Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 183710
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PB18-0001. Aprovació inicial, amb prescripció, de la Modificació núm. 1 del Pla Especial del Port de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de dia  16 de març de  2022,  es va resoldre aprovar inicialment amb prescripció la Modificació núm. 1 del Pla Especial del Port de Palma. L'objecte de la present Modificació del Pla Especial del Port és el canvi de qualificació de les parcel·les 3.3.03 i 3.3.04 per a la seva destinació a espais lliures d' edificació, i trasllat de l' edificabilitat permesa en aquestes a la nova parcel·la 5.3.13, així com la modificació de la definició i regulació de les parcel·les 5.2.04,5.3.08, 5.3.05, 5.3.04, 5.3.07, 5.2.01 i 5.2.05.

Complint l'article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears  se sotmet l'esmentat Pla, a informació pública durant TRENTA DIES. Atès l'art. 21. 5 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (LOUS), el termini d'informació pública es computa des de la darrera publicació obligatòria.

Els qui se'n considerin afectats poden examinar el projecte:

•  A  l'anunci d'aquest acord, dins del tauler d'anuncis de la Seu Electrònica Municipal

•  Accedint a l'enllaç

https:/ ajtpalma.sharepoint.com/:b:/s/Planejament/ETnBv83uulBPqH4v06lExUEBSynPdIOV0pkB8cQ0IjAsbg?e=zwpOWw

• Al Servei d'informació urbanística (av. de Gabriel Alomar, 18. Edifici Municipal de les Avingudes), demanant cita prèvia a través de l'adreça

https:// www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=131705&tipo=6&nivel=1400&cod

Resi=1&language=ca al correu electrònic guia2014@palma.cat o cridant al telèfon 971225900 extensió 8153

i presentar-hi les al·legacions que considerin pertinents dins l'esmentat termini. Les al·legacions s'han de presentar, si es tracta d'una persona jurídica, obligatòriament a través de la seu electrònica del web de l'Ajuntament de Palma, amb indicació expressa i clara d'allò què es tracta i fent-hi constar el número d'expedient; i si es tracta d'una persona física, podrà utilitzar l'esmentada seu electrònica o bé presentar la documentació a qualsevol de les Oficines municipals d'Atenció a la Ciutadania, la ubicació de les quals es pot consultar al web www. palma.cat, o a les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix i d'acord amb l'art. 51 de la dita Llei 12/2017 es fa pública la suspensió de la tramitació i aprovació dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió, així com a de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en el que resultin afectades per les determinacions d'aquest planejament.

  

Palma, en el día de la signatura electrònica (28 de març de 2022)

El cap del Departament

p.d. Decret de batlia núm 3000/2014, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de  4-03-2014)

Jaume Horrach Font