Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 183455
Exposició pública del Projecte per a la substitució del forjat de coberta de la piscina municipal del Port de Pollença

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el tauler d'edictes i en la pàgina web d'aquest Ajuntament (http:// www.ajpollenca.net), així com en el  Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte d'obra pública Projecte per a la substitució del forjat de coberta de la piscina municipal del Port de Pollença, redactat per l'arquitecta tècnica Aina M. Albertí Díaz (col·legiat 01172), aprovat inicialment mitjançant Resolució de Batlia núm. 2022/344, de 29 de març, d'acord amb el que disposa l'article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Durant dit termini podran ser formulades les al·legacions que s'estimin pertinents, trobant-se el projecte de manifest en la pàgina web municipal, tot significant que el projecte s'entendrà definitivament aprovat en el cas de que no es presentin al·legacions en legal forma.

 

Pollença, en el dia de la signatura electrònica (30 de març de 2022)

El batle Bartomeu Cifre Ochogavia