Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Son Ripollet de 10,222 MWp i 9,2 MWn ubicat al polígon 14 parcel·la 2 de Palma (RE003/22)

    Número de registre 2346 - Pàgina 12049

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 2350 - Pàgines 12050-12059

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Notificació de l’acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al Projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs»

    Número de registre 2382 - Pàgines 12060-12063

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió CAS_2096 a partir dels sondeigs REG_47 (DI_5285/5584) i REG_48 (DI_6718/7745), per a ús industrial de la planta de formigó propietat de CEMEX España Operaciones SL, i de obtenció d’hidrogen per part de ENAGAS RENOVABLE SL, (com a beneficiària), situades ambdues activitats a la finca amb referència cadastral 9147201DD8994N0001EQ , en el terme municipal de Lloseta

    Número de registre 2094 - Pàgines 12064-12065

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 18 de març de 2022, a l'empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l'any 2021

    Número de registre 2381 - Pàgines 12066-12067

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 18 de març de 2022 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera

    Número de registre 2362 - Pàgines 12068-12069

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la resolució de 21 de març de 2022 del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local pel qual s‘aprova la convocatòria de subvencions per al foment de la competitivitat de l’artesania de Mallorca per a l’any 2022 (ART. 2/2022)

    Número de registre 2304 - Pàgines 12070-12075

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de març de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria que regulen els ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2022 (Exp. 1305-2022-000001)

    Número de registre 2325 - Pàgines 12076-12077

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Informació pública obres públiques d execució parcial de sanejament a la urbanització de Cala en Porter

    Número de registre 2363 - Pàgina 12078

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic aprovació inicial modificació de crèdit 07/2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 29 de març de 2022

    Número de registre 2375 - Pàgina 12079

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials. Exp. 2022/1612

    Número de registre 2403 - Pàgina 12080

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de l’acord de modificació de diverses fitxes de la relació de llocs de treball

    Número de registre 2413 - Pàgina 12081

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Bàndol d'Alcaldia de data 29.03.2022 de suspensió facultativa i horari de les obres en temporada estival

    Número de registre 2395 - Pàgines 12082-12083

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 256 de 29 de març de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts individuals, temporals, i d’emergència social de l’Ajuntament des Mercadal per a l’any 2022

    Número de registre 2404 - Pàgines 12084-12085

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci inici procediment sancionador i tractament residual de vehicle

    Número de registre 2359 - Pàgina 12086

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Notificació i emplaçament en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 0000129/2022, interposat davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma

    Número de registre 2370 - Pàgina 12087

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. 5 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria

    Número de registre 2364 - Pàgina 12088

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. 4 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria

    Número de registre 2365 - Pàgina 12089

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació inicial de l’Estudi de detall de les parcel·les 34.1 a 34.30, illeta c, del projecte de reparcel·lació del sector UP3, destinades a habitatge de preu taxat, Maó

    Número de registre 2186 - Pàgina 12090

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1428. Aprovació del projecte de renovació integral de la Plaça d’Espanya

    Número de registre 2339 - Pàgina 12091

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Cultura. Extracte de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 23 de març de 2022, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línia 2, de suport a la producció i a l’activitat de dinamització cultural de la ciutat de l’any 2021, sublínia 2.9 Espais de creació

    Número de registre 2394 - Pàgina 12092

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació inicial del Ajuntament de Sencelles del Pressupost del 2022

    Número de registre 2383 - Pàgina 12093

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació provisional de la Modificació Puntual nº2 de la NNSS de Sencelles

    Número de registre 2389 - Pàgina 12094

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Projecte de modificacions en el transcurs de les obres de millora de les infraestructures urbanes i embelliment de carrer Sant Antoni, 1-23, Joana Roca, 41-47 i Plaça Nova (Expedient 1860-2019)

    Número de registre 2374 - Pàgina 12095

  • MANCOMUNITAT SERVEIS PÚBLICS INSULARS

   • Exposició pública d'aprovació provisional del compte general del exercici 2021

    Número de registre 2368 - Pàgina 12096

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • EUROMEIN, SOCIETAT COOPERATIVA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de l'entitat Euromein Societat Cooperativa de les Illes Balears

    Número de registre 2358 - Pàgines 12097-12098