Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 533034
Aprovació inicial projecte d'urbanització (actualització) de Binissafúller Roters - Sector IV

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 26.10.2021, va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització (actualització) de Binissafúller Roters -Sector IV-, redactat per l'enginyer de camins Ramón Ulldemolins Vidal, de conformitat amb l'expedient tramitat, amb la incorporació de les modificacions resultants de les al·legacions estimades total o parcialment per la Junta de Govern Local de data 05.08.2021 i acompanyat del corresponent document ambiental. 

De conformitat amb els articles 71.2 i 79.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears i 83 de la Llei 39.2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, se sotmet a informació pública per termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que els qui se'n considerin afectats el puguin examinar i presentar les al·legacions, suggeriments o reclamacions que estimin pertinents. 

L'expedient es pot consultar presencialment a l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament (Pla de Sa Creu, s/n) i/o a la seu electrònica municipal: http://www.ajsantlluis.org/tauler/edictes.aspx?tipo=03&HISTORIC=1

El present anunci servirà de notificació als interessats en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

 

Sant Lluís, en la data que consta a peu de pàgina (8 de novembre de 2021)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella