Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 537685
Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes individualitzades per a la matrícula de l'escola municipal de música, dansa i teatre de l’ajuntament de son servera per el curs acadèmic 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada per Decret de Batlia núm. 2021-1653 de 5 de novembre de 2021, la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes individualitzades per a la matrícula de l'escola municipal de música, dansa i teatre de l'ajuntament de son servera per el curs acadèmic 2021-2022, i es fa públic el present extracte de la convocatòria

Codi de la Convocatòria: BDNS 593664

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet de la convocatòria es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular l'assignació d'ajudes econòmiques individualitzades per a l'alumnat matriculat en la prestació de serveis de l'Escola de Música, Dansa i Teatre de l'Ajuntament de Son Servera durant el curs 2021-2022.

Les ajudes que es concedeixen tenen la finalitat d'ajudar les famílies en el finançament de la matrícula dels cursos que es detallen a continuació i per a les següents matèries:

  1. Iniciació.

  2. Llenguatge musical.

  3. Classes d'instruments i veu (30 minuts).

  4. Classes d'instruments i veu (45 minuts).

  5. Classes d'instruments Conservatori (1 hora).

  6. Dansa/Teatre.

  7. Combos.

2. Import de l'ajuda

L'import de l'ajuda serà el de la quantitat abonada en concepte de matricula anual per el curs 2021-2022, en algun dels cursos i matèries establertes en el punt 1.3 d'aquesta convocatòria.

3. Bases reguladores

L'aprovació inicial de les bases reguladores es va publicar en el BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021.

4. Beneficiaris

Podran ésser beneficiaris de les ajudes les persones matriculades a l'Escola de Música, Dansa i Teatre de l'Ajuntament de Son Servera en el curs 2021-2022 i empadronades al municipi de Son Servera amb una antiguitat mínima de sis mesos respecte de la data de sol·licitud.

Si l'alumnat és menor d'edat, la persona beneficiària serà el pare, la mare o tutor legal.

5. Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud es podrà presentar a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a l'exhauriment del crèdit pressupostari que estableix el punt 2 de les bases reguladores.

 

Son Servera, 5 de novembre de 2021

La batlessa Natalia Troya Isern