Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 188511
Extracte de l’annex 1 de l’Ordre de 29 de març de 2022 del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http:// www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

a. Els consells insulars, per a les línies 1, 2, 3 i 4.

b. Els municipis, per a les línies 1 i 4.

c. Les mancomunitats de municipis, per a les línies 1 i 4.

d. Els consorcis amb participació d'entitats locals que tenguin atribuïda la competència de prestar els serves de recollida o de tractament de residus i que presentin projectes sobre els serveis de la seva competència, per a les línies 1, 2, 3 i 4.

e. Els gestors de residus concessionaris d'instal·lacions de titularitat pública, per a les línies 2, 3 i 4.

Segon. Objecte:

Subvencions públiques per al suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de l'economia circular a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

Tercer. Línies i sublínies subvencionables

a. Dins la Línia 1, «Implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i millora de les existents», la Sublínia 1.1. Projectes d'implantació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions específiques de tractament biològic (compostatge, digestió anaeròbia o ambdues).

b. Dins la Línia 2, «Construcció d'instal·lacions específiques per al tractament dels bioresidus recollits separadament», les sublínies següents:

1. Sublínia 2.1. Projectes de construcció d'instal·lacions de compostatge, de digestió anaeròbia o una combinació d'ambdós tractaments, per al tractament dels bioresidus recollits separadament.

2. Sublínia 2.2. Projectes de millora d'instal·lacions de compostatge i de digestió anaeròbia existents, destinades al tractament dels bioresidus recollits separadament.

c. Dins la Línia 3, «Construcció de noves instal·lacions de preparació per la reutilització i el reciclatge d'altres fluxos de residus recollits separadament», la sublínia 3.1 «Construcció d'instal·lacions de preparació per a la reutilització de fluxos de residus recollits separadament», tant les instal·lacions noves com l'ampliació de les existents per a incloure la preparació per a la reutilització.

d. Dins la Línia 4, «Inversions relatives a instal·lacions de recollida (com deixalleries), triatge i classificació de residus (envasos, paper, etc.), i millora de les plantes de tractament mecànic-biològic existents», la sublínia 4.1. «Projectes de construcció i millora d'instal·lacions de recollida (com deixalleries; inclou la recollida de residus tèxtils i residus domèstics perillosos)».

Tercer. Bases reguladores

Ordre de 29 de març de 2022 del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l'economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Quart. Quantia

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 15.559.303,39 € (quinze milions cinc-cents cinquanta-nou mil tres-cents tres euros i trenta-nou cèntims) amb càrrec a les partides pressupostàries de l'any 2022 a 2024, definides a l'apartat sisè de la convocatòria. En el cas de concessió de pròrrogues, s'imputaran a les partides pressupostàries equivalents dels exercicis 2025 i 2026.

L'import destinat a la convocatòria es distribueix, territorialment, per illes, i per línies subvencionables, d'acord amb els apartats setè i vuitè, respectivament, de la convocatòria. Les línies subvencionables es prioritzen seguint l'ordre establert a l'apartat quart de la convocatòria.

Atenent als criteris establerts en el paràgraf anterior, el repartiment es realitza entre els projectes ordenats en funció de la seva puntuació (d'acord amb els criteris definits a l'apartat desè de la convocatòria) fins que s'exhaureixi el crèdit pressupostari.

L'import màxim de les subvencions es del 90% del cost total subvencionable del projecte, sense que en cap cas l'import de la subvenció superi, en concurrència amb d'altres subvencions, el cost del projecte objecte de la subvenció.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes comptador des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, acabant el mateix dia en que es va produir la publicació en el mes del venciment.

Sisè. Altres dades

a. Els projectes objecte de subvenció poden haver-se iniciat des de l'1 de març de 2020.

b. Les sol·licituds, les notificacions i la justificació de les despeses s'han de realitzar sempre de forma telemàtica.

c. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació administrativa i tècnica que estableix l'apartat segon de l'annex 6 de l'Ordre esmentada a l'apartat tercer d'aquest extracte.

d. Els beneficiaris poden sol·licitar un pagament fraccionat de l'import de la subvenció atorgada per un projecte, mitjançant justificacions i liquidacions parcials, d'acord amb l'apartat onzè de la convocatòria.

 

Palma, 29 de març de 2022

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir Gual