Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 536821
Aprovació inicial del reglament regulador del complement de carrera professional de l'Ajuntament de Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el de dia 9 de novembre de 2021, per unanimitat va aprovar els següents Acords:

"PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del complement de Carrera Professional de l'Ajuntament de Sóller.

SEGON.- Exposar l'expedient de l'aprovació del citat Reglament a informació pública durant el període de 30 dies, mitjançant la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Illes Balears (BOIB), així com en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.

TERCER.- Finalitzat el període d'exposició pública, i en cas que no hi hagi reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat l'acord provisional.

QUART.- Una vegada aprovat definitivament, es procedirà a la publicació íntegra del text del Reglament regulador del complement de Carrera Professional de l'Ajuntament de Sóller, en el BOIB, sense que entri en vigor fins que s'hagi dut a terme l'esmentada publicació i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils, d'acord amb l'article 113 de Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears(LMRIB).

CINQUÈ.- Remetre el text complet del Reglament a l'Institut Balear de la Dona, als efectes d'elaborar l'informe preceptiu sobre l'impacte de gènere (art. 7 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre)."

 

Sóller, 9 de novembre de 2021

El batle

Carlos Simarro Vicens