Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 150679
Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió CAS_2096 a partir dels sondeigs REG_47 (DI_5285/5584) i REG_48 (DI_6718/7745), per a ús industrial de la planta de formigó propietat de CEMEX España Operaciones SL, i de obtenció d’hidrogen per part de ENAGAS RENOVABLE SL, (com a beneficiària), situades ambdues activitats a la finca amb referència cadastral 9147201DD8994N0001EQ , en el terme municipal de Lloseta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'han presentat a la Direcció General de Recursos Hídrics la sol·licitud i la documentació pertinents a efectes d'obtenir la concessió que s'assenyala a continuació:

Nom del titular: CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.B NIF8577****

Hernández Tejada, bloque, 12 28027 MADRID

Beneficiaris: ENAGAS RENOVABLES, S.L.B NIF 88 511****

CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.B NIF8577****

Paràmetres d'explotació:

Sondeigs: REG_47 (DI_5285/5584) i REG_48 (DI_6718/7745). Inscrits en el Registre Temporal d'Aigües Privades en data 21 de maig de 1999.

a. Cabal instantani:

i. REG_47: 4.000 L/h.

ii. REG_48: 5.000 L/h.

b.  Volum anual:

i. REG_48: 15.000 m3/any (12.000 m3/any per obtenció d'hidrogen i 3.000 m3/any per usos diversos de la planta, personal etc) per  ENAGAS RENOVABLE SL per la producció d'Hidrogen mitjançant electròlisi.

ii. La resta fins als 160.000 m3/any, a extreure entre ambdós aprofitaments, per a ús de la fàbrica de formigó de CEMEX España Operaciones SL.

Corrent d'on deriva l'aigua:  Sondejos:  

referència cadastral 9147201DD8994N0001EQ , en el terme municipal de Lloseta REG_47 (DI_5285/5584, REG_48 (DI_6718/7745).

Núm. Sondejos

Coordenades X (ETRS-89; Fus:31N)

Coordenades Y (ETRS-89; Fus:31N)

REG_47 (DI_5285/5584)

488696

4394903

REG_48 (DI_6718/7745)

489021

4394152

Aquesta resolució es concedeix amb caràcter provisional i a precari. El termini màxim no podrà superar mai els 75 anys.

Terme municipal on radica la presa, afectat per l'obra i en què s'utilitzin les aigües: Lloseta.

De conformitat amb allò que disposa l'article 109 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, se sotmet a informació pública per un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Lloseta, perquè les corporacions, les entitats i les persones interessades puguin consultar-ne la documentació a la pàgina web de la DGRH (http://dgrechid.caib.es) i a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (C/ Gremi de Corredors, 10 – Polígon Son Rossinyol – Palma) i formulin les al·legacions que considerin oportunes.

 

Palma, a la data de la signatura  electrònica (14 de març de 2022) 

La directora general de Recursos Hídrics

Joana M. Garau Muntaner