Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 178533
Notificació i emplaçament en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 0000129/2022, interposat davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Pel present es comunica que s'ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 129/2022, contra l'acte presumpte pel qual es desestima la reclamació presentada amb data de 17 de març de 2020 per la qual se sol·licita el nomenament de la persona compareixent com a personal funcionari de carrera o personal funcionari equiparable als de carrera així com una indemnització en concepte de compensació per l'abús sofert en la relació temporal successiva mantinguda; i de conformitat amb el que s'estableix a l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, aquells que figuren com a interessats han de ser emplaçats perquè, si ho consideren oportú, puguin comparèixer i personar-se en el referit recurs com a demandats en el termini de nou dies.

Que segons dades que consten en el Servei de Recursos Humans, no figuren altres interessats directes a l'expedient administratiu de referència, si bé, en la mesura en què es tracta d'una qüestió en matèria d'accés a la fixesa en l'ocupació pública, es comunica a les possibles persones interessades la interposició d'aquest, a l'efecte de que, si ho estimen oportú, es personin en el referit recurs com a demandats en ostentar una situació jurídica que podria veure's afectada per la resolució que es dicti.

Fent-los saber, al mateix temps, que de conformitat amb el que es disposa a l'article 50 de la referida Llei, si es personen davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma amb posterioritat al termini indicat de nou dies, se'ls tindrà per part per als tràmits no preclosos, i que si no es personessin oportunament continuarà el procediment pels seus tràmits, sense que hi hagi lloc a practicar-los, en estrades o en qualsevol altra forma, notificacions de cap classe.

 

Llucmajor, 28 de març de 2022

El batle Eric Jareño Cifuentes