Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 185658
Aprovació inicial del Reglament d’ús de les aules d’estudi col·lectiu del Centre Jove d’Artà

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Un cop aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament d'Artà, en sessió plenària ordinària de dia 28 de març de 2022, el Reglament d'ús de les aules d'estudi col·lectiu del Centre Jove d'Artà, d'acord amb l'establert als articles 49 i 70.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local, s'exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils als efectes de reclamacions. Si transcorregut aquest termini no es presenta cap tipus de reclamació, s'entendrà elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial.

 

Artà, en el dia de la signatura electrònica (31 de març de 2022)

El batle

Manuel Galán Massanet