Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 538459
Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de novembre de 2021 per la qual s'amplia el termini per a presentar les sol·licituds corresponents a l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte d'aquesta Resolució, el text complet es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer.Beneficiaris

Podran sol·licitar les ajudes per al lloguer d'habitatges que preveu aquesta Resolució les persones físiques majors d'edat, residents a les Illes Balears que siguin titulars en qualitat d'inquilins d'un contracte de lloguer d'habitatge d'una durada mínima d'un any. El contracte ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994,de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

Segon.Finalitat

Aquestes ajudes tenen per objecte o finalitat facilitar el gaudi d'un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes als inquilins, consistents en el finançament d'una part de la renda que l'inquilí ha de satisfer per l'habitatge llogat.

Tercer.Bases reguladores

El dia 30 de setembre de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 134, l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

Quart.Import

L'import de la convocatòria és de 8.928.000,00 € amb càrrec a la partida 25501/431B01/48000/00 (FF 18030) i 100.000,00 € amb càrrec a la partida 25501/431B01/48000/00

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda finalitza el dia 30 de novembre de 2021, inclòs.

  

Palma, 9 de novembre de 2021

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí Ribas