Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 537606
Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada per Decret de Batlia núm. 2021-1654 de 5 de novembre de 2021, la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o universitat, es fa públic el present extracte de la convocatòria

Codi de la Convocatòria: BDNS 593640

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet de la convocatòria es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és oferir ajudes per cobrir les despeses relacionades amb l'inici de curs escolar 2021-2022 per a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera, que estigui matriculat en un centre públic o concertat d'Educació Infantil de segon cicle, d'Educació Primària, d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o Universitari.

A l'efecte d'aquesta convocatòria es consideren despeses subvencionables la despesa o despeses per part de la persona beneficiària en la compra del següent material per al curs 2021/2022 fins al límit fixat en aquestes ajudes per a cada curs escolar:

a) Llibres de text: material imprès amb caràcter de llarga durada en el qual es recullen els continguts corresponents al currículum vigent d'una àrea, àmbit, matèria o mòdul per a un determinat curs, cicle o nivell.

b) Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats: es podrà incloure el material digital amb llicència limitada a un curs escolar. També s'inclou el material informàtic, de caràcter no inventariable, que es requereixi per al desenvolupament de les activitats derivades del currículum en el centre i que reculli els continguts corresponents al currículum vigent d'una àrea, àmbit, matèria o mòdul per a un determinat curs, cicle o nivell.

c) Material curricular: el material que, sense tractar-se de llibres de text, en té un caràcter complementari i es requereix per al desenvolupament de les activitats derivades del currículum al centre. A l'efecte d'aquesta convocatòria també es consideraran material curricular els quaderns de l'alumne/a associats al llibre de text.

d) Material complementari destinat a activitats de caràcter escolar: equipament per a esport, material fungible com ara bolígrafs, retoladors, quaderns, llapis, etc., llibres de lectura, diccionaris, motxilles o maletes escolars, cadires i taules d'estudi. Altres que siguin necessaris per a l'inici i seguiment del curs escolar.

e) Infraestructura informàtica destinada a l'estudi: tabletes, ordinadors portàtils o de taula, ratolins, pendrives, impressores, altres materials informàtics complementaris.

f) Els llibres i materials impresos o en suport digital destinats a afavorir el desenvolupament del procés d'ensenyança i aprenentatge adaptat a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

1.4. Aquestes ajudes són incompatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

2. Import de l'ajuda

La quantia de les ajudes és la següent:

  • Import de 150 € per alumnat matriculat en

- educació infantil segon cicle

- educació primària

- educació secundària obligatòria

- batxillerat

- formació professional

  • - Import de 200 € per alumnat matriculat en un centre de formació Universitària.

3. Bases reguladores

L'aprovació inicial de les bases reguladores es va publicar en el BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021.

4. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes les unitats familiars que compleixin els següents requisits:

4.1. La persona sol·licitant i l'alumnat haurà d'estar empadronat en el municipi de Son Servera amb una antiguitat mínima de dia 1 de gener de 2021.

4.2. L'alumnat haurà d'estar matriculat, en el curs 2021-2022, en un centre públic o concertat d'Educació Infantil segon cicle, d'Educació Primària, d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o Universitari.

4.3.  La unitat familiar no pot superar els següents límits d'ingressos anuals

Nombre de membres de la unitat familiar

Límit d'ingressos anuals

2 membres

18.000 €

3 membres

24.000 €

4 membres

30.000 €

5 membres

36.000 €

6 membres

42.000 €

7 membres i més

48.000 €

Es consideren unitat familiar convivent per al còmput d'ingressos la integrada per als pares/mares o tutors/es legals i els/les fills/es, així com els/les menors a càrrec en acolliment familiar, degudament acreditat. Únicament es computaran els ingressos del pare i la mare, o del tutor/a.

Si la persona sol·licitant és l'alumne/a, està en edat laboral i té ingressos per compte propi o d'un altre, seran computats els ingressos de l'alumne/a sol·licitant i dels membres de la seva unitat familiar de convivència.

En els casos de separació matrimonial, divorci o separació de fet els ingressos es quantificaran de la següent forma:

  • Quan la guarda i custòdia sigui compartida, es computaran els ingressos d'ambdós progenitors. Només podrà sol·licitar l'ajuda una de les persones que ostenti la guarda i custòdia.
  • Quan la guarda i custòdia no sigui compartida, es computaran els ingressos del progenitor o progenitora que ostenti aquesta guarda i custòdia que serà qui tengui la condició de sol·licitant.

D'acord amb el previst a l'article 4.3 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, cada fill/a amb discapacitat, o incapacitat per fer feina, computarà com a dos membres de dita unitat.

5. Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud es podrà presentar a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a l'exhauriment del crèdit pressupostari que estableix el punt 3 de les bases reguladores.

 

Son Servera, 5 de novembre de 2021

La batlessa

Natalia Troya Isern