Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 187479
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2021/02. Aprovació inicial projecte urbanització UA 1 PERI SA CALATRAVA, C/ Dragona i C/ Seminari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

ÀREA DE MODEL DE CIUTAT, HABITATGE DIGNE I SOSTENIBILITAT

GERÈNCIA D'URBANISME

DEPARTAMENT DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

SERVEI JURIDICOADMINISTRATIU DE GESTIÓ URBANÍSTICA

Expedient PD 2021/02

La Junta de Govern de Palma, en sessió de dia 09/03/2022, va aprovar inicialment el projecte d'urbanització UA 1 PERI SA CALATRAVA, C/ Dragona i C/ Seminari, promogut pel senyor Marcus Westling, en representació de WESTLING RESIDENTIALS SL, redactat pels Enginyers tècnics industrials Florencio Reolid García i Vicente Reolid García i pels consultors ambientals Àngel Pomar i Gomà & Clara Fuertes Salom.

En compliment dels articles 71.2 i 79.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160 de 29 de desembre); el 200.1.b) del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB 66 de 30-04-15); el 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, i el 83 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, es sotmet a informació pública d'un mes l'esmentat projecte d'urbanització.

Els qui se'n considerin afectats el poden examinar, juntament amb la documentació tècnica aprovada, a la Secció d'Informació Urbanística de l'Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat (Av. Gabriel Alomar, núm. 18, baixos, Edifici Municipal de les Avingudes) i/o a la seu electrònica municipal a l'adreça:       

https:// urbanisme.palmademallorca.es/IMI/URBANISME/PRD/Planejament_urbanistic_pdf/Images%20Arxiu/PD-URBANITZACIO/PD-202100020000/PD-20210002_PORTADA.pdf

i formular-hi les al·legacions que estimin pertinents dins l'esmentat termini i mitjançant escrit dirigit al batle, que es pot presentar al Registre General de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania, OAC Avingudes (Av. de Gabriel Alomar, 18), OAC Cort (Plaza de Santa Eulàlia, 9), OAC L'Arenal (Av. d'Amèrica, 11), OAC L'Escorxador (C/ de l'Emperadriu Eugènia, 6), OAC Pere Garau (C/ de Pere Llobera, 9), OAC Sant Agustí (C/ de Margaluz, 30), OAC Sant Ferran (Av. de Sant Ferran, 42), OAC Son Ferriol (Av. del Cid, 8 ), OAC Son Moix (Camí de la Vileta, 40).

Palma, en el dia de la signatura electrònica (28 de març de 2022)

El cap de departament

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014

publicat al BOIB 30 de 04-03-2014

Jaume Horrach Font