Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 537282
Aprovació i modificació d'ordenances fiscals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió extraordinària de dia 9 de novembre de 2021, ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa al públic en el tauler d'anuncis de la Corporació durant trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOIB, per a que els interessats a què es refereix l'article 18 del Text refós esmentat puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

L'expedient es pot consultar al Departament de Tributació d'aquest Ajuntament, situat al c/ Magdalena Solivelles- Mestra, 3, Sa Cabaneta.

 

Marratxí, 9 de novembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodríguez