Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 178038
Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. 4 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de març de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria.

Aprovat inicialment l'expedient, en compliment del que es disposa en l'article 169.1 per remissió del 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[http:// mancordelavall.sedelectronica.es].

Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Mancor de la Vall, 28 de març de 2022

El batle Guillem Villalonga Ramonell