Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 537532
Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes individualitzades per a esportistes federats per a la temporada 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada per Decret de Batlia núm. 2021-1652 de 5 de novembre de 2021 la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes individualitzades per a esportistes federats per a la temporada 2021-2022, es fa públic el present extracte de la convocatòria

Codi de la Convocatòria: BDNS 593613

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet de la convocatòria es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

1. Objecte

L'objecte és regular l'assignació d'ajudes econòmiques individualitzades per a esportistes federats per a la temporada 2021-2022, que estiguin empadronats al municipi de Son Servera.

1.3. Les ajudes que es concedeixen tenen la finalitat d'ajudar les famílies en el finançament de la quota dels esports que es detallen a continuació:

  1. Futbol

  2. Voleibol

  3. Basket

  4. Taekwondo

  5. Atletisme

  6. Altres esports federats

2. Import de l'ajuda

L'import de l'ajuda serà el de la quantitat abonada en concepte de fitxa federativa o quota d'inscripció en un club esportiu per a la realització d'algun dels esports federats establerts en el punt 1.3 de la convocatòria, amb un màxim de 150,00 € per esportista.

3. Bases reguladores

L'aprovació inicial de les bases reguladores es va publicar en el BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021.

4. Beneficiaris

3.1. Podran ser persones beneficiaries els qui acreditin la fitxa federativa o inscripció pagada a l'esport corresponent durant la temporada 2021-2022 i que estiguin empadronats al municipi de Son Servera amb una antiguitat mínima de sis mesos respecte de la data de sol·licitud.

3.2. Si l'esportista és menor d'edat, la persona beneficiària serà el pare, la mare o tutor legal.

3.3. La persona sol·licitant ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb l'Ajuntament de Son Servera i també al corrent d'obligacions econòmiques amb la Seguretat Social.

No poden tenir la condició de beneficiàries les persones en les quals s'esdevingui alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.4. La presentació de la sol·licitud implica, d'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que la persona sol·licitant accepta que l'Ajuntament de Son Servera accedeixi a les dades següents, necessàries per resoldre l'ajuda:

  • Consulta de dades d'identitat.
  • Consulta de dades de convivència i consulta d'històric de Padró municipal.

5. Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud es podrà presentar a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 26 de novembre de 2021.

 

Son Servera, 5 de novembre de 2021

La batlessa Natalia Troya Isern