Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 183870
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 28 de març de 2022, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de Mallorca, per a l’ any 2020, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020,  vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, per a l' any 2020, especifica que la resolució es publicarà amb caràcter informatiu a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA en data 28 de març de 2022, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/ RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 19.2- Suport a l'implementació a les operacions incloses a les EDL No Programats MALLORCA 

Convocatòria: EDLNP32020_1         REMESA 4

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 2352355

Antecedents

1.En data de 19 de novembre de 2020 es va publicar, en el BOIB núm. 197, l'anunci de la publicació de l'Acord de la Junta Directiva de l'Associació Mallorca Rural Grup d'Acció Local de Mallorca aprovant la Convocatòria, per a l'any 2020, d'ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca.

2.De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds de trenta dies naturals va acabar el dia 21/12/2020 i varen tenir entrada en el Registre del Grup d'Acció Local, Associació Mallorca Rural un total de 69 sol·licituds d'ajuda.

3.El 29 de juny i el 2 d'agost de 2021 es varen publicar a la web del Fogaiba dues notificacions de deficiències on s'emplaçava a les persones interessades a esmenar els seus expedients en el termini de deu dies. Transcorregut el termini sense que s'hagin presentat al·legacions correspon donar per desistides les sol·licituds, finalitzar el procediment i arxivar els expedients.

4.Atès tot això, es proposa el desistiment de les ajudes als beneficiaris que s'indiquen en l'annex d'aquesta resolució. 

Fonaments de dret

I.Acord pel qual s'aproven les Bases de la convocatòria, per a l'any 2020, d'ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca.

II. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

III. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

IV. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

V. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

VI. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

VII. Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.

VIII. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

IX. Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Proposta de resolució de desistiment

Per tot això, s'informa favorablement i es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Donar per desistides les sol·licituds presentades pels interessats relacionats en l'ANNEX I, que són un total d' 1 expedient de la línia d'ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca, que comença amb CAMP MALLORQUI FRUITS SOCIETAT COOPERATIVA i acaba amb CAMP MALLORQUI FRUITS SOCIETAT COOPERATIVA pels motius descrits en l'annex esmentat.

2.Declarar conclòs el procediment i arxivar els expedients relacionats en l'annex I.

3. Notificar aquesta resolució mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La cap de Secció I

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Mª Ángeles Pérez Ribas

José Javier Nadal Coll

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

 

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

 

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I RELACIÓ DE BENEFICIARIS

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Motiu del desistiment

CAMP MALLORQUÍ FRUITS SOCIETAT COOPERATIVA

F57658643

EDLNP32020_1/038

No presenta la documentació indicada a la publicació de deficiències de data 2 d'agost de 2021.

 

Palma, 30 de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA  Mateu Morro Marcé