Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 181580
Extracte de la Resolució de Batlia núm. 256 de 29 de març de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d’ajuts individuals, temporals, i d’emergència social de l’Ajuntament des Mercadal per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www. infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/617992):

Primer. Persones beneficiaries:

1. Poden prendre part en aquesta convocatòria aquelles persones que:

a) Estiguin empadronades en el municipi des Mercadal.

b) Siguin majors de 18 anys, o bé menors amb càrregues familiars.

c) No disposin d'ingressos per atendre la situació de necessitat o d'emergència.

d) No estiguin sotmeses a les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides en els apartats a), d), f), g), h) recollides en l'article 13.2 de la LGS.

e) No estiguin sotmeses a les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides en l'article 13.3 de la LGS.

 

2. L'escassetat d'ingressos econòmics dels beneficiaris s'avaluarà d'acord als següents criteris:

a) Si la unitat de convivència està formada per un sol membre, els ingressos no poden superar el 150% de l'IPREM. Per a l'any 2022 aquesta quantitat queda fixada en 868,53€ mensuals amb les dues pagues prorratejades ( 12.159,42€ anuals amb 14 pagues)

b) Per unitats familiars amb més membres s'incrementarà en un 30% pel segon membre, en un 20% pel tercer i en un 10% a partir del quart membre, tots ells sobre el barem de l'import màxim d'ingressos segons recull la següent informació:

 

Mensual (amb les pagues prorratejades)                  Anual (14 pagues)

 

1 membre      868,53€                                                   12.159,42€ 150% Iprem

2 membres 1.129,08€                                                   15.807,25€ 30% increment per segon membre

3 membres 1.354,90€                                                   18.968,70€ 20% increment per tercer membre

4 membres 1.490,40€                                                   20.865,57€ 10% increment a partir de quart membre

5 membres 1.680,55€                                                   22.952,13€

6 membres 1.803,38€                                                   25.247,34€

7 membres 1.983,72€                                                   27.772,07€

 

c) Per tal de calcular els ingressos econòmics de la unitat de convivència es farà la mitjana dels ingressos obtinguts en els darrers sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

d) Excepcionalment, si no es compleix algun dels requisits anteriors però des de la unitat de treball social es considera justificada la situació de necessitat, podrà concedir-se un ajut. Hi haurà especial consideració en els casos de sol·licituds per emergència social o per motius sociosanitaris en què la necessitat de dur a terme una inversió important i imprescindible superi la capacitat econòmica del sol·licitant. En qualsevol cas, les excepcions han d'estar degudament justificades amb els informes tècnics i/o mèdics que corresponguin en cada cas.

3. En el cas de l'existència d'estalvis en la unitat de convivència, els estalvis no poden superar el 100% de l'IPREM, és a dir 8.106,28€.

Segon. Finalitat:

La concessió d'ajuts individuals, temporals i d'emergència social de l'Ajuntament des Mercadal per a l'any 2022

​​​​​​​Tercer. Bases reguladores:

Les bases de la convocatòria i l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament des Mercadal de dia 11 d'octubre de 2005 i publicada l'aprovació definitiva i el text íntegre en el BOIB núm. 189, de 17 de desembre de 2005.

Quart. Import:

Els imports màxims dels ajuts i les condicions per al seu atorgament s'estableixen en la base cinquena de la convocatòria.

Els ajuts seran atesos amb càrrec a l'aplicació pressupostària 30.2310.48200 del Pressupost General de 2022, amb un import màxim conjunt de 30.000,00 euros. En el cas que es rebi una subvenció per aquest concepte i l'Ajuntament hi aporti més fons, aquest límit es podrà ampliar, prèvia publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al dia 12 de desembre de 2022.

 

Es Mercadal, en la data de la signatura electrònica (29 de març de 2022)

El batle

Francesc Ametller Pons