Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 179394
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 18 de març de 2022, a l'empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, corresponents a l' any 2021, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 18 de març de 2022, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.2- Inversions en transformació i comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles

Convocatòria: ITC2021_1                      Grup: ITC2021_1- R1 

 

Antecedents

1. Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l' any 2021, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 15/07/2021 , i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 54 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4 . Els interessats relacionats a l'Annex I adjunt han sol·licitat el desistiment de l'ajuda que els hi hagués pogut correspondre, o bé no han presentat els documents requerits en els terminis corresponents.

Fonaments de dret

1. Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l' any 2021, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles.

2 . Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3 . Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de desistiment

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Considerar desistides les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l'Annex I, que són un total de 3 expedients i que comença amb AVICOLA BALLESTER SA  i acaba amb BIOBO SRM, pels motius descrits a l'esmentat annex, de la línia d'ajudes “ Transformació i comercialització de productes agrícoles 2015-2019 ”.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients relacionats a l' Annex I.

3. Notificar la resolució a cada un dels interessats de l'Annex I . 

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, de règim jurídic de les administracions públiques .

El/la gestor de la línia 

El/la cap de la Secció I 

Maria Victoria Toledo Molina

María Ángeles Pérez Ribas

 

El cap de Servei d'Ajudes PDR

José Javier Nadal Coll

 

Conforme amb la proposta, dict resolució

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

ANNEX I

RELACIÓ DE BENEFICIARIS QUE ES DECLAREN DESISTITS 

 

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Motiu del desistiment

AVICOLA BALLESTER SA

A07270028

ITC2021_1/043

Sol·licitud de desistiment del beneficiari, registrada el 09/10/2021 amb número de registre GOIBE471218/2021

FORMET NOU SRM

E16630766

ITC2021_1/010

S'han notificat les deficiències de l'expedient, amb publicació a la pàgina web del FOGAIBA el dia 08/10/2021. a data d'avui no s'han esmenat.

L'ARROSSERIA DEL CONVENT SL

B96302971

ITC2021_1/012

S'han notificat les deficiències de l'expedient, amb publicació a la pàgina web del FOGAIBA el dia18/10/2021. a data d'avui no s'han esmenat.

BIOBO SRM

E16527442

ITC2021_1/020

S'han notificat les deficiències de l'expedient, amb publicació a la pàgina web del FOGAIBA el dia18/10/2021. a data d'avui no s'han esmenat.

 

Palma, 28 de març de 2022

El director gerent del FOGAIBA

Mateu Morro Marcé