Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 188388
Aprovació inicial modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, para-sols, terrasses cobertes, expositors, màquina expenedores i altres instal·lacions anàlogues

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 30 de març de 2022 va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, para-sols, terrasses cobertes, expositors, màquina expenedores i altres instal·lacions anàlogues, en els termes que figuren al seu expedient.

De conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant dit termini l'expedient podrà ser examinat pel veïnat i les persones legítimament interessades, que podran formular reclamacions, objeccions o observacions; en el cas que no se'n presentin, l'acord s'elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord exprés. El text íntegre de l'Ordenança aprovada inicialment es pot consultar a les dependències municipals i a seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://www.ajsantlluis.org/tauler/edictes.aspx?tipo=06&HISTORIC=1).

 

Sant Lluís, en el dia de la signatura electrònica (31 de març de 2022)

La batlessa

M. Carolina Marquès Portella