Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 176330
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 3 de juliol de 2021, es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han detectat que manca una sèrie de documentació en els expedients, les quals es detallen a la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

MOVESIII-1157/2021

 

Abadal Pomar, Roser

***9221**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud degudament emplenat.

 MOVESIII-1115/2021

, A.J. MINISTER, S.L.

***8274**

El document normalitzat 1 de la sol·licitud ha d'indicar el representant legal de l'empresa. És necessari aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació del sol·licitant a l'empresa. No cal projecte tècnic per a la instal·lació indicada, en cas de presentar-se no es tendrà en compte l'import d'aquest per a la subvenció. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-1086/2021

, AGÈNCIA DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

***0007**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona representant de l'entitat. Cal presentar el document de possessió del càrrec de la persona representant de l'entitat. Cal presentar una declaració responsable en la qual s'acrediti l'adscripció al sector públic, i s'ha d'especificar so es refereix a l'Administració General de l'Estat, a una comunitat autònoma o a una entitat local, i en la qual declari si desenvolupa o no activitat comercial i mercantil.

 MOVESIII-987/2021

, AUTOMECANICA SINEU CB

***4546**

És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria.

 MOVESIII-809/2021

, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SA MARINA

***4379**

Cal modificar el tipus de beneficiari indicat al document 1 ja que no es correspon aquest amb els documents aportats. El document 1 ha d'estar signat per la persona que figura com a representant legal de l'entitat. Cal presentar el DNI de la persona que figura com a representant legal de l'entitat.

 MOVESIII-1273/2021

, CONSELL INSULAR DE MALLORCA

***1100**

Cal presentar una declaració responsable en què s'indiqui que els punts de recàrrega s'empraran tan sols per a la seva flota, és a dir, que no ofereix un servei en un mercat de competència.

 MOVESIII-1275/2021

, CONSELL INSULAR DE MALLORCA

***1100**

Cal presentar una declaració responsable en què s'indiqui que els punts de recàrrega s'empraran tan sols per a la seva flota, és a dir, que no ofereix un servei en un mercat de competència.

 MOVESIII-1276/2021

, CONSELL INSULAR DE MALLORCA

***1100**

Cal presentar una declaració responsable en què s'indiqui que els punts de recàrrega s'empraran tan sols per a la seva flota, és a dir, que no ofereix un servei en un mercat de competència. És necessari acreditar documentalment estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social o autoritzar a l'administració per consultar-ho en la sol·licitud.

 MOVESIII-1091/2021

, CORMOTOR

***1201**

Segons les escriptures presentades, l'empresa es dedica a la compravenda de vehicles. Segons l'apartat 2.2.a) per a l'actuació 1, referent a l'adquisició de vehicles elèctrics, no poden ser beneficiaris dels ajuts els concessionaris o punts de venda amb epígraf de la secció primera de les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques, que sigui el 615.1 o el 654.1.

 MOVESIII-1035/2021

, DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA SL

***8345**

Cal presentar el DNI o NIE de la persona representant de l'empresa que presenta la sol·licitud d'ajut. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1072/2021

, ELECTRICA MORAGUES SL

***8244**

En la sol·licitud ha de figurar el representant legal de l'empresa i ha de ser qui signi la sol·licitud. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant representant legal de l'empresa. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".     

 MOVESIII-933/2021

, ENDESA X SERVICIOS S.L.

***7880**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona representant de l'empresa. És necessari presentar el NIF de l'entitat. Un dels pressuposts presentats no indica el proveïdor, cal presentar un altre pressupost. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-934/2021

, ENDESA X SERVICIOS S.L.

***7880**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona representant de l'empresa. És necessari presentar el NIF de l'entitat. Un dels pressuposts presentats no indica el proveïdor, cal presentar un altre pressupost. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-935/2021

, ENDESA X SERVICIOS S.L.

***7880**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona representant de l'empresa. És necessari presentar el NIF de l'entitat. Un dels pressuposts presentats no indica el proveïdor, cal presentar un altre pressupost. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-936/2021

, ENDESA X SERVICIOS S.L.

***7880**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona representant de l'empresa. És necessari presentar el NIF de l'entitat. Un dels pressuposts presentats no indica el proveïdor, cal presentar un altre pressupost. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-938/2021

, ENDESA X SERVICIOS S.L.

***7880**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona representat de l'empresa. És necessari presentar el NIF de l'entitat. Un dels pressuposts presentats no indica el proveïdor, cal presentar un altre pressupost. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-939/2021

, ENDESA X SERVICIOS S.L.

***7880**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona representat de l'empresa. És necessari presentar el NIF de l'entitat. Un dels pressuposts presentats no indica el proveïdor, cal presentar un altre pressupost. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1009/2021

, ENDESA X SERVICIOS S.L.

***7880**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona representat de l'empresa. És necessari presentar el NIF de l'entitat. Un dels pressuposts presentats no indica el proveïdor, cal presentar un altre pressupost. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1081/2021

, ENDESA X SERVICIOS S.L.

***7880**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona representant de l'empresa. És necessari presentar el NIF de l'entitat. Els pressuposts presentats no sumen el total de la inversió sol·licitada, cal presentar els pressuposts que manquen. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1141/2021

, EXPLOTACIONS TURISTIQUES CAN LAU SL

***6085**

S'ha d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents.

 MOVESIII-1029/2021

, Formentera Isla Azul S.L

***2643**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-942/2021

, GARCIA BAGUR GESTION SL

***7502**

S'ha d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents.

 MOVESIII-1013/2021

, GRUPO MEDICO MITTAL13 SL

***4110**

És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria.

 MOVESIII-1046/2021

, INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA

***0074**

Cal presentar el document de licitació de les actuacions a executar.

 MOVESIII-1123/2021

, JL Casas Arquitecto Técnico SL

***9669**

És necessari aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació del sol·licitant a l'empresa. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-962/2021

, Q HOTELS SUN RESORT SLU

***0765**

És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria.

 MOVESIII-996/2021

, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA

***2988**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari acreditar documentalment estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'AEAT i la CAIB. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1055/2021

, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA

***2988**

És necessari acreditar documentalment estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'AEAT i la CAIB. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1061/2021

, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA

***2988**

És necessari acreditar documentalment estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'AEAT i la CAIB. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1064/2021

, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA

***2988**

És necessari acreditar documentalment estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'AEAT i la CAIB. Cal presentar 3 ofertes de diferents proveïdors quan l'import de la despesa subvencionable supera els 40.000 € en cas d'execució d'obres o 15.000 € quan es tracta d'altres contractes. És necessari presentar el document 2 normalitzat de la sol·licitud, llista dels pressupost sol·licitats. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-976/2021

, ROJO Y SERRANO SL

***6466**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el NIF de l'entitat. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-948/2021

, UTE

***2093**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. S'ha d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-949/2021

, UTE

***2093**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. És necessari presentar el NIF de l'entitat. S'ha d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents. És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria.

 MOVESIII-1088/2021

, VILLALBA AL ALBA SLU

***9928**

S'ha d'aportar la documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formuli la sol·licitud d'ajut com a representant d'aquesta, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona que figura com a representant legal de l'empresa. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-1049/2021

-, Beaufort Directorship, S.l.

***6235**

Cal aportar un nova còpia dels poders de representació on es pugui veure de forma clara la representació. Cal aportar un document d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

 MOVESIII-1147/2021

ACAL SANCHEZ, MARIA ISABEL

***0717**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1118/2021

ALBERTI HOMAR, FRANCESC MIQUEL

***6089**

Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-980/2021

AMOROS PIZA, FELIX

***6560**

És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis. És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria.

 MOVESIII-1062/2021

APARICIO PEÑACOBA, DANIEL

***8963**

Cal indicar al document 5 les coordenades UTM on s'ubicarà el punt de recàrrega.

 MOVESIII-1047/2021

BARCELO CUARTERO, JAIME

***0599**

És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis. El pressupost del vehicle no incorpora el descompte obligatori d'almenys 1000€, "Programa Moves III", abans de l'aplicació de l'IVA, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 11.3.1.f).

 MOVESIII-969/2021

BARCELO FEMENIES, MARIA DE BONANY

***6371**

Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-1129/2021

Bestard Quetglas, José María

***9297**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1102/2021

Bianchi Charola, Pablo Ignacio

***0994**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-965/2021

Bonet Bonet Oliver, Miquel Ángel

***9930**

És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1010/2021

BOQUÉ ARGEMÍ, RAMON

***2798**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. Cal aclarir si el sol·licitant es tracta d'una empresa, ja que ha marcat el punt 4 de de la declaració responsable del document 1. Cal presentar el document 5 relatiu al punt de recàrrega signat per la persona sol·licitant.

 MOVESIII-1048/2021

BOWEN-JONES, MELANIE

***3048**

És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant.

 MOVESIII-1011/2021

Cabrer Simonet, Catalina

***5568**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. Cal aportar el pressupost del punt de recàrrega. Cal presentar el document 5 signat per la persona sol·licitant.

 MOVESIII-1052/2021

CALDES SERRA, PABLO

***9854**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1044/2021

Campaner Muñoz, Jaime Vicente

***3000**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. Cal aclarir el punt 5, s'havia sol·licitat per persona física. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora i la persona sol·licitant. Cal emplenar les dades de l'empresa instal·ladora o associació empresarial al document 5.

 MOVESIII-1101/2021

Christopher Bouzyk, Peter

***6302**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-1069/2021

Cruz Boix, Joan

***1300**

Cal indicar al document 1 a l'apartat de tipus de beneficiari que es tracta d'un autònom. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària., Cal aportar el permís de circulació del vehicle de demostració a nom del concessionari segons l'apartat 11.3.1 c) de les bases de la convocatòria. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-963/2021

DE HOYOS DIEZ, MARIA DE LA O

***0841**

La factura del vehicle no incorpora el descompte obligatori d'almenys 1000€, "Programa Moves III", abans de l'aplicació de l'IVA, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 11.3.1.f).

 MOVESIII-1001/2021

DE OZOLLO GARCIA, MARIA ROSA

***5861**

El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1127/2021

DELGADO FIOL, DIEGO

***0313**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Cal aportar el pressupost per a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega signat i segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-983/2021

DIRRIGL, ALEXANDRA

***6877**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 MOVESIII-1097/2021

ESCANDELL NOGUERO, MARIA LUISA

***9993**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat. Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1151/2021

Fernandez Piña, Noelia

***2026**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1038/2021

FERRER BONED, JUAN

***4042**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-970/2021

Ferrer Serra, Mateu

***2365**

És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1040/2021

FERRIOL BORDOY, JOSE JUAN

***1414**

És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal. En cas d'autònoms és necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis.

 MOVESIII-1105/2021

FLUXA CANELLAS, MARIA PILAR

***8918**

La sol·licitud s'ha realitzat com a persona física però s'han presentat documents corresponents a professionals autònoms i a una comunitat de béns, caldria deixar clar el tipus de beneficiari, i segons el cas adjuntar degudament la documentació requerida a les bases de la convocatòria. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-1016/2021

FLUXA SALVA, MARIA

***7840**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-276/2021

FONS RECUENCO, JAVIER

***2281**

El contracte d'arrendament no incorpora el descompte d'almenys 1.000 €, "Programa MOVES III", per la qual cosa s'incompleix l'apartat 2.g).ii.

 MOVESIII-1039/2021

FONTANET LLADO, DANIEL

***0212**

És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-882/2021

FORTEZA COLL, TRANSPORTES BARCELO 2010,SA

***0610**

El document normalitzat 1 de la sol·licitud ha d'indicar el representant legal de l'empresa., El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria.

 MOVESIII-955/2021

forteza fernandez, jose vicente

***1388**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial. Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. Cal presentar el document 3 signat per la persona sol·licitant o bé el pressupost del vehicle a adquirir.

 MOVESIII-1026/2021

Fraile Arribas, María Felicidad

***7077**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-1068/2021

FRANCESCHI ., IGNACIO RAUL

***1184**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-945/2021

FURIO MAS, MARIA DEL ORETO

***2082**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1043/2021

FURIO MAS, MARIA DEL ORETO

***2082**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1023/2021

FUSTER SALVA, JOSE

***3670**

Com el document 3 no està signat ni segellat pel concessionari, és necessari presentar el permís de circulació del cotxe a desballestar o, en absència d'aquest, l'informe de la Direcció General de Trànsit amb l'historial del vehicle. Com el document 3 no està signat ni segellat pel concessionari, és necessari presentar el rebut de l'impost de tracció mecànica de 2021 del cotxe a desballestar.

 MOVESIII-1014/2021

GIL MARI, SONIA

***0533**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-931/2021

Gonzalez Huesca, Javier

***0550**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-932/2021

Gonzalez Huesca, Javier

***0550**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1074/2021

Guijarro Tous, Maria Victoria

***8507**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1033/2021

Gutierrez Coronado, Alejandro

***0138**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-1084/2021

GUTIÉRREZ GARCÍA, ANTONIO MANUEL

***8476**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant té activitat mercantil i comercial. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-977/2021

HEIBULT, BJOERN JURGEN

***1259**

És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis, corresponent al programa MOVES III.

 MOVESIII-1082/2021

Heusch ---, Frederic John

***1510**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Cal aportar el pressupost per a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric. Cal presentar el model 3 de declaració de dades titular i concessionari signat per la persona sol·licitant., És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-946/2021

Homar Carbonell, Crescencia

***9549**

Cal presentar un nou pressupost a nom del sol·licitant de l'ajut. Aquest ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-950/2021

INGUANZO LOPEZ, NOELIA

***2059**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-953/2021

JIMENEZ ARRIBAS, FRANCISCO

***9532**

És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria.

 MOVESIII-1110/2021

Jose Carlos, Jose Carlos

***3818**

Cal indicar al document 1 si té activitat mercantil i comercial. És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria. El contracte d'arrendament no incorpora el descompte d'almenys 1.000 €, "Programa MOVES III".

 MOVESIII-1124/2021

Julià Vadell, Margalida

***0781**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-1041/2021

Kimberley, Byrom

***2139**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant.

 MOVESIII-1000/2021

Köstler, Claudia

***4704**

És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. Cal aportar el pressupost per a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric. Cal indicar al document 5 el número RII de l'instal·lador .

 MOVESIII-1131/2021

LLABRES ENSEÑAT, FRANCISCO

***2823**

És necessari presentar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o el certificat de situació censal expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis degudament emplenat.

 MOVESIII-954/2021

LOPEZ TACALAN, JOSEFINA

***9411**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1050/2021

Marco Macarone, marco

***2657**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant.

 MOVESIII-956/2021

Martínez Canto, María Cristina

***7204**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1116/2021

MARTINEZ DROVER, GONZALO

***4013**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant té activitat mercantil i comercial. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-968/2021

MARTINEZ GRIMALT, JAVIER

***7903**

Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-998/2021

MARTINEZ LLABRES, JAIME

***7073**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció degudament emplenat. Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1024/2021

MARTOS TORRES, JOSE MANUEL

***7843**

És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-991/2021

MATEO DELGADO, MANUEL

***3210**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte.

 MOVESIII-952/2021

MEDINA MARTIN, MARIA DOLORES

***0888**

La factura del vehicle ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€, "Programa Moves III", abans de l'aplicació de l'IVA., És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-961/2021

MIR TERRASA, SEBASTIAN

***9050**

La factura del vehicle ha d'especificar el descompte obligatori d'almenys 1000€, "Programa Moves III", abans de l'aplicació de l'IVA. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1019/2021

MONSERRAT NICOLAU, BARBARA

***2015**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat.

 MOVESIII-967/2021

MORENO ALTAREJOS, FRANCISCO

***4556**

Cal presentar el DNI de la persona sol·licitant per ambdues cares. La potència indicada al document 5 no coincideix amb la potència de l'equip que figura al pressupost. Explicar aquesta divergència.

 MOVESIII-1059/2021

MULET CLADERA, JUAN

***5278**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Cal aportar el permís de circulació del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1045/2021

MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

***0460**

És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-964/2021

NICOLAU CERDA, FRANCISCA

***8100**

Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-1153/2021

OLIVER GALMES, GABRIEL

***3758**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. La tramitació de subvencions administratives no és subvencionable. S'observa que la partida de tramitacions de subvencions no és subvencionable.

 MOVESIII-1112/2021

Oliver Mayol, Joan Gabriel

***3509**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Com el document 3 no està signat per la persona sol·licitant ni segellat pel concessionari, és necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. Com el document 3 no està signat per la persona sol·licitant ni segellat pel concessionari, és necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1058/2021

Ortega Gonzalez, Lucia

***1023**

És necessari aportar el permís de circulació del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-944/2021

OSUNA JIMENEZ, ROCIO DEL CARMEN

***1968**

És necessari presentar el pressupost o contracte de rènting el qual ha de complir els apartats 2. i) i 11.3.1 e), f) i h) de les bases de la convocatòria.

 MOVESIII-959/2021

PADIN PAZ, ANTONIO

***6163**

Cal indicar al document 5 el número RII de l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-966/2021

PARRILLA FAJARDO, CARLOS

***8514**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció degudament emplenat. Cal emplenar les dades de l'empresa instal·ladora al document 5.

 MOVESIII-1008/2021

PERELLO MONSERRAT, BARBARA

***0761**

És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-989/2021

Peter Anthony, Peter

***3860**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat. Cal presentar el DNI per ambdues cares o bé un certificat d'empadronament, per tal d'acreditar la residència a les Illes Balears.

 MOVESIII-1031/2021

PETRO SALAMANCA, RAFAEL

***3917**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-1076/2021

Petro Serra, Francisca

***0686**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial.

 MOVESIII-1103/2021

Peña Lebron, Andrés

***3616**

Cal emplenar degudament l'apartat dades específiques del sol·licitant. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant. Com el document 3 no està signat ni segellat pel concessionari, cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Com el document 3 no està signat ni segellat pel concessionari, cal presentar el permís de circulació del cotxe a desballestar

 MOVESIII-995/2021

Pons Garay, Luis Bartolome

***9350**

És necessari aportar el document normalitzat 1 de la sol·licitud de subvenció, degudament emplenat i signat.

 MOVESIII-929/2021

Ramirez Alcover, Antonio Rosendo

***0703**

Cal presentar el model 1 de sol·licitud signat per la persona sol·licitant. Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial. Cal aportar el pressupost del vehicle que es vol adquirir, el qual ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000 € abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III". Cal aportar el pressupost per a la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. Cal presentar el document 5 signat per la persona sol·licitant i segellat per l'empresa instal·ladora. Cal indicar el número RII de l'empresa instal·ladora al document 5. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2020 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-979/2021

Ramis Ramis, GABRIEL

***6353**

És necessari presentar el document 5 normalitzat de la sol·licitud, relatiu al punt de recàrrega.

 MOVESIII-993/2021

RIERA SERCER, GABRIEL

***9536**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte.

 MOVESIII-1100/2021

RODRIGUEZ-CARREÑO VILLANGOMEZ, JORDI

***5755**

La factura del vehicle ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€, "Programa Moves III", abans de l'aplicació de l'IVA.

 MOVESIII-1130/2021

ROIG RIBAS, JAVIER

***5944**

És necessari presentar el document 4 de la sol·licitud, declaració d'ajudes de mínimis.

 MOVESIII-1135/2021

Romero Luque, Francisco Manuel

***2896**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte.

 MOVESIII-1067/2021

RUIZ CORTES, JULIO CESAR

***4732**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial. Cal presentar el document 5 signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-1003/2021

SABATER MARTIN, DANIEL

***7415**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial. El pressupost del vehicle que es vol adquirir ha d'incorporar el descompte obligatori d'almenys 1000€ abans de l'aplicació de l'IVA, i el concepte d'aquest ha d'especificar "Programa Moves III".

 MOVESIII-1142/2021

Soler Bordoy, Miguel Manuel

***9036**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte. És necessari presentar el DNI o NIE de la persona sol·licitant.

 MOVESIII-997/2021

THIELE, MARCUS

***5873**

Cal indicar al document 1 si la persona sol·licitant ha rebut o sol·licitat un altre ajut pel mateix concepte i si té activitat mercantil i comercial. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-999/2021

VALVERDE TENREIDO, AGUSTIN

***1374**

És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar. És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1075/2021

VENTOSA FERNANDEZ, GUILLERMO

***2341**

És necessari presentar certificat d'empadronament per a acreditar la residència a les Illes Balears. Cal presentar el document 5 degudament emplenat, signat pel sol·licitant, així com també signat o segellat per l'empresa instal·ladora.

 MOVESIII-1150/2021

Vich Juan, Gabriel

***4518**

És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar. És necessari presentar la fotocòpia del permís de circulació del vehicle per desballestar.

 MOVESIII-1005/2021

VIDAL BUSQUETS, MARGARITA

***2144**

És necessari acreditar el pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica de 2021 del vehicle per desballestar.

En cas que no presenteu la documentació esmentada en el termini de deu dies des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB, se us tindrà per desistit de la vostra petició, atès l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, amb la resolució prèvia que declararà conclòs el procediment i ordenarà l'arxivament de les actuacions realitzades fins a aquell moment, d'acord amb l'article 21 d'aquesta Llei.

 

Palma, 28 de març de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo