Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 188446
Modificació de crèdit ple 6/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 31 de març de 2022 es va aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost vigent nº 6, amb la modalitat de suplement de crèdit.

De conformitat amb el que disposa l'article 179.4 i 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic que l'expedient de modificació de crèdit estarà exposat durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci en el BOIB, durant el qual els interessats el podran examinar i, si escau, presentar reclamacions davant el Ple.

Transcorregut el termini anterior i en cas que no es presenti cap reclamació es considerarà definitivament aprovada la modificació de crèdit. En cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre'ls, que es comptarà a partir del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.

 

Calvià, 31 de març de 2022

El tinent de batle de Transparència

Innovació i Serveis Econòmics

Marcos Pecos Quintans