Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 175376
Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de març de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria que regulen els ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2022 (Exp. 1305-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 616839

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www. infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616839):

Primer. Beneficiaris.

Línia 1. Suport a l'edició en llengua catalana

Poden ser-ne beneficiàries:

a) Les empreses editorials i productores, les associacions i altres entitats amb seu social a Menorca.

b) Les persones físiques (editor, productor o autor) nascudes o residents a Menorca.

c) En el cas que la temàtica de l'obra sigui d'especial interès per a Menorca, també s'hi poden acollir entitats, empreses i persones físiques de fora de l'illa.

Línia 2. Foment de l'ús del català a l'empresa

Poden optar a aquests ajuts les empreses establertes a Menorca que vulguin fer una actuació de foment de l'ús del català en els seus establiments situats tant als nuclis urbans tradicionals com a les urbanitzacions dels diferents municipis de l'illa.

Línia 3. Foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu

Poden optar a aquests ajuts les entitats i els clubs esportius amb domicili a qualsevol dels municipis de Menorca.

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu

Poden ser-ne beneficiàries:

a) Les associacions i entitats sense ànim de lucre amb domicili social a Menorca que desenvolupin alguna acció de foment de l'ús del català en l'àmbit de l'illa.

b) Les associacions i entitats sense ànim de lucre amb domicili social a Menorca que despleguin plans interns de normalització lingüística de la llengua catalana i que promoguin canvis d'usos lingüístics en el seu si a fi d'emprar normalment el català en el desenvolupament de les seves tasques o objectius.

Segon. Objecte

Línia 1. Suport a l'edició en llengua catalana

L'objecte d'aquesta línia d'ajuts és donar suport a l'edició de llibres, música i vídeos en llengua catalana produïts a Menorca, d'autor, editor o productor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d'especial interès per a Menorca.

Línia 2. Foment de l'ús del català a l'empresa

L'objecte d'aquesta línia d'ajuts és donar suport a les actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana en els establiments, entre el seu personal i en els serveis que ofereixen les empreses de Menorca.

Línia 3. Foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu

L'objecte d'aquesta línia d'ajuts és donar suport als promotors d'entitats i clubs esportius dels diferents municipis de l'illa per al foment de l'ús de la llengua catalana en la seva activitat i en els serveis que ofereixen.

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu

L'objecte d'aquesta línia d'ajuts és donar suport a les entitats que duguin a terme activitats de dinamització lingüística o amb objectius lingüístics entre els seus associats o adreçades a la població de Menorca, així com a les que despleguin plans interns de normalització lingüística.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu de 21.03.2022.

Quart. Import

L'import global màxim de la convocatòria és de 50.000 € (cinquanta mil euros), desglossats de la següent manera:

Línia 1. Suport a l'edició en llengua catalana

15.000 €

Línia 2. Foment de l'ús del català a l'empresa

20.000 €

Línia 3. Foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu

5.000 €

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu

10.000 €

TOTAL

50.000 €

Cinquè. Terminis de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria comença a partir de l'endemà que la convocatòria surti publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 30 de juny de 2022.

Sisè. Altres dades

Els imports màxims que s'estableixen per sol·licitud o beneficiari són els següents:

Línia 1. Suport a l'edició en llengua catalana

Import màxim per sol·licitud 1.500 €

Línia 2. Foment de l'ús del català a l'empresa

Import màxim per beneficiari 1.000 €

Línia 3. Foment de l'ús del català en l'àmbit esportiu

Import màxim per beneficiari 1.000 €

Línia 4. Foment de l'ús del català en l'àmbit associatiu

Import màxim per sol·licitud 3.000 €

 

Maó, 23 de març de 2022

El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón Per delegació de la presidenta (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)