Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 175712
Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1428. Aprovació del projecte de renovació integral de la Plaça d’Espanya

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local en sessió de 9 de febrer de 2022 va aprovar el projecte de renovació integral de la Plaça d'Espanya.

Conformement al que disposa l'art. 149.1 de la  Llei 20/2006 de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, es publica aquest anunci, per tal que, dins el termini de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seva  publicació, es puguin presentar al·legacions a l'esmentat expedient, el qual es pot examinar copiant la següent URL al seu navegador:

https://ajtpalma.sharepoint.com/:f:/s/INFORMACIPBLICA.INFRAESTRUCTURESIACCESSIBILITAT/EvD9zA7qH_1MuzYZIB6hLB4BkdDQAsGj4FOTaEHhIFs2nQ?e=kF7k4H

 

Palma, 25 de març de 2022

El cap de secció de tramitació administrativa

pd Decret de batlia  núm. 3000 de 26 de febrer de 2014

(BOIB núm. 30 de 4 de març de 2014)

Miguel Gil Torrens