Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 179142
Projecte de modificacions en el transcurs de les obres de millora de les infraestructures urbanes i embelliment de carrer Sant Antoni, 1-23, Joana Roca, 41-47 i Plaça Nova (Expedient 1860-2019)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb allò previst a l'article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s'exposa al públic per un termini de 15 dies , comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, el projecte d'obres titulat “Projecte de modificacions en el transcurs de les obres de  millora de les infraestructures urbanes i embelliment de carrer Sant Antoni 1-23, Joana Roca 41-47 i Plaça Nova”, redactat per l'Arquitecta Mireia Cabani Massip, visat núm. 11/08509/21de data 1 de setembre de 2021, aprovat mitjançant acord de Junta de Govern local, adoptat en sessió ordinària de dia 23 de març de 2022.

La qual cosa es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions, fent constar que si en tal termini no es presenta cap al·legació o suggeriment, es considerà aprovat el projecte amb caràcter definitiu, sense necessitat de dur a terme cap tràmit.

 

Son Servera, en el dia de la signatura electrònica (29 de març de 2022)

La batlessa

Natalia Troya Isern