Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 180139
Bàndol d'Alcaldia de data 29.03.2022 de suspensió facultativa i horari de les obres en temporada estival

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

RAFAEL RUÍZ GONZÁLEZ, ALCALDE DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'EIVISSA

FAIG SABER:

Que per Decret d'Alcaldia de data 24 de març de 2022, atesa la importància del sector turístic per al desenvolupament econòmic del nostre municipi, i la repercussió potencialment negativa en matèria de remors i molèsties que té l'execució d'obres en plena temporada estival, i especialment en determinades zones del municipi, per a la indústria hotelera, comerç en general, i evidentment per als veïns i gent que ens visita, l'Ajuntament ha adoptat el següent acord :

PRIMER.- Que dins el període comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos, dins l'àmbit comprès entre l'avinguda de Sant Jordi, l'avinguda de la Pau, l'avinguda de Sant Joan de Labritja, el carrer de Francesc Llaudes Pineda, el límit del terme municipal, i la mar (llevat de casos d'execucions ordenades per l'Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat), no es permetran ocupacions de la via pública, relacionades amb obres a executar damunt edificis on constin establiments turístics d'allotjament o restauració a la planta baixa o als edificis col·lindants o enfront d'aquells.

SEGON.- En tota la zona referida al punt anterior, si l'obra es situa en un radi menor de 300 metres d'un establiment turístic hoteler, durant tot el període indicat s'haurà que retardar fins a les 10.00 hores ( de dilluns a dissabte) l'inici dels treballs i aquests no podran prolongar-se més enllà de les 18:00 hores.

Abans de les 10.00 hores es podran executar treballs preparatoris, d'apilament, i en interiors, que no produeixin afectació a l'exterior.

Queden expressament prohibits aquells treballs que de forma inevitable duguin aparellats un alt nivell de sonoritat. En concret, les activitats d'excavació i cimentació, així com l'aixecament d'estructures i forjats, l'ús d'aparells d'alta afecció sonora com serres radials, martells neumàtics i d'altres ferramentes similars.

TERCER.- Suspensió facultativa de les obres.

Aquells promotors o propietaris, que disposin de títol habilitant per l'execució d'obres dins de la zona definida en el punt PRIMER que, als efectes de no perjudicar amb remors ni altres molèsties l'activitat turística, decideixin voluntàriament paralitzar totalment les obres fins al 30 de setembre de 2022, ho hauran de comunicar per escrit a l'Ajuntament als efectes d'interrupció dels terminis d'execució dels corresponents títols habilitants, que es consideraran suspesos en qualsevol cas a partir de la comunicació i paralització efectiva.

La data d'inici de la suspensió serà la de la data de presentació de la instància indicant la voluntat de paralitzar les obres.

Els promotors o propietaris que disposin de títol habilitant, i que encara no hagin iniciat les obres, poden comunicar l'endarreriment d'inici de les obres i començar-les a partir del dia 30 de setembre de 2022. En aquests casos, el termini d'inici de les obres s'entendrà suspès des del dia que comuniquin aquesta voluntat d'endarreriment d'inici de les obres, fins al dia 30 de setembre de 2022.

Els promotors o propietaris que obtinguin títol habilitant a partir de la data d'aquest Decret i abans del 30 de setembre de 2022, poden acollir-se a qualsevol de les dues possibilitats anteriorment indicades, per paralitzar les obres o bé endarrerir el seu inici.

QUART- Dins dels àmbits corresponents als PEPRI de Sa Penya, La Marina i zona d'eixample de Vara de Rei (aprovat definitivament el 20.01.1994) i Dalt Vila i Es Soto (aprovat definitivament el 26.03.1997) s'hauran d'aturar l'execució d'obres entre les 16:00 i 22:00 hores de cada dia. Estaran exemptes d'aquesta aturada, les obres a l'interior dels edificis. Aquesta restricció horària regirà a partir del dia 1 de juny fins al 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

 

CINQUÈ.- En qualsevol dels casos, el present decret no afecta les obres, l'execució de les quals hagi ordenat l'Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i obres promogudes per iniciativa pública.

 

Eivissa, en el dia de la signatura electònica (29 de març de 2022)

L'alcalde

Rafael Ruiz Gonzalez