Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 186592
Circular informativa sobre les tarifes dels serveis interurbans de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) a l’illa de Mallorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El règim tarifari dels serveis interurbans de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) a l'illa de Mallorca es regeix per les disposicions següents:

— La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, i en concret els articles 68.2.b), 71.1 i 73.5.

— L'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de gener de 2012 sobre el règim de tarifes màximes obligatòries dels serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) que es desenvolupen íntegrament en el territori de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 13, de 28 de gener de 2012).

— La Resolució del director general de Transports de 27 de febrer de 2012 per la qual s'interpreta l'aplicació dels suplements per a les poblacions de muntanya i del suplement d'aeroport i ports dependents de l'Autoritat Portuària i del port de Cala Rajada, de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de gener de 2012 sobre el règim de tarifes màximes obligatòries dels serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) que es desenvolupen íntegrament en el territori de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 35, de 6 de març de 2012).

— L'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 17 d'abril de 2013 per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de gener de 2012 sobre el règim de tarifes màximes obligatòries dels serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) que es desenvolupen íntegrament en el territori de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 56, de 27 d'abril de 2013).

— La Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre de 17 de desembre de 2020 per la qual s'actualitzen les tarifes del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme a l'illa de Mallorca i s'estableix l'obligació que els vehicles autoritzats per a aquesta activitat estiguin proveïts dels mitjans necessaris per al pagament del servei per part dels usuaris mitjançant targeta bancària (BOIB núm. 212, de 22 de desembre de 2020).

— La Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre de 2 de març de 2022 per la qual s'actualitzen les tarifes dels serveis interurbans de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022).

— La Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es rectifiquen les errades detectades en el punt 1.3 (paràmetres de programació) de la Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre de 21 de març de 2022 (BOIB núm. 42, de 26 de març de 2022).

La darrera actualització de tarifes s'ha adoptat a petició del sector del taxi, amb l'informe econòmic previ emès per la cap de Gestió Econòmica del Consorci de Transports de Mallorca, i en virtut de l'acord unànime de la Comissió de Transport Públic Discrecional de Viatgers en Automòbils de Turisme i Arrendament amb Conductor del Consell Balear de Transports Terrestres d'increment de les tarifes interurbanes en un 5,16 % (actualització de costos del servei de juliol de 2019 a desembre de 2021).

Així, en la Resolució de 2 de març de 2022 s'actualitzen els imports de les tarifes i dels suplements vigents i es modifiquen, en conseqüència, els paràmetres de programació, partint dels imports i paràmetres fixats en l'actualització tarifària de la Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre de 17 de desembre de 2020.

Aquestes disposicions determinen i actualitzen, d'una banda, els imports de les tarifes i dels suplements dels serveis interurbans, amb la modificació corresponent dels paràmetres de programació; i, de l'altra, contenen regles de la prestació del servei que tenen incidència sobre l'aplicació de les tarifes als usuaris (condicions d'aplicació de les tarifes).

Atesa la dispersió de normes i disposicions relatives a les tarifes del servei interurbà de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme a l'illa de Mallorca, es considera oportú incloure en un únic text els imports de les tarifes i suplements vigents actualment, els paràmetres de programació aplicables i les regles de la prestació del servei que tenen incidència sobre l'aplicació de les tarifes als usuaris, per així donar una informació integrada i completa tant al sector del taxi com als usuaris.

En virtut de tot l'exposat s'informa del següent:

1. Les tarifes i els suplements d'aplicació al servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme a l'illa de Mallorca són els següents:

1.1. Tarifes

― Tarifa 3

 • Preu per quilòmetre recorregut o fracció tarifa diürna: 0,58 €
 • Preu per hora d'espera tarifa diürna: 19,52 €
 • Suplement de radiotelèfon tarifa diürna: 1,11 €
 • Abaixament de bandera tarifa diürna: 3,31 €

― Tarifa 4

 • Preu per quilòmetre recorregut o fracció tarifa nocturna o de dia festiu: 0,66 €
 • Preu per hora d'espera tarifa nocturna o de dia festiu: 18,98 €
 • Suplement de radiotelèfon tarifa nocturna o de dia festiu: 1,11 €
 • Abaixament de bandera tarifa nocturna o de dia festiu: 4,25 €

1.2. Suplements

― Suplement d'aeroport i ports dependents de l'Autoritat Portuària i del port de Cala Rajada: 3,08 €.

― Suplements de muntanya:

a) Suplement de 4,26 € per a tots els serveis de caràcter interurbà amb origen o destinació Banyalbufar, Estellencs, Deià per Sóller, cala Deià, sa Marina de Valldemossa i Escorca.

b) Suplement de 8,52 € per a tots els serveis de caràcter interurbà amb origen o destinació sa Calobra o Cala Tuent.

2. Els vehicles han d'incorporar al mòdul corresponent del taxímetre les tarifes i els suplements vigents, de conformitat amb els paràmetres següents:

― Tarifa 3

 • Valor del salt: 0,20 €
 • Metres per salt: 172,41 m
 • Segons per salt: 36,89 s
 • Velocitat límit: 16,83 km/h

― Tarifa 4

 • Valor del salt: 0,20 €
 • Metres per salt: 151,52 m
 • Segons per salt: 37,93 s
 • Velocitat límit: 14,35 km/h

3. Les regles de la prestació del servei que tenen incidència sobre l'aplicació de les tarifes als usuaris (condicions d'aplicació de les tarifes) són les següents:

— Tarifes i suplements

A l'efecte de l'aplicació de la tarifa 4, s'entén per servei en horari nocturn el que s'inicia i té lloc entre les 21.00 i les 6.00 h.

Es consideren dies festius els dies declarats així per resolució de l'òrgan competent, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Dissabte es considera festiu a partir de les 14.00 h a l'efecte d'aplicar la tarifa interurbana.

La tarifa del preu per distància recorreguda o fracció en horari nocturn no es pot acumular, en cap cas, a la del preu per distància recorreguda o fracció per dia festiu.

El conductor ha d'abaixar la bandera en el moment en què l'usuari puja al vehicle, i ha d'afegir-hi, si escau, el suplement de radiotelèfon o els altres suplements aplicables.

El valor de l'abaixament de bandera, tant el diürn com el nocturn o de dia festiu, correspon a la suma del valor corresponent a l'inici de servei més l'import del primer quilòmetre d'anada i tornada. A partir del primer quilòmetre recorregut s'han d'aplicar les tarifes d'acord amb els paràmetres vigents.

Els suplements s'han d'introduir al taxímetre des de l'inici del servei.

Els suplements de muntanya són aplicables únicament amb les tarifes interurbanes 3 i 4, diürna i nocturna o de dia festiu, respectivament. Aquests suplements no són aplicables als serveis de caràcter urbà.

El suplement de radiotelèfon s'aplica als serveis concertats pels usuaris amb els serveis d'emissora.

Els suplements de ports s'han d'aplicar en els casos en què es recullin o descarreguin viatgers en estacions marítimes o en instal·lacions o zones anàlogues a l'efecte de transport marítim ulterior, en els ports dependents de l'Autoritat Portuària de Palma i Alcúdia i en el port de Cala Rajada.

— Règim de contractació

Els serveis s'han de contractar en règim de cotxe complet. Els recorreguts s'entenen en circuit tancat fins al punt de partida per l'itinerari més curt si no s'acorda expressament el contrari.

En contractar el servei s'han de fixar els recorreguts, les places i el pes de l'equipatge.

— Aplicació de la tarifa interurbana i dels suplements interurbans

L'accés a la tarifa interurbana en el taxímetre s'ha de fer des del moment de l'inici de la prestació del servei interurbà. No es pot passar de la tarifa urbana a la interurbana ni viceversa en un mateix servei, sens perjudici del que estableix el paràgraf següent.

En els supòsits en què el servei s'hagi concertat telefònicament o mitjançant radiotelèfon amb recollida en el domicili dels usuaris i es desconegui la destinació final dels passatgers, o quan es tracti d'un servei mixt urbà o interurbà en el qual inicialment no es coneix la destinació final dels passatgers, si el servei s'ha iniciat amb la tarifa urbana, immediatament s'ha de passar a la tarifa interurbana, i en cap cas no es pot tornar a la tarifa urbana inicial.

En cap cas no s'han d'aplicar a la tarifa interurbana suplements diferents dels que resultin d'aplicació.

— Model oficial

Els vehicles han de dur l'imprès oficial de les tarifes aplicables, facilitat per la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, en un lloc visible de l'interior del vehicle.

— Equipatge

L'usuari té dret al transport gratuït del seu equipatge, el qual —si s'utilitza el nombre total de places— no pot excedir de 50 quilograms per als vehicles de fins a quatre places o de 60 quilograms per als de capacitat superior, sempre que el volum d'aquest permeti introduir-lo en el portaequipatges o situar-lo a la baca del vehicle sense contravenir la normativa de trànsit i circulació de vehicles.

Si no s'utilitza el nombre total de places, aquestes xifres s'augmenten a raó de 30 quilograms per seient buit, sempre que la forma, les dimensions i la naturalesa de l'equipatge permetin transportar-lo a l'interior del vehicle.

Si el pes de l'equipatge excedeix les xifres anteriors, s'han d'abonar 0,04 € per cada deu quilograms o fracció i quilòmetre recorregut. Si el pes d'aquest excedeix el 50 % de les xifres esmentades, el conductor pot negar-se a transportar-lo.

— Rebut

El taxista ha d'emetre un rebut, en doble exemplar, en el qual han de constar el nom, els llinatges i el document nacional d'identitat del titular de l'autorització interurbana; el número de la llicència municipal del vehicle i l'ajuntament que l'ha expedida, el preu i la data, el lloc i l'hora d'inici i d'acabament del servei, els quilòmetres recorreguts i els suplements tarifaris aplicats.

El taxista ha de facilitar un exemplar del rebut a l'usuari i n'ha de conservar l'altre a disposició del Servei d'Inspecció durant un any comptador des que es va emetre.

— Incorporació de tarifes al taxímetre

Tots els vehicles s'han de trobar proveïts de l'aparell taxímetre, en el qual han d'estar incorporats els suplements i les tarifes que han d'entrar en funcionament amb l'abaixament de bandera.

El taxímetre ha de calcular la tarifa interurbana per quilòmetre vigent pels quilòmetres realment recorreguts, i ha de completar el preu final amb l'import de la tornada al lloc d'origen del servei i dels suplements autoritzats.

El taxímetre ha d'entrar en funcionament amb l'abaixament de bandera o l'element electrònic que ho substitueixi, en el moment que l'usuari accedeix al vehicle.

Durant la prestació del servei, la tarifa corresponent s'ha d'identificar en el mòdul indicador, de manera que sigui visible des de l'exterior del vehicle.

En el viatge de retorn, el taxímetre ha de calcular exclusivament el temps d'espera, si n'hi ha, quan traslladi l'usuari en el vehicle. En aquest supòsit, a l'indicador lluminós exterior del vehicle ha d'aparèixer la tarifa 3 o la tarifa 4, segons el cas, com a indicadora del retorn.

— Vehicles sense disponibilitat de taxímetre

En el cas que el taxímetre del vehicle en què es presta el servei estigui avariat, s'ha de disposar igualment de l'imprès oficial de les tarifes aplicables facilitat per la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre en un lloc visible de l'interior del vehicle.

Així mateix, el taxista ha d'emetre un rebut, en doble exemplar, en el qual han de constar el nom, els llinatges i el document nacional d'identitat del titular de l'autorització interurbana; la matrícula del vehicle, el número de la llicència municipal del vehicle i l'ajuntament que l'ha expedida, el preu i la data, el lloc i l'hora d'inici i d'acabament del servei, els quilòmetres recorreguts, els suplements tarifaris aplicats, l'import del servei i la signatura del conductor.

El taxista ha de facilitar un exemplar del rebut a l'usuari i conservar l'altre a disposició del Servei d'Inspecció durant un any comptador des que es va emetre.

— Mitjans de pagament

Tots els vehicles residenciats a l'illa de Mallorca autoritzats per al servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) han de circular proveïts dels mitjans necessaris per al pagament del servei, a elecció dels usuaris, en efectiu o mitjançant targeta bancària o qualsevol altre mitjà electrònic compatible amb el dispositiu terminal punt de venda (TPV).

En el supòsit que el titular de l'autorització no accepti determinats mitjans electrònics de pagament, ha d'especificar quins són aquests i, de la manera que consideri més adient, aquesta informació ha d'estar a l'abast dels usuaris del servei quan accedeixin al vehicle.

En tot cas, el titular de l'autorització té dret a exigir a l'usuari el pagament en efectiu en el cas que no es pugui dur a terme el pagament per mitjans electrònics compatibles amb el dispositiu terminal punt de venda (TPV), ja sigui per deteriorament de la targeta bancària, la falta de cobertura per a l'operativitat del mitjà electrònic o per qualsevol altra causa que impossibiliti el pagament electrònic.

 

Palma, 30 de març de 2022

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre Jaume Mateu Lladó