Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 177701
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 18 de març de 2022 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per desenvolupar la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2022 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

I. APROVAR INICIALMENT el projecte d'Estudi de Detall presentat de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, segons projecte presentat aportat en data 28 de febrer de 2022; i l'Escriptura de Reparcel·lació voluntària, que es promou per l'entitat Arrecife sa Palmera SL i altres, amb la finalitat de:

- Desenvolupar la UA definint les alineacions i rasants de les parcel·les

- Situar les noves edificacions on l'afecció a l'arbrat existent sigui menor i reordenar-les volumètricament.

Per tant, la fitxa resultant de la VE 08-EPJ, de Tipologia aïllada, serà la següent:

Parcel·la mínima

600 m2

600 m2

Façana/fons mínims

20 m / 20 m

20 m / 20 m

Edificabilitat màxima

0,6 m2/m2

0,6 m2/m2

Ocupació màxima

20 %

32'50 %

Volum màxim per edifici

15.000 m3

15.000 m3

Altura màxima

9 m

9 m

Altura total

10 m

10 m

Núm. de plantes

SOT+PB+2PP

SOT+PB+2PP

Separació mínima a vials i EL-P

5 m

0 m

Separació mínima a resta de límits

3 m

3 m

Separació mínima entre edificis

en una mateixa parcel·la

6 m

6 m

Índex d'intensitat d'us

IIUT 1 / 33,33

IIUT 1 / 33,33

 

IIUR 1 / 200

IIUR 1 / 200

 

PLANEJAMENT

ESTUDI DE DETALL PROPOSAT

II. NOTIFICAR particularment als propietaris, als promotors i als propietaris confrontants.

III. S'haurà de sotmetre l'acord d'aprovació inicial a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d'UN MES per a la presentació d'al·legacions, mitjançant anunci al BOIB, a un dels diaris de major circulació a l'illa i a la pàgina web del Consell.

IV. CONSIDERAR que, una vegada s'hagi produït l'aprovació inicial i, en el cas que no es presentin al·legacions a la tramitació de l'expedient, es podrà procedir a l'aprovació definitiva, sempre que hagi estat informat de forma favorable per la CTA del Consell de Formentera.

En compliment del disposat a l'apartat tercer de l'acord mencionat anteriorment, es fa públic que els mencionats documents romandran exposats al públic a les dependències del Consell Insular de Formentera, àrea d'Urbanisme, C/de Pius Tur Mayans, núm. 14, Sant Francesc, i a la web, durant un termini d'UN MES a comptar des de la darrera publicació, per tal que qualsevol persona pugui formular les al·legacions que estimi convenients.

 

Formentera, a data de la signatura electrònica (28 de març 2022)

La presidenta del Consell insular de Formentera

Ana Juan Torres