Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 183857
Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, Exp. 022 de data 23 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 14 de novembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 14 de novembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agràriadel FOGAIBA, en data 23 de març de 2022, va signar la següent resolució,

“INFORME/PROPOSTA / RESOLUCIÓ DE REVOCACIÓ  TOTAL

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.2- Transformació i comercialització de productes agrícoles.

Convocatòria: ITC 2019_1

Antecedents

1. En data 28/06/2019 va tenir entrada en el Registre del GOVERN DE LES ILLES BALEARS, número registre 18062/2019, la sol·licitud d'ajuda presentada per HIJOS DE ESTEBAN MONTIEL SL amb NIF : B07916927, per a la convocatòria 2019_1 de la línia de Inversions en Transformació i Comercialització de Productes Agrícoles.

2. Analitzada tota la documentació presentada, en data 02/09/2020, el vicepresident del FOGAIBA va dictar Resolució de concessió de l'ajuda , a càrrec de l'anualitat 2021, a favor de l'interessat per un import de 52.739,20 €, cofinançats en un 53,00% pel FEADER, 14,1% la AGE, i 32,9% la CAIB, distribuïts de la següent manera:

· 27.951,78 € amb càrrec a la línia FEADER núm. 050460010441104

· 17.351,19 € amb càrrec a la CAIB

· 7.436,23 € amb càrrec a l'AGE

3.Atesa l'esmentada Resolució de concessió de l'ajuda, i d'acord amb el que estableix l'apartat desè de la convocatòria abans esmentada, el beneficiari s'obliga, entre altres, a realitzar les actuacions auxiliades dins del termini establert i a justificar les despeses relacionades amb la inversió per a la recepció dels fons comunitaris en la forma i els terminis determinats en la convocatòria.

4.El termini per presentar la sol·licitud de pagament acabava el 05/09/2021.

5. En data 01/10/2021 se li requereix a l'interessat que presenti la sol·licitud de pagament amb la documentació exigida i se li dona un termini de 15 dies hàbils .

6. A dia d'avui no ha presentat cap documentació.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles.

2.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

5.Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

6.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

7.Llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques.

Conclusió

Per tot allò exposat anteriorment, es considera que la no execució del projecte amb els termes i en els terminis establerts a la normativa, implica la possibilitat de revocar l'ajuda atorgada a HIJOS DE ESTEBAN MONTIEL SL, mitjançant la Resolució de concessió de la subvenció de data 02/09/2020, per incompliment dels compromisos adquirits i per tant el no reconeixement de la liquidació i la tramitació del pagament o el reintegrament de l'ajuda ja rebuda en el seu cas.

En virtut del que precedeix, atès el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del FOGAIBA; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2005 on es disposa que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer a partir de l'1 de gener de 2006.

Per tot això, es conclou que no es pot tramitar el pagament de l'ajuda ja que l'interessat ha incomplert la normativa d'aplicació per no justificar correctament el pagament de la inversió aprovada d'acord amb els termes i terminis establerts a la convocatòria; per aquest motiu procedeix REVOCAR l'ajuda concedida a la Resolució de dia 02/09/2020

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Procedir a la revocació total de la resolució d'ajuda concedida a HIJOS DE ESTEBAN MONTIEL SL amb NIF : B07916927, mitjançant Resolució de concessió del vicepresident del FOGAIBA de dia 02/09/2020, la qual concedia a l'interessat una ajuda per un import de 52.739,2 €. El motiu de la revocació és per no haver justificat el pagament de la inversió aprovada d'acord amb els termes i terminis establerts a la convocatòria.

2.L'import de l'ajuda a revocar està cofinançat pel FEADER en un 53,00% pel FEADER, 14,1% la AGE, i 32,9% la CAIB, distribuïts de la següent manera:

·  27.951,78  € amb càrrec a la línia FEADER núm. 050460010441104

·  17.351,19  € amb càrrec a la CAIB

·  7.436,23 € amb càrrec a l'AGE

3.En conseqüència, deixar sense efecte l'esmentada resolució de concessió de l'ajuda i procedir a l'arxiu de les actuacions de l'expedient  ITC 2019_/022.

Contra aquesta Resolució es podrà interposar recurs d'alçada davant del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que s'estableix en l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El/la gestor de la línia

El/la cap de la Secció I

Maria Victoria Toledo Molina

María Ángeles Pérez Ribas

El/ La cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

El vicepresident del FOGAIBA

José Javier Nadal Coll

Fernando Fernández Such”

  

Palma, 30 de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé