Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 188187
04/2022. Departament Tributari. Aprovació provisional de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, concepte 114,00. Exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 31 de març de 2022, ha aprovat provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, concepte 114,00.

De conformitat amb el disposat a l'article 49, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, els esmentats acords s'exposaran al públic al tauler d'edictes de l' Ajuntament de Palma (www.palma.cat), durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportunes.

La qual cosa es fa pública per coneixement general i als indicats efectes.

 

Palma, 31 de març de 2022

La cap del departament, per delegació

(Decret de batlia 3000, BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Mª Gloria Belmonte Barcia