Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 174556
Informació pública canvi de titularitat concessió funerària sepultura núm. 20 (ampliació de 1961) del cementeri municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. núm. 303/2022

Havent-se sol.licitat per ACR (registre d'entrada núm. 887 de 16.03.2022) el canvi de titularitat de la concessió funerària de la sepultura núm. 20 (ampliació de 1961) del cementeri municipal, a favor de AMM, pel present edicte es convoca a qui tengui sobre aquesta sepultura qualsevol dret perquè el manifesti, en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir del següent al de la inserció del present en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alaró, 25 de març de 2022

El batle

Llorenç Perelló Rosselló