Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció tercera. Anuncis particulars

EUROMEIN, SOCIETAT COOPERATIVA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 174187
Anunci de l'entitat Euromein Societat Cooperativa de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En l'assemblea general extraordinària d'aquesta entitat, celebrada amb caràcter universal el dia 27 de Septiembre de 2021 es va adoptar el següent acord:

De conformitat amb l'article 95. i següents de la Llei 1/2003 de cooperatives de les Illes Balears, s'aprova per unanimitat dels socis i de forma simultània, la dissolució, liquidació i extinció de la cooperativa.

S'aprova per unanimitat el balanç final i el projecte de distribució de l'haver social.

BALANÇ FINAL:

ACTIU

Exercici 2021

B) ACTIU CORRENT

6.848,62

II. Deutors comercials i altres ctes. a cobrar

2.404,79

3. Deutors diversos

2.404,79

4700. Hisenda Pública deutora per IVA

2.373,29

4720. Hicenda Pública IVA suportat

31,50

VI. Efectius i altres actius líquids equivalents

4.443,83

5700. Caixa

7,80

5720. Bancs i institucions de crèdit c/c vista euros

4.436,03

TOTAL ACTIU

6.848,62

 

 

PATRIMONI NET I PASIU

 

A) Patrimoni Net

9.197,08

A-1) Fons propis

9.197,08

I. Capital

38.464,76

1. Capital escriturat

38.464,76

1000. Capital social

38.464,76

V. Resultats d'exercicis anteriors

-27.414,39

1210. Resultats negatius d'exercicis anteriors

-27.414,39

VII. Resultat de l'exercici

-1.853,29

C) PASIU CORRENT

-2.348,46

IV. Creditors comercials

-2.348,46

2. Altres creditors

-2.348,46

4100. Creditors per prest. serveis

-2.348,46

TOTAL PATRIMONI NET I PASIU

6.848,62

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'HAVER SOCIAL:

Del balanç de liquidació de la Societat Cooperativa Euromein, es constata que no reflecteix la partida Fons de Reserva ni la partida Fons d'Educació i Promoció per no presentar saldo, pel que procedeix reintegrar als socis l'import de les seves participacions cooperatives acreditades, que ascendeixen a la suma de 38.464,76 euros, i d'aquest resultat de s'han de reduir les pèrdues pendents de 29.267,68 euros, quedant així el següent resultat a distribuir:

  • Participacions socials ...........:    38.464,76 euros 
  • Pérdues pendents ….............:   -29.267,68 euros
  • Total a distribuir ……………..:   9.197,08 euros

Aquesta quantitat es distribueix i reintegra entre els tres socis actuals en proporció a l'import de les seves participacions cooperatives.

 

Marratxí, 25 de març de 2022

El president Bernardo Cabot LLabrés