Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2022 pel qual s’aprova l’aplicació de les mesures en matèria de revisió excepcional de preus en els contractes d’obres del sector públic previstes en el títol II del Reial decret llei 3/2022, d’1 de març (BOE núm. 52, de 2 de març)

    Número d'edicte 2440 - Pàgina 11910

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2022 pel qual s’adopten mesures de caràcter extraordinari en matèria de contractació

    Número d'edicte 2442 - Pàgines 11911-11912

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 2347 - Pàgines 11913-11915

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, d’autorització administrativa de transmissió de titularitat de la instal·lació PFV Lloseta. Exp. RE003/21

    Número d'edicte 2420 - Pàgines 11916-11917

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica sobre la transmissió de titularitat de l’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució, i la posada en servei en proves del parc fotovoltaic Petra, de 5.851,44 kWp i 5.300 kWn, promogut per Power to Green Hydrogen Mallorca, S.L, al polígon 11, parcel·les 231, 234, 235, 243, 245, 433, 436 i 437, de Petra

    Número d'edicte 2421 - Pàgines 11918-11919

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 2348 - Pàgines 11920-11921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 2349 - Pàgines 11922-11931

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 2391 - Pàgines 11932-11933

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de l’Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Brillosa, SL (codi de conveni 07100462012017 )

    Número d'edicte 2238 - Pàgines 11934-11939

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte de decret d’organització i funcionament del servei de mediació familiar de les Illes Balears

    Número d'edicte 2323 - Pàgina 11940

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de març de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del col·legi privat d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat Mestral, del municipi d’Eivissa, mitjançant la transformació d’una unitat d’educació secundària obligatòria en una unitat d’educació primària

    Número d'edicte 2355 - Pàgines 11941-11942

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de març de 2022 per la qual es reconeix a efectes administratius l’orientador/a del Servei d’Escolarització, Títols i Legalitzacions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i se li atorga un codi administratiu, per tal de millorar les accions referides a les famílies nouvingudes procedents d’altres països i altres comunitats autònomes i a les famílies d’alumnes que no han assistit a cap centre de la xarxa pública o complementària i volen la incorporació al segon cicle d’educació infantil

    Número d'edicte 2340 - Pàgines 11943-11945

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat de crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges

    Número d'edicte 2380 - Pàgines 11946-11947

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, per la qual s'aprova un trasllat de crèdit entre períodes de presentació de sol·licituds

    Número d'edicte 2386 - Pàgines 11948-11949

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), relativa a la denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears durant el quadrimestre de febrer a juny de 2021

    Número d'edicte 2390 - Pàgines 11950-11952

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2022000229, de suplència del president

    Número d'edicte 2366 - Pàgina 11953

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajudes per al foment de la moda Adlib per a l’any 2022

    Número d'edicte 2387 - Pàgines 11954-11968

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, i l’atorgament de subvenció pel procediment de concessió nominativa directa per la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per a l'any 2022

    Número d'edicte 2361 - Pàgines 11969-11972

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública sobre la modificació del Catàleg de funcions aprovat per la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de 3 de gener de 2019

    Número d'edicte 2373 - Pàgines 11973-11975

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 23 de març de 2022, relativa a la concessió de les ajudes per al mes de febrer de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 2400 - Pàgines 11976-11979

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 23 de febrer de 2022, relativa a les denegacions de les ajudes per al mes de gener de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 2398 - Pàgines 11980-11982

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de data 23 de febrer de 2022, relativa a l'extinció de les ajudes per al mes de gener de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 2399 - Pàgines 11983-11985

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 22 de març de 2022, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de febrer de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 2401 - Pàgines 11986-11989

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 22 de març de 2022, relativa a les denegacions de les ajudes per al mes de febrer de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 2402 - Pàgines 11990-11992

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de març de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria que regulen els ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2022 (exp. 1305-2022-000001)

    Número d'edicte 2326 - Pàgines 11993-12007

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal

    Número d'edicte 2343 - Pàgina 12008

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Substitució del batle

    Número d'edicte 2376 - Pàgina 12009

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Formalització de l'encàrreg a mitjà propi per a la gestió del servei de menjar a domicili a l'empresa municipal “Llar de Calvià, S.A.”

    Número d'edicte 1170 - Pàgines 12010-12011

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases del concurs de Cartell Rua 2022 - Llubí

    Número d'edicte 2422 - Pàgines 12012-12013

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Delegació de funcions en el tinent de batle

    Número d'edicte 2367 - Pàgina 12014

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022-2025

    Número d'edicte 2393 - Pàgines 12015-12021

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Reglament regulador de la carrera professional horitzontal del personal empleat públic de l’Ajuntament de Santanyí

    Número d'edicte 2341 - Pàgines 12022-12030

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Acord mitjançant el qual es regula la jornada laboral, els horaris generals i especials, llicències, permisos, vacances i compensacions del personal al servei de l'Ajuntament Santanyí

    Número d'edicte 2342 - Pàgines 12031-12042

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació conjunta del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Santanyí

    Número d'edicte 2344 - Pàgines 12043-12048