Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 160602
Aprovació inicial de l’Estudi de detall de les parcel·les 34.1 a 34.30, illeta c, del projecte de reparcel·lació del sector UP3, destinades a habitatge de preu taxat, Maó

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Maó, en sessió del dia 14 de març de 2022, va acordar:

12. Estudi de detall de les parcel·les 34.1 a 34.30, illeta c, del projecte de reparcel·lació del sector UP3, destinades a habitatge de preu taxat, Maó. Expedient núm.: E04572021000001

PRIMER. Aprovar inicialment l'Estudi de detall de les parcel·les 34.1 a 34.30, del projecte de reparcel·lació del sector UP3, destinades a habitatge de preu taxat, Maó, d'iniciativa municipal, redactat per l'arquitecte Sr. Francesc Farrés Díaz-Meco, el 4 de desembre de 2021.

SEGON. D'acord amb l'article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB), sotmetre l'Estudi de detall esmentat a informació pública, durant el termini de 30 dies, mitjançant la publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de l'illa de Menorca i en la seu electrònica de l'Ajuntament (on figurarà la documentació completa), amb la finalitat que qualsevol persona hi pugui presentar al·legacions. Els anuncis han de fer constar, de manera clara, el localitzador uniforme de recursos de la seu electrònica per accedir a la documentació.

TERCER. D'acord amb l'article 55 de l'LUIB, sol·licitar, durant el termini d'un mes, informe a les següents administracions o ens les competències de les quals es poden veure afectades:

1. Departament d'Economia i Territori (Direcció Insular d'Ordenació Territorial) del Consell Insular de Menorca, com a òrgan amb competències urbanístiques a escala insular, d'acord amb l'article 55.3 de l'LUIB.

2. Institut Balear de la Dona del Govern de les Illes Balears, en relació amb l'informe d'impacte de gènere previst a l'article 5.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.     

QUART. Notificar personalment l'acord d'aprovació inicial a les persones propietàries i resta de persones interessades directament afectades, compreses en l'àmbit territorial de l'Estudi de detall. La notificació haurà de comunicar que disposen d'un termini de trenta dies per formular les al·legacions que considerin oportunes.

CINQUÈ. Suspendre, d'acord amb l'article 51 de l'LUIB, la tramitació i aprovació de plans de desenvolupament, d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en l'àmbit objecte del present Estudi de detall (parcel·les 34.01 a 34.30), durant el termini de dos anys, o fins a l'aprovació definitiva de l'Estudi de detall. Tot açò sense perjudici que el termini de suspensió es pugui ampliar d'acord amb el règim previst a l'article 51 esmentat, i amb el benentès que, mentre duri la suspensió, es podran tramitar els instruments i atorgar les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions de l'Estudi de detall inicialment aprovat.

L'Estudi de detall citat es podrà consultar a la següent pàgina web de l'Ajuntament:

https://www.ajmao.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01

 

Maó, 17 de març de 2022

La TA D'Urbanisme, Activitats i Obra pública

Dolores Antonio Florit