Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 179403
Notificació de l’acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al Projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb allò que disposa l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i atès l'Acord del Consell de Govern de de 13 de desembre de 2021 pel qual s'autoritza l'ocupació urgent dels terrenys afectats per l'expropiació corresponent al projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs», es constata que no s'ha pogut notificar l'esmentat Acord del Consell de Govern a les següents persones en el domicili conegut: Erikss Asta, Manfred Henkel i Jorge Ozonas Hernandez.

Mitjançant aquest anunci se'ls notifica que el Consell de Govern en la sessió de 13 de desembre de 2021, va adoptar, entre d'altres, el següent acord ( BOIB núm. 171, 14 de desembre):

El 4 de novembre de 2021 va tenir entrada a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears un escrit de la consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca en el qual sol·licitava la declaració d'ocupació urgent dels terrenys necessaris per executar les obres del projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs». Amb aquest escrit es trametien els documents relatius a la sol·licitud de declaració d'ocupació urgent amb la finalitat que el Consell de Govern, si era pertinent, la declaràs.

1.  La documentació aportada pel Consell Insular de Mallorca és la següent:

a) Resolució de la vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient de 4 d'agost de 2021 sobre l'aprovació inicial del projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre  el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs». S'acorda també sotmetre el projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs», d'acord amb el que disposa l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al tràmit d'informació pública, aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats del terme municipal d'Estellencs, sotmetre la relació esmentada de béns i drets afectats al tràmit d'informació pública previst en l'article 118 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i altres articles del Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa, ordenar l'obertura d'un termini d'informació pública de vint dies, amb la inserció prèvia d'un anunci en el BOIB, en el web del Consell Insular de Mallorca i en un diari d'àmbit insular, i disposar que durant aquest termini el projecte i la relació de béns i drets afectats es poden consultar a les dependències del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca i en el web de la institució, com també disposar la tramesa a l'Ajuntament d'Estellencs d'un anunci amb la relació de béns i drets afectats, a l'efecte que l'insereixin en el seu tauler d'edictes per un termini de vint dies.

b) Resolució de 4 de novembre de 2021 d'aprovació definitiva del projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs», redactat l'octubre de 2021, per la qual es resol l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació i es declara la necessitat d'ocupació amb relació a les finques del terme municipal d'Estellencs, notificar la resposta a les al·legacions presentades i sol·licitar al Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats per dur a terme les expropiacions relatives al projecte esmentat. Consultat el registre general de la corporació, dins el termini d'exposició pública es varen presentar dues al·legacions que no fan referència a la tramitació del procediment d'ocupació urgent. S'aporta el retall de publicació d'informació pública en el Diario de Mallorca de 12 d'agost de 2021.

c) L'informe del cap del Servei d'Estudis, Planificació i Gestió Ambiental de 4 d'agost de 2021 sobre la urgència de l'obtenció dels terrenys afectats per les obres corresponents al projecte esmentat.

d) El certificat de la secretaria delegada del Consell Insular de Mallorca de 22 d'octubre de 2021, relatiu a l'aprovació inicial del projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs», aprovat per resolució de la vicepresidenta segona i consellera executiva del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient de dia 4 d'agost de 2021, ha estat sotmès a informació pública mitjançant un anunci publicat en el BOIB núm. 107, de 12 d'agost de 2021, en el web del Consell Insular de Mallorca i en el Diario de Mallorca. Consultat el Registre General de de la corporació, dins el termini d'exposició pública s'han presentat dues al·legacions que no fan referència a la tramitació del procediment d'ocupació urgent.

e) El certificat de la interventora general del Consell Insular de Mallorca de 22 de juny de 2021 d'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses derivades de l'expropiació dels béns afectats per l'execució del projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs» a partir de les retencions de crèdit per a l'exercici de 2021.

f) Els plànols parcel·laris dels béns afectats.

g) Cal referir-se a l'informe tècnic del cap del Servei d'Estudis, Planificació i Gestió Ambiental de 4 d'agost de 2021 sobre la urgència de l'obtenció dels terrenys afectats per les obres corresponents al projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs». Aquest informe justifica la declaració d'ocupació urgent dels terrenys afectats per aquest expedient d'expropiació forçosa en els termes següents:

En relació amb el «Proyecto de camino peatonal alternativo a la Ma-19 entre el PK 92, 150 al PK 92,800-Ruta de Pedra en Sec-GR 221 TM Estellencs, per a la seva incorporació a la Ruta de Pedra en Sec», el tècnic que subscriu eleva a la seva superior consideració el següent informe:

La necessitat de la tramitació per urgència de l'expedient d'expropiació de béns i drets afectats per les actuacions del projecte esmentat, per a la seva incorporació a la Ruta de Pedra en Sec, es fonamenta en:

1. D'acord amb la Llei 13/2018 de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, el Consell de Mallorca és el responsable de vigilar, conservar, senyalitzar i fer el manteniment de les rutes senderistes d'àmbit o d'interès supramunicipal els promotors dels quals siguin els consells insulars.

2. D'acord amb l'article 55 de l'esmentada Llei de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, l'administració promotora de la ruta hi ha de fer les obres que calguin per a la seguretat de les persones usuàries.

3. El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Medi Ambient, és l'administració pública gestora responsable del desenvolupament, execució i gestió de la Ruta de Pedra en Sec aprovat el 21 de maig de 2015 (BOIB 93 de 25 de juny de 2015) i ha de vetllar, entre d'altres, per la seguretat dels senderistes que la recorren.

4. D'acord amb l'article 18 de la normativa de l'esmentat Pla Especial de Protecció i Ordenació de la Ruta de Pedra en Sec, la creació de nous camins serà prioritària quan l'itinerari coincideixi amb una carretera.

5. El tram de l'etapa 2 de la Ruta de Pedra en Sec. Coma d'En Vidal-Esporles, entre el punt quilomètric 92,150 i el punt quilomètric 92,800 de la Ma 10 es troba senyalitzat com a part de l'esmentada ruta, de manera que els senderistes comparteixen espai amb els cotxes, un fet que suposa un elevat perill per als usuaris, que s'ha incrementat darrerament per la gran popularitat que ha adquirit el senderisme en general i la Ruta de Pedra en Sec en particular.

6. El risc que suposa transitar per la carretera és especialment greu en èpoques de tràfic intens quan les circumstàncies meteorològiques adverses disminueixen la visibilitat dels conductors o dificulten la conducció.

7. Cal, en conseqüència, i per raons de seguretat dels usuaris, donar prioritat a aquesta actuació, i per interès públic, s'ha de dur a terme amb caràcter urgent.

El 19 de novembre de 2021, una vegada examinat l'expedient del Consell Insular de Mallorca, la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local va emetre un informe jurídic. Aquest informe exposa que, per declarar l'ocupació urgent, són necessaris certs requisits, com, en el cas que hi concorrin unes circumstàncies excepcionals, que aquestes circumstàncies estiguin degudament motivades i documentades en l'expedient administratiu i que, a més, impossibilitin que l'Administració compleixi els objectius que pretén assolir si utilitza el procediment ordinari.

Aquests requisits generals es fonamenten en la jurisprudència del Tribunal Suprem en relació amb l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 56 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa. Aquesta jurisprudència del Tribunal Suprem consta en les sentències de la Sala Contenciosa Administrativa de 30 de setembre de 1992 (recurs 1581/1990), de 3 de desembre de 1992 (recurs 1797/1989), de 9 de març de 1993 (recurs 8333/1990), de 23 de setembre de 1997 (recurs 14176/1991), de 10 de desembre de 1997 (recurs 4575/1993), de 22 de desembre de 1997 (recurs 782/1996), de 3 de desembre de 1998 (recurs 5821/1994), de 14 de novembre de 2000 (recurs 2939/1996), de 18 de maig de 2002 (recurs 628/1998), de 25 d'abril de 2003 (recurs 318/1999), de 16 de juny de 2004 (recurs 6068/1999), de 14 de febrer de 2005 (recurs 2381/1999) i d'11 d'octubre de 2006 (recurs 5909/2003), entre d'altres.

L'informe jurídic que s'ha esmentat considera procedent la declaració d'ocupació urgent que ha sol·licitat el Consell Insular de Mallorca, atès que resta acreditada la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional que fan recomanable recórrer al procediment d'urgència i que es fonamenten en la seguretat. D'acord amb l'informe tècnic esmentat, l'actuació sobre el terreny es justifica de la manera següent:

El tram de l'etapa 2 de la Ruta de Pedra en Sec. Coma d'En Vidal-Esporles, entre el punt quilomètric 92,150 i el punt quilomètric 92,800 de la Ma 10 es troba senyalitzat com a part de l'esmentada ruta, de manera que els senderistes comparteixen espai amb els cotxes, un fet que suposa un elevat perill pels usuaris, que s'ha incrementat darrerament per la gran popularitat que ha adquirit el senderisme en general i la Ruta de Pedra en Sec en particular.

El risc que suposa transitar per la carretera és especialment greu en èpoques de tràfic intens quan les circumstàncies meteorològiques adverses disminueixen la visibilitat dels conductors o dificulten la conducció.

D'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, millorar una carretera per evitar el perill greu que suposa l'estat o el traçat de la via i per garantir la seguretat dels usuaris es considera una motivació suficient que justifica la utilització del procediment excepcional de l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.

Per tant, la declaració d'ocupació urgent dels béns afectats per l'expropiació dels terrenys afectats pel projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs» té com a finalitat millorar la seguretat viària, en particular, en allò que es refereix a augmentar les condicions de seguretat i funcionalitat en el tram considerat. Els arguments que s'han exposat justifiquen la declaració d'ocupació urgent que ha sol·licitat el Consell Insular de Mallorca.

S'ha de tenir en compte el que disposa l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, pel que fa a l'excepcionalitat de la declaració d'ocupació urgent, en relació amb l'article 56 del Reglament que l'aplica.

Així mateix, s'ha de considerar que la competència que atorga l'article 52 al Consell de Ministres es va transferir a la Comunitat Autònoma mitjançant el Reial decret 2612/1982, de 24 de juliol, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l'Administració de l'Estat al Consell General Interinsular de Balears en matèria d'administració local, i s'ha de preveure el que disposen l'article 32.1 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'autonomia per a les Illes Balears, i el Decret 81/1984, de 30 d'agost, pel qual s'assumeixen i es distribueixen les competències transferides pel Reial decret 2612/1982.

L'article 2.2.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local. En conseqüència, exerceix també les competències en matèria d'expropiació forçosa i, per tant, la proposta de declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats en tots els expedients que tramitin les corporacions locals que ho sol·licitin.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 13 de desembre de 2021,adoptà, entre d'altres, L'Acord següent

Acord

Primer. Declarar l'ocupació urgent dels terrenys afectats per dur a terme l'expropiació relativa al projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs», atesa la sol·licitud del Consell Insular de Mallorca i a l'efecte del que estableix l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa. Els béns i drets afectats per la declaració d'ocupació urgent s'enumeren, de manera individualitzada i amb la indicació dels titulars, en l'annex 1 d'aquest Acord.

Segon. Fonamentar la urgència en la documentació que ha presentat el Consell Insular de Mallorca i en l'informe jurídic de la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local, el qual considera procedent la declaració d'urgència del Consell de Govern, perquè en el cas hi concorren circumstàncies excepcionals que motiven la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa i que es basen en la seguretat, d'acord amb els arguments que consten en els informes esmentats. En concret, es justifica per augmentar la seguretat i la funcionalitat dels vehicles que transiten pel tram afectat.

Tercer. Fer constar que, durant el període d'informació pública a què s'ha sotmès la sol·licitud d'ocupació urgent, s'han presentat al·legacions que, no obstant això, no fan referència a la urgència.

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Notificar a les persones que consten com a interessades en l'expedient que, contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de l'Acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (28 de març de 2022)

El director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local

Francesc Miralles Mascaró

 

ANNEX 1

Llista concreta i individualitzada dels béns, els drets i les persones afectades per l'expropiació en relació amb el projecte «Camí de vianants alternatiu a la Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80, Ruta de Pedra en Sec, GR 221, TM Estellencs»

 

Finca

Pol.

Parc.

Referència cadastral

Titular

m2 per expropiar

1

3

274

07021A003002740000ZQ

Mariano Ozonas Moragues

270

2

3

271

07021A003002710000ZB

Jorge Ozonas Hernández

960

3

3

246

07021A003002460000ZF

Erikss Asta

195

4

3

235

07021A003002350000ZA

Manfred Henkel

300

5

3

206

07021A003002060000ZG

Antonia Balaguer Balaguer

240

6

3

9013

07021A00309013000ZL

Desconegut

20