Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’oncologia mèdica convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 2356 - Pàgines 11854-11856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’inmunologia convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 2357 - Pàgines 11857-11859

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

    Número de registre 2221 - Pàgines 11860-11878

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de març de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada per les Resolucions de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de març de 2022 i de 21 de març de 2022

    Número de registre 2385 - Pàgines 11879-11880

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 23 de març de 2022, mitjançant el qual s’aproven les bases per al proveïment del lloc de treball de personal funcionari de Coordinador en cap de la Direcció Insular de Residus, codi núm. 01277, pel sistema de lliure designació

    Número de registre 2353 - Pàgines 11881-11888

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Rectificació convocatòria i bases procés selectiu interventor

    Número de registre 2354 - Pàgines 11889-11891

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Exp. 2021/3344. Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, 4 places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament d’Artà, mitjançant procediment ordinari i sistema d’oposició, que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

    Número de registre 2352 - Pàgines 11892-11893

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Llista provisional del concurs oposició pel torn lliure, per cobrir quatre places d’Educador/a Social, corresponents a la taxa de reposició, ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 i 2019

    Número de registre 2369 - Pàgines 11894-11899

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Comandament Operatiu del SCIS de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2372 - Pàgines 11900-11902

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova la convocatòria de la 43a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l’any 2022

    Número de registre 2397 - Pàgines 11903-11909