Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 536929
Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 305/2021 Jutjat contenciós administratiu núm. 1 contra el decret núm. 4622 de data 12-03-2021 mitjançant la qual es desestima el recurs d'alçada presentat pel Sr. Mesquida contra la resolució del tribunal qualificador de les proves selectives de 101 places de Policia Local de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, el dia 28 d'octubre de 2021 ha adoptat el següent:

Mitjançant Ofici dels Serveis Jurídics de data 7 de juny de 2021 es remet decret del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 pel qual comunica que per part del Sr. SANTIAGO MESQUIDA MONSERRAT, s'ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment Abreujat núm. 305/21, contra el decret núm. 4622 de data 12-03-2021 mitjançant la qual es desestima el recurs d'alçada presentat pel Sr. Mesquida contra la resolució del tribunal qualificador de les proves selectives de 101 places de Policia Local de l'Ajuntament de Palma.

Conforme al que es disposa en l'article 49 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, el Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública dicta al següent

PROVIDENCIA

PRIMER.- Notificar a totes les persones que puguin estar interessades, que per part del Sr. Santiago Mesquida Monserrat s'ha interposat recurs contenciós administratiu, contra el decret núm. 4622 de data 12-03-2021 mitjançant la qual es desestima el recurs d'alçada presentat pel Sr. Mesquida contra la resolució del tribunal qualificador de les proves selectives de 101 places de Policia Local de l'Ajuntament de Palma i que se segueix en el Procediment Abreujat 305/21 davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma i de conformitat amb l'article 49 de la Llei 29/98; de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, emplaçar-los perquè, si ho consideren oportú, puguin comparèixer i personar-se com a demandats, en el termini de 9 dies; fent-li saber que si es personen davant el jutjat contenciós administratiu núm. 1 amb posterioritat al termini indicat, seran tingut com a part per als tràmits no preclosos sense necessitat de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que si no es personen, el procediment continuarà amb els tràmits sense la necessitat de practicar les notificacions, tal com resulta en el que es disposa en l'article 50 de l'esmentada llei.

SEGON.- Una vegada notificat es  procedirà a  remetre el justificant al jutjat contenciós administratiu núm. 1.

   

Palma, 2 de novembre de 2021

La cap del Departament de Personal

Esperanza Vega Terrón