Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 181732
Aprovació inicial de l’acord de modificació de diverses fitxes de la relació de llocs de treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat pel Ple Municipal de data 28 de març de 2022, l'acord de modificació de les fitxes següents de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Artà

Auxiliar Administratiu

Administratiu

Professor de l'escola de música, especialitat de flauta

Professor de l'escola de música, especialitat de clarinet

Professor de l'escola de música, especialitat de piano

Professor de l'escola de música, especialitat de cant

Professor de l'escola de música, especialitat de vent/metall

Professor de l'escola de música, especialitat de saxo

Professor de l'escola de música, especialitat de guitarra

Professor de l'escola de música, especialitat de percussió

Oficial 1a brigada

Enginyer/a industrial

i conforme determina l'article 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública per termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB, durant el qual els interessats podran presentar les al·legacions que estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la web d'aquest Ajuntament [adreça www.arta.cat].

La modificació es considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.

  

Artà, en el dia de la signatura electrònica (29 de març de 20022)

El batle

Manuel Galán Massanet