Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 187538
Extracte de l’aprovació per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de dia 28 de març de 2022 de la convocatòria d’ajudes per al foment de la moda Adlib, per a l’any 2022 Núm. d'identificació de la convocatòria (BDNS). Referència IGAE: 618536

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert als articles 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l'extracte de la convocatòria d'ajudes per al foment de la moda Adlib, per a l'any 2022.

Primer. Justificació

L'artesania és competència pròpia d'aquest Consell Insular d'Eivissa, per la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera (BOCAIB núm. 51, de 24/04/1999) en matèria d'agricultura, pesca i artesania, i que la moda Adlib és una indústria referent de l'artesania de l'illa d'Eivissa en què participen molts dels oficis inclosos en el Repertori d'Oficis Artesans de les Illes Balears.

El Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020) i amb Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2020; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020) atribueix al Departament de Promoció Econòmica i Empresarial i Cooperació Municipal, “l'activitat competencial pròpia del Consell Insular d'Eivissa en relació amb la matèria d'artesania. Promoció de la moda. Desenvolupament empresarial.”

La participació dels dissenyadors i els creadors de complements i accessoris de moda Adlib en fires, mostres i altres activitats, tant a Eivissa com fora de l'illa, suposa una gran promoció d'aquesta reconeguda indústria i, per aquest motiu, es justifica l'atorgament d'ajudes per donar suport a aquestes participacions per tal de seguir potenciant el sector i obrir nous canals de comercialització per a la indústria de la moda.

Segon. Objecte i beneficiaris

L'objecte d'aquesta convocatòria és fixar el procediment de concessió de les ajudes econòmiques adreçades al foment de la moda Adlib.

Seran objecte de subvenció les activitats dutes a terme entre el dia 11 d'octubre de 2020 i el 14 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos), que s'incloguin a les línies d'actuació següents:

- Assistència i participació en activitats tals com fires, passarel·les, showrooms o esdeveniments especialitzats de moda locals, a l'illa d'Eivissa, excloses les organitzades pel Consell Insular d'Eivissa.

- Assistència i participació en activitats tals com fires, passarel·les, showrooms o esdeveniments especialitzats de moda nacionals, fora de l'illa d'Eivissa.

- Assistència i participació en activitats tals com fires, passarel·les, showrooms o esdeveniments especialitzats de moda celebrades fora d'Espanya.

- Assistència, participació i/o organització de sessions fotogràfiques i/o filmacions que permetin obtenir recursos per a la promoció de la moda Adlib a través de les diferents plataformes i mitjans online i offline.

- Participació en fires i esdeveniments virtuals de moda.

- Contractació d'anuncis o campanyes publicitaries en mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i on-line.

Poden concórrer a aquesta convocatòria els dissenyadors de moda, complements i accessoris de moda Adlib que tenguin la seua activitat industrial a l'illa d'Eivissa, que hagin participat en les campanyes de promoció de la moda Adlib promogudes pel Consell Insular d'Eivissa, durant els anys 2020, 2021 i 2022.

 

Tercer. Dotació econòmica

El pressupost total per a aquesta convocatòria, l'any 2022, és de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €) del vigent pressupost del Consell Insular d'Eivissa, que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 4220.47000, i que es distribuiran de la manera següent:

Línia 1: per activitats executades entre l'11 d'octubre de 2020 i el 31 de març de 2022 (ambdós inclosos), es destinarà una quantia de CENT MIL EUROS (100.000,00 €)

Línia 2: per activitats executades entre l'1 d'abril i el 14 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos), es destinarà una quantia de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 €).

Una vegada dictada la resolució definitiva de concessió de les ajudes corresponents a la línia 1, la quantia sobrant del crèdit disponible podrà ser afegida, bé a la quantia assignada per a la línia 2, o bé a qualsevol altra convocatòria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal.

L'import màxim per beneficiari és de 15.000,00 euros.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds comença el dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria, amb el número d'identificació de la BDNS, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i finalitza, en el cas de la línia 1, el 22 d'abril de 2022 i, en el cas de la línia 2, el 21 d'octubre de 2022.

  

Eivissa, 31 de març de 2022

La cap de secció d'Indústria del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal

Olga Torres Ribas