Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

MANCOMUNITAT SERVEIS PÚBLICS INSULARS

Núm. 178141
Exposició pública d'aprovació provisional del compte general del exercici 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D. ANDRES ROIG MARI, PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS INSULARS DE EIVISSA.-

FA SABER:

Havent resultat aprovada provisionalment per la Junta de Govern d'aquesta Mancomunitat en sessió ordinària el dia 24 de març de 2021 Compte General corresponent a l'exercici 2021 i de conformitat amb el que preveu l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; s'exposa al públic la mateixa, quedant l'expedient de manifest en la Secretaria d'aquest Mancomunitat, per termini de 15 dies, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i / o observacions que estimin oportunes.

En cas d'absència de reclamacions, la mateixa s'entendrà elevada a definitiva.

 

Eivissa, 25 de març de 2022

El president Andrés Roig Marí