Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de 101, 25 kWp i 108 kWn a la coberta dels apartaments Can Farras de Sant Josep de sa Talaia

    Número d'edicte 2430 - Pàgines 12795-12796

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 2431 - Pàgines 12797-12802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’atorga l’autorització administrativa prèvia i de construcció i es declara la utilitat pública d’una instal·lació elèctrica a Red Eléctrica de España, SAU, corresponent a la nova subestació San Jorge a 132 kV (TR 13/2020), canvi topològic en la línia aèria subterrània 66 kV SC Eivissa-Bossa 1 per generar la línia aèria Eivissa-San Jorge 1 (TR 15/2020) i Línia subterrània 132 kV DC Bossa-San Jorge 1-2 (TR 16/2020)

    Número d'edicte 2432 - Pàgines 12803-12817

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta del director general d’Esports, per la qual es reconeix la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears a la convocatòria Abril/2022

    Número d'edicte 2519 - Pàgines 12818-12820

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2022 de modificació de determinades resolucions per les quals es convoquen procediments per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 2429 - Pàgines 12821-12830

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques

    Número d'edicte 2521 - Pàgines 12831-12847

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació nº 1 Pla especial ordenació i protecció ruta pedra en sec, Mallorca (215E/2016)

    Número d'edicte 2437 - Pàgines 12848-12851

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 1966 (BOIB 38 de data 17-03-2022) referit a la “Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»”

    Número d'edicte 2623 - Pàgines 12852-12854

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servicio de Salud de les Illes Balears de 22 de març de 2022 per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari núm. 648/2021 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 2481 - Pàgina 12855

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2022

    Número d'edicte 2435 - Pàgines 12856-12857

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de delegació de les facultats de l’òrgan de contractació en el Contracte per a la redacció dels projectes, la construcció i la posada en funcionament i l’explotació d’algunes instal·lacions de tractament integral de residus municipals contemplades al Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans d’Eivissa i Formentera aprovat mitjançant Decret 46/2001 (BOIB núm. 45, de 14/04/2001)

    Número d'edicte 2499 - Pàgina 12858

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació de les bases per a la concertació social pel procediment d’urgència del servei de centre de dia per a persones amb discapacitat física d’Eivissa i el servei complementari de transport adaptat

    Número d'edicte 2513 - Pàgines 12859-12878

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Surf Formentera

    Número d'edicte 2473 - Pàgines 12879-12882

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Atorgament d'ajuts a l'habitatge per part del Consell Insular de Formentera per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la covid-19 en els lloguers de l'habitatge habitual entre novembre de 2020 i juny de 2021

    Número d'edicte 2507 - Pàgines 12883-12884

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de la ratificació de l’acord de la Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, d’aprovació de la modificació dels seus Estatuts

    Número d'edicte 2532 - Pàgines 12885-12894

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució d’aprovació d’ampliació del termini per l’execució i justificació dels projectes de subvenció concedits als ajuntaments, dins la convocatòria de subvencions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, i recuperació dels espais agrícoles i/o forestals, tots de titularitat municipal dins la Serra de Tramuntana (SV 3/2021)

    Número d'edicte 2556 - Pàgines 12895-12896

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 14 de març de 2022, relatiu a la modificació del Programa Pilot de Lloguer Ètic (exp. 5105-2022-000001)

    Número d'edicte 2496 - Pàgines 12897-12908

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació definitiva del Reglament de la Mesa de Mobilitat de Maó

    Número d'edicte 2451 - Pàgines 12909-12913

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Modificació de l'acord de reconeixement de la carrera professional horitzontal als empleats públics al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número d'edicte 2510 - Pàgines 12914-12915

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació competències senyora batlessa

    Número d'edicte 2548 - Pàgina 12916

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Acord de canvi de membre de la Comissió Informativa Especial de seguiment del contracte de la gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i centre poliesportiu Es Pinaró del T.M. de Son Servera

    Número d'edicte 2424 - Pàgina 12917

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació del Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Generation U.E

    Número d'edicte 2512 - Pàgines 12918-12946

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Acord d'aprovació de la revisió de tarifes del contracte gestió d'instal·lacions esportives del centre poliesportiu

    Número d'edicte 2515 - Pàgina 12947