Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 188476
Aprovació provisional de modificació d'Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en sessió ordinària de dia 31 de març de 2022, acordà l'aprovació provisional de la modificació de la següents Ordenances fiscals:

  • Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
  • Ordenança Fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

I en compliment del que disposa l'article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, se sotmeten els expedients a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Si transcorregut aquest termini no s'hagués presentat cap reclamació, es considerarà aprovat definitivament aquest acord.

 

Santa Eulària des Riu, en el dia de la signatura electrònica (1 de març de 2022)

L'alcaldessa Maria del Carmen Ferrer Torres