Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 539032
Aprovació inicial modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 5/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Intervenció d'aquesta Entitat i de conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, es troba exposat al públic a efectes de reclamacions, l'expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 5/21 per a inversió financerament sostenible i modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2021, aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada en data 9 de novembre de 2021.

Els interessats que estiguin legitimats segons allò que es disposa a l'article 170.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals esmentat anteriorment, podran presentar reclamacions amb subjecció als següents tràmits:

Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent a la data d'inserció d'aquest anunci en el BOIB.

Oficina de presentació: Registre general.

Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament ple.

 

Marratxí, 9 de novembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodríguez