, de desenvolupament tecnològic i d'innovació, entesa com a bé comú en l'àmbit de les Illes Balears, i la coordinació i la planificació de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears. Es pretén, a més, impulsar la difusió i la transferència de coneixement en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Amb aquest objecte, la Llei estableix un marc regulador unitari i sistemàtic d'actuació dels poders públics de les Illes Balears relacionats amb aquestes activitats, amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament econòmic sostenible des del punt de vista econòmic, laboral, social, mediambiental i de bona governança, el benestar social, la creació d'ocupació qualificada i el progrés cultural de la ciutadania de les Illes Balears.

Article 2

Finalitats

Les finalitats de la Llei són les següents:

a) Fomentar, coordinar i planificar la recerca científica i tecnològica en tots els àmbits del coneixement, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de la societat, així com d'augmentar el coneixement universal.

b) Contribuir a un desenvolupament econòmic sostenible, que promogui un model productiu i equitatiu basat en el coneixement. En aquest context s'han de tenir en compte les particularitats socioeconòmiques de cada una de les illes de l'arxipèlag balear.

c) Impulsar el diàleg entre la ciència i la societat, amb la missió d'enfortir l'ECTIB, promoure l'excel·lència científica i contribuir a la construcció d'una societat més democràtica.

d)Potenciar l'excel·lència científica.

e) Incentivar la tasca investigadora del personal que pertany a l'ECTIB.

f) Contribuir a la captació del talent i al seu desenvolupament en tots els àmbits del coneixement.

g) Vetlar perquè la recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears es regeixin per criteris de mèrits, ètics, socials i de sostenibilitat.

h) Estimular la cooperació en matèria d'investigació científica i tècnica, desenvolupament tecnològic i innovació entre les administracions, les empreses, les universitats, concretament la Universitat de les Illes Balears, els centres sanitaris, els centres tecnològics i d'investigació radicats en la comunitat autònoma de les Illes Balears, en benefici de l'interès general.

i) Impulsar l'intercanvi i la transferència de coneixements i tecnologies, i fomentar la col·laboració entre tots els agents de l'ECTIB.

j) Fomentar la innovació amb la finalitat que els resultats de la recerca científica donin resposta als reptes socials i econòmics i als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

k) Promoure i dinamitzar la creació, consolidació i creixement d'empreses innovadores basades en el coneixement.

l) Promoure i dinamitzar la competitivitat, la diferenciació empresarial, la innovació i l'esperit innovador en les empreses de les Illes Balears.

m) Vetlar perquè la innovació de les Illes Balears es regeixi per criteris ètics, socials i de sostenibilitat.

n) Garantir la lluita contra la precarietat i afavorir el treball digne dels treballadors afectats per aquesta Llei per tal de millorar en el seu conjunt el sistema investigador.

o) Garantir la igualtat efectiva entre gèneres i promoure la inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la ciència i la tecnologia, com a element indispensable per a l'eficiència i l'excel·lència de l'ecosistema.

p) Contribuir als equilibris interinsulars.

 

Article 3

Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei és el corresponent a l'exercici de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com a l'àmbit d'aplicació subjectiu, en matèria de recerca, innovació i desenvolupament científic i tècnic.

Article 4

Definicions

A efectes d'aquesta Llei es defineixen els conceptes de Recerca, Desenvolupament i Innovació:

a) La Recerca comprèn el treball creatiu i sistemàtic realitzat amb l'objectiu d'augmentar el volum de coneixement (inclòs el coneixement de la humanitat, la cultura i la societat) i idear les noves aplicacions de coneixement disponible.

b) El Desenvolupament, consisteix en treballs que aprofiten els coneixements existents obtinguts de la Recerca i de l'experiència pràctica, i està enfocat a la producció de nous materials, productes o dispositius, és a dir, a la posada en marxa de nous processos, sistemes i serveis, o bé a la millora substancial dels existents.

c) La innovació entesa com un nou o millorat producte o procés de negoci (o una combinación de tots dos) que difereix significativament dels productes o processos de negoci previs de l'empresa i que ha estat introduït al mercat o implementat a l'empresa. Les activitats d'innovació inclouen totes les activitats de desenvolupament, financeres i comercials realitzades per una empresa amb la intención de donar lloc a una innovación per a l'empresa.

 

TÍTOL II

ECOSISTEMA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (ECTIB)

 

Article 5

L'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

1. L'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB) és el conjunt dels agents, públics i privats, que desenvolupen funcions de gestió, execució o finançament en matèria de recerca, desenvolupament i innovació; juntament amb les seves interaccions, i les mesures, estructures i accions necessàries per a impulsar i desenvolupar una política científica basada en el coneixement a les Illes Balears.

2. S'entén per agents de gestió les institucions l'objecte principal d'activitat de les quals se centrin a gestionar, coordinar, administrar i difondre el coneixement generat a les Illes Balears.

3. Són agents d'execució les institucions, organismes i entitats, públiques o privades, que intervenen en la generació, difusió, intercanvi, transmissió i explotació del coneixement científic i tecnològic i de la innovació. Quant a això, els agents d'execució es classifiquen segons les categories establertes en l'article 15 d'aquesta Llei.

4. S'entén per agents de finançament l'Administració pública, les entitats vinculades o que en depenen, i les entitats privades, incloses les empreses, quan sufraguin les despeses o costos de les activitats de recerca científica i tecnològica realitzades per altres agents.

Article 6

Principis de l'ECTIB

Els principis que han de regir l'ECTIB són els següents:

a) La coordinació, la cooperació, les sinergies i la complementarietat.

b) La multidisciplinarietat.

c) La informació i transparència pública.

d) El desenvolupament sostenible, ètic i social.

e) La igualtat de gènere.

f) La consideració de la singularitat pluriinsular.

g) L'accés de la societat al coneixement generat per l'activitat investigadora.

h) El diàleg entre la ciència, la societat, els agents econòmics i socials i la participació ciutadana.

i) La universalitat de la ciència.

j) El mèrit i l'excel·lència científica.

k) La importància de les empreses innovadores com a agents que milloren el mercat mitjançant la innovació, així com a les seves associacions empresarials, especialment clústers i nuclis d'innovació (hubs).

 

Capítol I

Governança de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

 

Secció 1a

Òrgans competents de l'ECTIB

 

Article 7

Òrgans competents

Sense perjudici de les competències que, amb caràcter general, tenen atribuïdes les conselleries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de títols genèrics amb incidència en la matèria, són òrgans específics en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, els següents:

a) La conselleria o conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació.

b) La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació.

c) El Consell Assessor de la Ciència, Tecnologia i Innovació.

d) El Consell Balear d'Ètica i d'Integritat per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

 

Article 8

La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació (CICIT)

1. La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació és l'òrgan de coordinació de les conselleries del GOIB en matèria de ciència, tecnologia i innovació. La seva finalitat és que cada conselleria identifiqui les necessitats en matèria de recerca, de desenvolupament i d'innovació en les seves respectives àrees competencials.

2. La composició i funcionament s'han de desenvolupar reglamentàriament. En tot cas, la Comissió ha d'estar formada per:

a) Un càrrec per a la presidència, que serà ocupada per la persona que ostenta la presidència del GOIB.

b) Un càrrec o més per a la vicepresidència, una de les quals serà ocupada pel conseller o consellera competent en matèria de recerca.

c) Les vocalies, ocupades per una persona representant de cada conselleria del GOIB amb competències en recerca, desenvolupament i innovació.

d) La secretaria, ocupada per una persona escollida d'entre els membres de la CICIT.

3. La CICIT pot exercir les funcions en ple o en comissió permanent i s'ha de reunir, almenys, una vegada l'any amb caràcter ordinari.

Aquestes són les seves funcions:

a) Debatre propostes i estratègies en matèria de recerca, desenvolupament i innovació, per a la incorporació al Pla, si escau, prèvia elevació al Consell de Govern.

b) Aprovar, de forma provisional, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació per a la remissió al Consell de Govern de les Illes Balears i l'aprovació definitiva per aquest.

c) Vetlar per l'execució i el compliment dels objectius i els programes definits en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació, i formular les propostes oportunes per al desenvolupament del seu compliment.

d) Avaluar i proposar la creació de nous organismes de recerca, tecnològics i d'innovació al Govern de les Illes Balears.

e) Impulsar i supervisar les activitats que realitzin les diferents conselleries i organismes competents per a donar compliment al Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

f) Considerar i atendre, si escau, les necessitats de les diferents conselleries amb competències en la matèria.

g) Qualssevol altres que li atribueixi la llei o es determinin de manera reglamentària i també altres que li pugui encomanar el GOIB.

4. La CICIT està adscrita a la direcció general competent en matèria de recerca.

Article 9

El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació

1. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació és l'òrgan de participació de la comunitat científica i dels agents econòmics i socials en els assumptes relacionats amb la ciència, la tecnologia i innovació.

2. El Consell ha d'estar compost per un càrrec per a la presidència, un per a la vicepresidència i un mínim d'onze vocalies i un màxim de quinze, nomenades pel president o presidenta de la CICIT i elegides entre persones de reconegut prestigi de l'àmbit científic, professional, social i econòmic, i que es distribuiran en els termes que es determinin reglamentàriament.

3. L'organització, la composició i el règim de funcionament també ha de determinar-se per via reglamentària.

4. Les funcions del Consell són les següents:

a) Assessorar el Govern i la CICIT en la definició de la política científica, tecnològica i d'innovació.

b) Emetre l'informe sobre l'avantprojecte del Pla CTI.

c) Assessorar la CICIT i la conselleria o conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en les qüestions de la seva competència, així com emetre els informes que aquestes li requereixin.

d) Identificar les necessitats socials per incorporar-les al Pla i proposar les accions que estimi oportunes per a assegurar el correcte desenvolupament del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

e) Vetllar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes dins de l'ECTIB i que s'incorpori la perspectiva de gènere en totes les activitats de ciència, tecnologia i innovació.

f) Qualssevol altres que li encomani la conselleria competent en matèria de recerca i li siguin atribuïdes per aquesta Llei o per les normes que la desenvolupin.

5. El Consell Assessor pot proposar la creació de grups de treball específics, formats per persones expertes, relacionades amb assumptes o matèries d'especial transcendència en l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.

6. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació està adscrit a la direcció general competent en matèria de recerca.

Article 10

El Consell Balear d'Ètica i d'Integritat per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

1. Es crea el Consell Balear d'Ètica i Integritat per a la Recerca com a òrgan independent i de caràcter consultiu en assumptes relacionats amb l'ètica professional de la recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. El Consell estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de recerca.

2. El Consell Balear d'Ètica té les funcions següents:

a) Coordinar la tasca dels comitès d'ètica que l'integrin.

b) Elaborar recomanacions per a la redacció de codis de bones pràctiques en l'àmbit de la recerca científica i la tecnologia a les Illes Balears.

c) Emetre informes sobre propostes o assumptes relacionats amb l'ètica professional en la recerca científica i tècnica.

d) Actuar com a àrbitre en les qüestions que puguin comprometre aspectes ètics de la recerca a les Illes Balears, per a la qual cosa pot proposar la creació de comissions específiques de persones expertes en la matèria en qüestió.

e) Qualssevol altres que li encomani la conselleria competent en matèria de recerca i li siguin atribuïdes per aquesta Llei o per les normes que la desenvolupin.

3. La composició, organització i règim de funcionament han de determinar-se reglamentàriament.

4. Els membres que formaran part d'aquest Consell no podran rebre cap remuneració per l'exercici del seu càrrec, sense perjudici de les dietes per assistència i de les despeses derivades per desplaçament.

Article 11

La conselleria o conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació

1. A la conselleria competent en matèria d'R+D+I li correspon la planificació, direcció i coordinació de l'ECTIB, sense perjudici de les competències que tinguin atribuïdes altres conselleries en matèria d'R+D+I en la seva legislació sectorial.

2. La conselleria competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació tindrà les funcions següents:

a) Elaboració, seguiment i avaluació del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació Balear en coordinació amb la Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació.

b) Informar les actuacions en matèria de recerca i desenvolupament proposades per la resta de conselleries del GOIB, que han d'estar alineades amb les finalitats del Pla de CTI.

c) Proposar la creació i coordinació de les institucions que fomentin o realitzin activitats de recerca, i desenvolupament i innovació, com ara els instituts autonòmics de recerca.

d) La coordinació amb les polítiques estatals i europees en matèria de ciència, tecnologia i innovació.

e) La promoció i l'impuls de la transferència de coneixement i tecnologia, així com de la innovació, entre els agents de l'ECTIB com a estratègia bàsica per elevar-ne la competitivitat.

f) L'assignació de recursos públics per al desenvolupament de projectes de recerca i innovació.

g) La dinamització dels agents de l'ECTIB i la cooperació entre ells.

h) L'impuls i el desenvolupament d'accions dirigides a la creació d'empreses basades en el coneixement i a noves iniciatives emprenedores.

i) La incentivació de fórmules d'agrupació d'empreses i clústers en l'àmbit de ciència, la tecnologia i la innovació.

j) L'impuls de la participació del sector privat en el desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la innovació.

k) La promoció, sensibilització i difusió de la cultura científica, tecnològica i d'innovació en tota la societat balear, amb especial atenció a l'àmbit educatiu.

l) La preservació, l'increment i l'enriquiment del patrimoni científic, tecnològic, cultural, artístic i lingüístic de les Illes Balears.

m) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per l'ordenament jurídic.

3. Les competències en matèria de planificació, coordinació, control i seguiment de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears corresponen a la conselleria competent en matèria de recerca.

Secció 2a

Planificació estratègica de la Ciència, Tecnologia i Innovació

 

Article 12

El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació

1. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears és l'instrument per aconseguir els objectius establerts en aquesta Llei en matèria de recerca, desenvolupament i d'innovació. El Pla ha de fixar els programes de recerca, desenvolupament i d'innovació del GOIB, ha de finançar les actuacions en aquests àmbits, i també les que tenguin per objecte transformar el coneixement derivat de l'activitat investigadora en valor econòmic o social. Així mateix, ha de determinar els mitjans i les accions que en cada cas siguin més adequats i fomentar la participació en programes d'àmbit nacional o internacional. El Pla tindrà la periodicitat que reglamentàriament es determini.

2. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació té els objectius següents:

a) Impulsar les activitats de recerca, tant a l'àmbit públic com al privat, destinades a incrementar el coneixement i traslladar-lo a l'àmbit socioeconòmic i, de manera particular, les orientades als reptes globals de la societat.

b) Fomentar l'excel·lència del personal de recerca, projectes i institucions.

c) Promoure la col·laboració entre els agents de l'ECTIB.

d) L'adquisició de mitjans i tecnologia que proporcionin als agents de l'ECTIB millors condicions per a desenvolupar l'activitat investigadora i innovadora.

e) Impulsar la internacionalització de la recerca i del coneixement generat a les Illes Balears.

f) Potenciar de forma preferencial les iniciatives científiques, de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació orientades a la reducció de les desigualtats socials.

g) Promoure la carrera investigadora, d'acord amb les recomanacions internacionals i impulsar la mobilitat del personal de recerca.

h) La inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la ciència i la tecnologia.

i) Potenciar la col·laboració publicoprivada orientada a millorar, mitjançant la ciència i la innovació, la salut i el benestar, l'educació de qualitat, la igualtat de gènere, el treball i el creixement econòmic.

j) Tenir en compte les singularitats de cada illa en funció de la seva estructura productiva: importància i capacitat tractora de les empreses, així com actuacions dels centres de recerca en cada una de les illes.

k) El foment de l'accés obert a les publicacions i als resultats de la recerca.

l) Fomentar la transferència dels resultats de la recerca duta a terme pels agents que formen part de l'ECTIB.

m) L'impuls de la cultura emprenedora i innovadora i, en particular, la promoció de la creació i de l'activitat de les empreses de base tecnològica.

n) Impulsar i facilitar la internacionalització de les empreses innovadores.

o) La creació de processos d'informació, consulta i participació en temes de ciència i innovació.

p) El foment, la promoció i l'enfortiment de centres interactius de ciència, tecnologia i innovació per a la infància i la joventut.

q) Fomentar el diàleg entre la ciència i la societat.

r) Fomentar el diàleg de la ciència, la tecnologia i la innovació amb el món del treball, amb especial esment al diàleg social amb els agents econòmics i socials més representatius i participació ciutadana.

3. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació ha d'incloure, almenys, el següent:

a) El diagnòstic de la situació de partida de l'ECTIB i de la seva evolució recent.

b) L'avaluació i valoració del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació executat en el període anterior.

c) Els objectius estratègics, les línies estratègiques d'actuació i les prioritats.

d) L'elaboració i redacció del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears ha d'alinear-se amb les directrius de l'Espai Europeu de Recerca (ERA) i de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació.

e) Les actuacions, així com els mecanismes, els instruments i les estructures mitjançant els quals s'executaran els objectius, els programes i els projectes. Com a mínim, recursos humans, projectes i infraestructures.

f) El pressupost necessari i el marc de finançament d'aquest.

g) El sistema de seguiment i avaluació, basat en indicadors de seguiment, resultats i impacte.

h) La relació d'actuacions específiques en matèria d'igualtat de gènere que tenguin per objecte, entre d'altres, promoure la carrera de les dones científiques o equilibrar la presència per gènere en els comitès de direcció i consulta, així com en les comissions de selecció dels projectes duts a terme pels agents que formen part de l'ECTIB.

4. La conselleria del Govern de las Illes Balears competent en matèria de recerca és l'encarregada de l'elaboració, seguiment i avaluació del Pla, en col·laboració amb la Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació. El Pla ha d'incloure totes les iniciatives i activitats en la matèria de les restants unitats administratives del Govern.

5. La conselleria responsable del Pla l'ha de sotmetre a informe del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, i a l'aprovació, de forma provisional, per la Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació, que l'ha d'elevar al Consell de Govern de les Illes Balears per a l'aprovació definitiva i entrada en vigor.

6. La unitat de la conselleria responsable de la recerca ha de comptar amb una unitat tècnica amb els mitjans humans i materials necessaris per dur a terme les tasques d'elaboració, seguiment i avaluació del Pla.

Capítol II

Fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears (IRIB)

 

Article 13

Creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

1. Amb la finalitat de facilitar i fomentar l'activitat investigadora d'excel·lència, el Govern de les Illes Balears ha de crear la Institució per a la Recerca de les Illes Balears, com a agent de gestió de l'ECTIB, adscrita a la conselleria competent en matèria de recerca.

2. La Institució tindrà personalitat jurídica pròpia per al desenvolupament de les seves finalitats i ha d'adoptar, en constituir-se, el caràcter de fundació del sector públic, en els termes establerts per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. D'acord amb el que disposa la Llei 7/2010, la fundació IRIB se sotmet a l'ordenament jurídic privat, tret dels aspectes que s'estableixen en la Llei esmentada i en la resta de normativa de dret públic que li sigui aplicada.

Article 14

Finalitats de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

1. El Govern de les Illes Balears ha d'impulsar el desenvolupament de la promoció professional del personal d'investigació, entesa com al conjunt d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional, d'acord amb el principi de mèrit i la capacitat científica, i han de ser eficients, públics, transparents i internacionalment comparables segons estàndards europeus (EURAXESS i HRS4R).

2. La fundació té per objecte:

a) La captació de talent investigador altament qualificat.

b) La realització de les accions necessàries que permetin exercir la labor encomanada al personal contractat.

c) Dur a terme els encàrrecs que li pugui encomanar el GOIB, la CICIT o la direcció general competent.

 

Capítol III

Agents d'execució de l'ECTIB

 

Article 15

Agents d'execució de l'ECTIB

1. Es defineixen com a agents d'execució de l'ECTIB les institucions, organismes i entitats, públiques o privades, que intervenen en la generació, difusió, intercanvi, transmissió i explotació del coneixement científic i tecnològic i de la innovació.

2. Tenen la consideració d'agents d'execució de l'ECTIB els següents:

a) Les universitats i centres que formen el sistema universitari de les Illes Balears.

b) Els organismes de recerca, públics o privats, de les Illes Balears.

c) Els organismes públics de recerca (OPI) de l'Administració General de l'Estat i els centres de recerca que tenguin seus o mantinguin relacions estables amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Els centres i instituts de recerca, així com els centres d'estudis científics presents a les Illes Balears.

e) Els centres tecnològics de les Illes Balears.

f) Els parcs cientificotecnològics de les Illes Balears.

g) Centres sanitaris i hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears, així com les fundacions per a la recerca biomèdica amb seu a les Illes Balears.

h) Altres fundacions de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació creades per entitats públiques amb seu a les Illes Balears.

i) Les empreses, públiques o privades, que desenvolupen activitats de recerca, desenvolupament i innovació amb seu a les Illes Balears.

j) Les empreses i associacions empresarials innovadores amb seu a les Illes Balears.

 

Capítol IV

El personal de l'ECTIB

 

Article 16

Personal investigador i de suport a la Recerca, la Tecnologia i la Innovació

1. A l'efecte d'aquesta Llei, es consideren personal investigador les persones que desenvolupen un treball de recerca que contribueix a la construcció del coneixement científic i que, en terminologia de la Comissió Europea (EURAXESS i HRS4R), exerceixen aquesta activitat en fase inicial o com a personal investigador experimentat.

2. Es considera personal de suport a la Recerca les persones que, seguint el que estableix l'article 13.1 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, duen a terme activitats que contribueixen a la generació de nous coneixements, productes, processos, mètodes i tècniques o que participen en les tasques de gestió de projectes d'investigació, desenvolupament, innovació i transferència, en qualsevol àmbit públic o privat.

Article 17

Polítiques públiques

Les polítiques públiques en relació amb el personal investigador dels agents han de suposar un avenç en:

a) L'aplicació de la Carta Europea de l'Investigador i del Codi de conducta per a la contractació de personal investigador, així com altres directives, recomanacions i codis de bones pràctiques de la Unió Europea, destinats al personal investigador, incloses les directrius relatives a l'homologació de carreres investigadores, competències i habilitats de les diferents etapes, de manera adient i compatible amb el sistema de les Illes Balears.

b) L'equilibri entre investigadors i investigadores en els processos de formació, consolidació, captació, retorn i retenció de talent; i la igualtat efectiva d'oportunitats tant en la contractació com en el posterior desenvolupament i consolidació professional, fent prevaler els criteris de qualitat i competència científica.

c) L'increment de la cooperació i la mobilitat entre agents de l'ecosistema.

 

Article 18

Criteris d'actuació dels agents de l'ECTIB

Els agents de l'ECTIB, en el marc legal que sigui aplicable en funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica, i amb relació a les seves polítiques relatives al personal investigador, han d'actuar d'acord amb els criteris següents:

a) Facilitar al personal investigador l'accés a les infraestructures i als mitjans de què disposin, que siguin necessaris per al desenvolupament de la recerca mitjançant la subscripció dels corresponents acords, aliances i convenis, amb altres institucions o agents de l'ECTIB (o amb l'IRIB) per a la compartició d'infraestructures i mitjans.

b) Garantir uns procediments de selecció i contractació de personal investigador oberts i internacionalment comparables, que facilitin i potenciïn la generació, atracció i retenció de talent.

c) Potenciar la mobilitat del personal investigador, entre sector públic i privat, que ha de ser reconeguda en la seva valoració i avaluació professional.

d) Fer valer la perspectiva de gènere en la direcció i el lideratge i en la pràctica de la recerca, així com en la dimensió dels seus continguts.

 

Article 19

Selecció

1. Els criteris i procediments de selecció del personal investigador de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic entre el qual s'inclou l'IRIB, s'han de fonamentar en el mèrit i la capacitat científica, i han de ser eficients, públics, transparents i internacionalment comparables segons estàndards europeus (EURAXESS i HRS4R), sempre respectant els principis d'accés a la funció pública.

2. Correspon a cada agent aprovar els criteris i el procediment de selecció del seu personal investigador, dins del marc legal que sigui aplicable en funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica, d'acord amb els principis rectors que regeixen l'accés a un lloc de treball públic, previstos en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i a l'article 16.2 de la Llei 14/2011. Han de ser públics, transparents, àgils, i amb una avaluació imparcial, professional i independent d'alt nivell.

Article 20

Mobilitat

1. Els agents de l'ECTIB han de promoure i facilitar la mobilitat del seu personal investigador amb altres agents del mateix sistema o externs, en els termes previstos en aquesta Llei, en la Llei 14/2011, en la legislació en matèria d'universitats i en la normativa dictada en el seu desenvolupament.

2. El personal investigador dels agents de l'ECTIB es pot adscriure, en els termes previstos en aquesta Llei, a altres agents de l'ECTIB, per tal d'emprar les instal·lacions científiques, infraestructures, i programes i projectes científics i tecnològics, així com per al desenvolupament de tasques de docència i de recerca científica i tècnica, desenvolupament tecnològic, transmissió, intercanvi i difusió del coneixement, relacionat amb la recerca que du a terme.

3. L'adscripció del personal investigador s'articula mitjançant un conveni amb l'IRIB i no implica alteració en la relació jurídica del personal, que es considera, a tots els efectes, personal del centre de recerca d'origen.

Article 21

Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic en recerca, desenvolupament i innovació

1. Els agents de recerca del sector públic de l'ECTIB poden disposar de personal d'administració i de personal tècnic de suport a la recerca amb funcions de col·laboració i assistència en activitats de recerca, desenvolupament i innovació en el marc legal aplicable al respectiu agent en funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica.

2. El personal de gestió i el personal tècnic de suport a la recerca ha de disposar d'una formació sòlida i de l'experiència que l'habiliti per desenvolupar funcions que requereixen una capacitació específica en l'àmbit de la tecnologia aplicada o de la gestió, segons correspongui, i per adoptar decisions estratègiques, analitzar-les i dur-les a terme, entre d'altres, per contribuir al disseny i la creació de productes i serveis innovadors, com són els recursos mediambientals i d'eficiència energètica; així com a la presa de decisions que millorin la gestió dels agents amb els quals treballen.

3. El personal tècnic de suport a la recerca i el personal de gestió de recerca, desenvolupament i innovació han de tenir accés a les infraestructures, espais i equipaments necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 22

Col·laboradors científics

El personal investigador dels agents de l'ECTIB es pot adscriure temporalment, mitjançant un conveni, a l'Administració de la Comunitat Autònoma o als seus òrgans, organismes i entitats dependents o vinculades, amb funcions de planificació, suport o finançament de la recerca, per col·laborar en tasques d'elaboració, direcció, gestió, seguiment, foment i avaluació dels plans i programes de recerca, desenvolupament i innovació.

TÍTOL III

REGISTRES DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

 

Article 23

Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears

1. Es crea el Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears a fi d'inscriure els elements personals i materials que formen part de l'ECTIB que es determinen en l'article 5 d'aquesta Llei. El Registre té naturalesa administrativa i caràcter públic. La seva ordenació i funcionament s'establiran reglamentàriament per part de les conselleries competents, d'acord amb allò que estableix aquest article.

2. Les finalitats del Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears són les següents:

a) Proporcionar informació actualitzada sobre els agents que formen part de l'ECTIB, i de la seva activitat.

b) Facilitar la gestió de l'activitat científica i innovadora en l'àmbit de les Illes Balears.

c) Obtenir estadístiques de l'activitat científica i innovadora de les Illes Balears.

 

Article 24

Estructura del Registre

1. El Registre està format per set seccions:

Secció 1. Institucions generadores del coneixement.

Secció 2. Centres i parcs tecnològics.

Secció 3. Grups de recerca i investigadors individuals.

Secció 4. Empreses i institucions innovadores (públiques i privades).

Secció 5. Agrupacions empresarials innovadores, clústers i nuclis d'innovació (hubs d'innovació).

Secció 6. Llicències de tecnologia atorgades a empreses o a altres agents de l'ECTIB, com a mesura per a afavorir la transparència en la transferència de resultats.

Secció 7. Patents concedides i sol·licitades als registres de la propietat.

2. La ordenació i el funcionament de cada una de les seccions s'establiran reglamentàriament per part de les conselleries competents.

Article 25

Inscripció en el Registre

La regulació de l'estructura i els processos de sol·licitud, renovació, actualització o cancel·lació, entre d'altres, han de determinar-se per via reglamentària.

TÍTOL IV

FOMENT DE L'ACTIVITAT CIENTÍFICA I INNOVADORA

 

Article 26

Finançament públic

1. Per a la promoció de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en els àmbits prevists en aquesta Llei i en la seva concreció en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació, el GOIB, en l'elaboració dels pressupostos generals, incrementarà anualment les quantitats destinades a les mesures de promoció del Pla fins a arribar, l'any 2030, a un mínim del 2 per cent del pressupost anual. Per al còmput s'empraran exclusivament les quantitats que formin part del pressupost del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

2. La conselleria competent en matèria de recerca serà l'encarregada de coordinar aquest pressupost d'acord amb les directrius de la CICIT, del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació i les prioritats determinades per cada departament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears plasmades en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació durant la seva elaboració.

Article 27

Col·laboració i inversió

Per a un foment eficaç de l'activitat científica i innovadora, s'han d'establir mesures que promoguin la inversió privada en recerca, així com el desenvolupament i execució de projectes de col·laboració pública i privada. Entre aquestes mesures s'han d'adoptar les següents:

a) Creació d'un sistema de certificació que distingeixi i reconegui l'esforç de les empreses privades que inverteixin i participin en el finançament de projectes d'R+D+i que s'executin en el marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació. S'atorgarà el segell de «Compromís amb la recerca, el desenvolupament i la innovació de les Illes Balears» a les empreses que compleixin amb els requisits establerts en aquest sistema per la conselleria competent en matèria de ciència.

b) Impuls de convocatòries competitives de recerca obertes a tots els àmbits del coneixement i creació de programes que fomentin la participació d'empreses al costat d'agents públics de recerca.

c) Foment del mecenatge, entre d'altres, per promoure incentius fiscals a les aportacions privades per al finançament de l'R+D+I, conforme a la normativa vigent que li sigui aplicable.

d) Promoció de la inversió i finançament per a la creació i manteniment d'infraestructura científica, així com l'ús eficient d'immobles, instal·lacions i mitjans materials.

e) Establiment dels procediments que tenguin com a finalitat el desenvolupament de productes, serveis o obres innovadores, així com la compra ulterior dels subministraments, serveis o obres resultants, tot això de conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 

Article 28

Impuls i promoció de carreres científiques i tecnològiques

Amb la finalitat de promoure l'activitat científica i tecnològica a les Illes Balears, tant la ja existent com l'emergent, han d'impulsar-se les carreres del personal de recerca a través de mesures que tenguin per objecte:

a) Promocionar la generació de coneixement i desenvolupament de la recerca bàsica.

b) Fomentar el reconeixement públic del personal de recerca i la importància per a la societat de la funció investigadora, entre d'altres, mitjançant xerrades, exposicions o convocatòries de premis.

c) Promoure la mobilitat i l'intercanvi del personal de recerca entre els diferents agents d'execució, públics i privats, de caràcter regional, nacional i internacional, amb l'impuls d'acords de cooperació recíproca.

d) Promocionar el talent en l'àrea de la ciència i la recerca oferint formació i capacitació per al desenvolupament de carreres científiques excel·lents.

e) Impulsar accions per a augmentar la visibilitat internacional del personal de recerca.

f) Facilitar ajudes, finançament i contractes de doctorat i postdoctorals per a cursar i continuar carreres científiques.

g) Establir mesures per a atreure talent als centres que formen part de l'ECTIB i, en particular, promoure la recepció de personal investigador estranger mitjançant programes d'intercanvi de personal de recerca.

h) Aconseguir acords que prevegin la incorporació de persones investigadores en formació o novells en projectes de recerca, grups de recerca ja consolidats i empreses innovadores.

i) Impulsar el creixement i la millora de grups de recerca emergents que integrin personal de recerca jove.

j) Dissenyar noves fórmules educatives que incentivin l'estudi de carreres científiques des dels centres d'educació secundària.

 

Article 29

Carrera i activitat científica de les dones

1. Per a la promoció de la carrera i l'activitat científica de les dones, han d'adoptar-se mesures que permetin:

a) Impulsar la integració de la dimensió de gènere en els continguts de la recerca.

b) Promoure l'equilibri de gènere en la composició dels grups i els equips investigadors dels projectes de recerca dels agents d'execució de l'ECTIB.

c) Impulsar l'emprenedoria de les dones, oferint ajudes que facilitin i afavoreixin la creació d'empreses de base tecnològica.

d) Dissenyar plans de carrera estables que incloguin mesures per a ajudar la conciliació familiar.

e) Dur a terme accions per a fomentar l'interès de nines i adolescents en carreres relacionades amb la ciència, la tecnologia i la innovació.

2. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, amb la funció de vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de gènere en l'àmbit de l'ECTIB, ha d'emetre un informe anual que estableixi un diagnòstic de la carrera en l'activitat científica de la dona a les Illes Balears.

Article 30

Fet insular

La insularitat de l'arxipèlag balear i la doble insularitat d'algunes de les seves illes li confereix unes particularitats, tant de caràcter social com econòmic, que s'han de considerar a l'hora de definir les estratègies de recerca, tecnològiques i d'innovació. Les conselleries competents en aquestes matèries han de crear instruments per amortir les desigualtats entre illes, fomentar l'intercanvi de coneixement entre illes i facilitar la mobilitat de personal entre illes. Aquests instruments han de figurar en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Article 31

Sector empresarial

1. Ha de promoure's l'aprovació d'incentius fiscals per a les empreses que demostrin tenir activitat investigadora o innovadora. Les conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació proposaran a la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors l'adopció d'incentius fiscals i els requisits que han de reunir les empreses per a optar-hi.

2. Ha d'afavorir-se la creació d'empreses innovadores i de base tecnològica i el foment de la cultura emprenedora, mitjançant actuacions a través del sistema educatiu, en tots els seus nivells.

3. Ha de fomentar-se l'activitat investigadora d'aquestes iniciatives emprenedores mitjançant subvencions en règim competitiu, i s'ha de promoure la col·laboració amb els agents de l'ECTIB, públics i privats.

4. Ha de fomentar-se la cultura de la innovació i la transferència al sector empresarial de les Illes Balears, per tal d'afavorir i millorar la competitivitat de l'economia balear.

Article 32

Centres tecnològics

1. A efectes d'aquesta Llei, els centres tecnològics són entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense finalitat de lucre, que estatutàriament tenen per objecte contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic, a la gestió tecnològica i a la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses, a la generació i desenvolupament de tecnologia i a la difusió i transferència d'aquesta. Aquestes entitats s'han d'inscriure en el registre creat per aquesta Llei.

2. La conselleria competent en matèria de recerca ha de promoure accions que potenciïn la participació del personal investigador de la Universitat i d'altres centres de recerca amb els centres tecnològics.

TÍTOL V

RESULTATS DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA I DIFUSIÓ

 

Article 33

Transferència de resultats i recerca col·laborativa

1. Amb la finalitat que els resultats de l'activitat de recerca arribin a la societat, ha de fomentar-se la col·laboració entre les entitats públiques de recerca, els ens instrumentals del sector públic d'innovació i el sector empresarial, s'han de promoure mesures de suport a la transferència de coneixements i a la recerca col·laborativa, i s'han de llançar programes de suport i assessorament per a la creació d'empreses de base tecnològica.

2. Ha de promoure's que els resultats de recerca obtinguts per agents de l'ECTIB, siguin degudament protegits, fent ús dels mitjans previstos en la legislació sobre propietat industrial i intel·lectual.

3. Ha de facilitar-se que les entitats públiques de recerca i els ens instrumentals del sector públic d'innovació disposin de serveis professionals de transferència de resultats que comptin amb personal amb la preparació tècnica adequada. D'aquesta manera s'afavoreix la posada en comú de recursos de totes les entitats que no puguin, pel seu volum de recerca, disposar d'una oficina pròpia de transferència dels resultats de la investigació.

Article 34

Contractes patrimonials relatius a la transferència de resultats

1. La transferència dels resultats derivats de les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic realitzades pels agents públics que formen part de l'ECTIB, tant si es tracta de la cessió de la titularitat de drets de propietat industrial o de la concessió de llicències d'explotació, com per a les transmissions o llicències de drets de propietat intel·lectual, es regeix pel dret privat, i pot adjudicar-se de forma directa, de conformitat amb el que preveu la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La transferència de resultats esmentada ha de fer-se, en tot cas, amb una contraprestació que correspongui al valor de mercat.

Article 35

Participació en els beneficis per l'explotació o cessió dels drets sobre els resultats

1. El personal al servei dels agents públics que formen part de l'ECTIB té dret a participar en els beneficis que obtinguin les entitats en les quals presten els seus serveis per l'explotació o la cessió dels drets sobre les seves invencions o desenvolupaments, tant si s'ha optat per la protecció a través d'alguna de les modalitats de propietat industrial o mitjançant secret industrial, com de l'explotació o cessió dels drets sobre les creacions objecte de propietat intel·lectual.

2. Les modalitats i quantia de la participació en els beneficis esmentats ha de determinar-se per via reglamentària per a cadascun dels agents públics. En cap cas, aquesta participació del personal té naturalesa retributiva o salarial.

Article 36

Titularitat i caràcter patrimonial dels resultats de l'activitat investigadora

1. Els resultats de les activitats de recerca i desenvolupament dutes a terme per personal dels centres i instal·lacions que pertanyen a l'àmbit del sector públic autonòmic, o que exerceix activitat investigadora en aquest sector o a través de xarxes, pertanyen, com a invencions, a l'Administració autonòmica d'acord amb la normativa vigent sobre patents i models d'utilitat, sense perjudici d'allò que determini la normativa sobre drets de les entitats participants en els projectes o dels investigadors autors dels treballs de recerca. També li pertanyen els drets de propietat industrial corresponents als resultats d'aquestes activitats.

2. Els drets d'explotació relatius a la propietat intel·lectual s'han de regular per allò que estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

3. El que es disposa en els punts 1 i 2 d'aquest article és aplicable sense perjudici dels drets de caràcter personalíssim o d'una altra naturalesa que tenguin reconeguts els investigadors que siguin autors materials d'aquests resultats i dels drets reconeguts a altres entitats legalment o mitjançant els contractes, convenis o concerts pels quals es regeixin les activitats d'R+D.

4. Els convenis que se subscriguin en relació amb un projecte de recerca, entre el sector públic autonòmic i altres entitats de dret públic o privat, regularan l'atribució de la titularitat i la protecció i explotació dels resultats que pugui generar el projecte de manera explícita.

5. Els drets de propietat industrial i intel·lectual adquirits o generats per les activitats de l'R+D dels centres i instal·lacions pertanyents a l'àmbit del sector públic autonòmic formen part dels inventaris de béns i drets de l'Administració General de la Comunitat Autònoma i dels seus organismes públics.

Article 37

Difusió del coneixement

1. Ha de promoure's la difusió de publicacions científiques que continguin resultats i dades de l'activitat investigadora realitzada pels agents que formen part de l'ECTIB en revistes o plataformes d'accés obert.

2. Ha d'impulsar-se la creació de repositoris institucionals, propis i compartits, segons el que estableix la Llei 14/2011 respecte de la difusió en accés obert de la informació científica.

3. Aquesta tasca de difusió ha de fer-se de manera compatible amb una adequada protecció dels resultats de la recerca.

Article 38

Ciència, tecnologia i innovació amb i per a la societat

Amb la finalitat que la ciutadania de les Illes Balears adquireixi consciència de la importància de la ciència, la tecnologia i la innovació per a la societat i reforçar alhora el sistema, fomentant vocacions investigadores, innovadores i emprenedores, s'han d'impulsar, entre d'altres, les accions següents:

a) La formació adequada de la comunitat educativa en les diferents fases del sistema educatiu.

b) La divulgació dels avanços científics, tecnològics i innovadors i de les activitats dutes a terme pels agents que formen part de l'ECTIB.

c) El suport a l'activitat de museus i centres divulgatius de ciència, l'organització d'esdeveniments o fires relacionats amb la ciència i la tecnologia.

d) Qualssevol altres que fomentin el diàleg entre la ciència i la ciutadania i que incentivin la participació en activitats relacionades amb la recerca i el desenvolupament.

e) D'una manera especial s'ha de promoure la difusió de l'activitat científica duta a terme per dones i/o per a dones.

 

Disposició addicional primera

Xarxa d'Estacions d'Investigació de les Illes Balears

Es crea la Xarxa d'Estacions d'Investigació de les Illes Balears (XEIIB) que té com a objectiu promoure, facilitar i potenciar la investigació sobre els recursos naturals, terrestres i marins de les Illes Balears, i que pretén consolidar una sèrie de centres d'investigació distribuïts arreu de les Illes Balears per contribuir a estendre a tot l'arxipèlag l'activitat investigadora. Correspon a la conselleria competent en matèria de recerca gestionar i proporcionar els recursos necessaris perquè la XEIIB pugui desenvolupar la seva labor. La seva ordenació i funcionament s'han d'establir reglamentàriament, d'acord amb allò que estableix aquesta disposició addicional.

Disposició addicional segona

Adaptació de les fundacions i institucions públiques científiques de les Illes Balears

Les fundacions i institucions públiques en matèria de recerca, tecnologia i innovació existents en l'actualitat en l'àmbit de les Illes Balears han d'adaptar els seus estatuts i funcionament a allò que estableix aquesta Llei, en el termini de dos anys.

Disposició addicional tercera

Igualtat de gènere

En la composició dels diferents òrgans col·legiats recollits en aquesta Llei s'ha de procurar la presència equilibrada d'homes i dones, d'acord amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes i en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d'igualtat entre homes i dones.

Disposició addicional quarta

Compra pública d'innovació

S'ha d'impulsar l'adquisició de solucions innovadores o de solucions en fase de desenvolupament i serveis mitjançant l'eina de compra pública innovadora, d'acord amb els instruments i el marc jurídic de contractació del sector públic.

Disposició addicional cinquena

Carrera investigadora

El Govern de les Illes Balears, d'acord amb les seves competències, pot desenvolupar la carrera investigadora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única

Derogació de la Llei 7/1997

Queda derogada la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.

També queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquesta Llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera

Desplegament reglamentari

En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el GOIB ha d'aprovar una norma de desplegament reglamentari de les previsions que s'hi contenen.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de març de 2022

 

La presidenta

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Francesca Lluch Armengol i Socias

Miquel Company i Pons