Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 176308
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Son Ripollet de 10,222 MWp i 9,2 MWn ubicat al polígon 14 parcel·la 2 de Palma (RE003/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; el Decret 99/1997, d'11 de juliol, pel qual es regula el procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions elèctriques de la comunitat autònoma de les Illes Balears; el Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, i la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, se sotmet a informació pública la petició d'Instalación Fotovoltaica Son Ripollet, SL, per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa i la declaració d'utilitat pública del projecte, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Expedient: RE 003/22 parc fotovoltaic Son Ripollet.

Situació: polígon 14, parcel·la 2 de Palma.

Dades tècniques: parc fotovoltaic amb una ocupació de 88.699 m2, constituït per:

  • 16.896 panells solars de 605 Wp de potència unitària; per tant, la potència de pic total és de 10.222 kWp.

  • 46 inversors de 215 kW cada un, per tant, una potència de 9.890 kW limitats a 9.200 kW, dos centres de transformació, un de 6.500 kVA i un altre de 3.250 kVA i un CMM.

  • Línia d'evacuació MT soterrada de 1.450 m de longitud i connexió a la subestació BIT.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte esmentat es pugui examinar a:

— La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, al carrer del Calçat, 2A baixos, 07011, Palma.

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, http://energia.caib.es.

— El Portal de Transparència, http://dgpit.caib.es.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm.31, de 4 de març de 2021)