Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/02179E relatiu al projecte de finalització d'obres d'urbanització, unitat d'actuació 44 Santa Bárbara, al terme municipal de Ciutadella, a zona de policia

    Número de registre 11137 - Pàgina 45203

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1325/2020 relativa a la reconstrucció de mur de marès, tancament metal·lic i reparacions de teulat, al polígon 11, parcel·la 1 i 2, en el terme municipal de Manacor, a zona de policia

    Número de registre 11138 - Pàgina 45204

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 5367/2019 relativa a la reconstrucció de tancament de marès i pedra amb reixeta, polígon 2, parcel·la 52, al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, a zona de policia

    Número de registre 11141 - Pàgina 45205

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de novembre de 2021 per la qual s'amplia el termini per a presentar les sol·licituds corresponents a l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

    Número de registre 11524 - Pàgina 45206

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS1 de data 2 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per l’any 2021

    Número de registre 11442 - Pàgines 45207-45209

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS2 de data 2 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per l’any 2021

    Número de registre 11443 - Pàgines 45210-45212

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 190 de data 18 d’octubre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11444 - Pàgines 45213-45215

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 304 de data 18 d’octubre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 11445 - Pàgines 45216-45218

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de l’aprovació de les bases per a l’adjudicació d’habitatges propietat de l’IBAVI a totes les Illes Balears, en règim de lloguer, a persones menors de 35 anys

    Número de registre 11481 - Pàgines 45219-45259

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00002030A

    Número de registre 10795 - Pàgina 45260

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00013687H

    Número de registre 11091 - Pàgina 45261

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de novembre de 2021 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 11512 - Pàgina 45262

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Modificació de crèdits 09/2021 de transferències de crèdits

    Número de registre 11506 - Pàgines 45263-45264

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2021/4897

    Número de registre 11464 - Pàgina 45265

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa reguladora per la presetació dels serveis de l’Escola de Música. Exp. 2021/4928

    Número de registre 11498 - Pàgina 45266

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Expedient de partió parcial de la finca Galatzó entre les fites m3 i m4 identificades en l'acta de 1954 de l'institut geogràfic i cadastral que afecta a les parcel·les 236 (Ca'n Rovellat) i 435 (Son Perdiu) veïnes de Galilea, terme municipal de Puigpunyent

    Número de registre 11462 - Pàgina 45267

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació del projecte “Reforma de la pavimentació de la Plaça des Pou”

    Número de registre 11522 - Pàgina 45268

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació avaluació ambiental estratègica ordinària Urb. son Massip i sa Calobra

    Número de registre 11448 - Pàgina 45269

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Exposició al públic del Padró de Recaptació de la taxa de sepultures i exaccions diverses

    Número de registre 11485 - Pàgina 45270

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans

    Número de registre 11447 - Pàgina 45271

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Expedient modificació pressupostària CE i SC 05/21

    Número de registre 11471 - Pàgina 45272

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial pressupost general Ajuntament de Manacor 2022

    Número de registre 11472 - Pàgina 45273

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació i modificació d'ordenances fiscals

    Número de registre 11501 - Pàgina 45274

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació i modificació de taxes

    Número de registre 11502 - Pàgina 45275

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació i modificació de taxes

    Número de registre 11503 - Pàgina 45276

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació i modificació de taxes

    Número de registre 11504 - Pàgina 45277

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 4/21

    Número de registre 11527 - Pàgina 45278

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 5/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost 2021

    Número de registre 11528 - Pàgina 45279

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 305/2021 Jutjat contenciós administratiu núm. 1 contra el decret núm. 4622 de data 12-03-2021 mitjançant la qual es desestima el recurs d'alçada presentat pel Sr. Mesquida contra la resolució del tribunal qualificador de les proves selectives de 101 places de Policia Local de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 11494 - Pàgina 45280

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

    Número de registre 11479 - Pàgina 45281

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial projecte d'urbanització (actualització) de Binissafúller Roters - Sector IV

    Número de registre 11410 - Pàgina 45282

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària consistent en una transferència de crèdit. Expedient 8398/2021

    Número de registre 11483 - Pàgina 45283

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial del reglament regulador del complement de carrera professional de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 11487 - Pàgina 45284

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera

    Número de registre 11508 - Pàgines 45285-45286

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes individualitzades per a esportistes federats per a la temporada 2021-2022

    Número de registre 11509 - Pàgines 45287-45288

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o universitat

    Número de registre 11511 - Pàgines 45289-45290

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes individualitzades per a la matrícula de l'escola municipal de música, dansa i teatre de l’ajuntament de son servera per el curs acadèmic 2021-2022

    Número de registre 11516 - Pàgines 45291-45292