Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 537476
Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada el 5 de novembre de 2021, la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera, es fa públic el present extracte de la convocatòria

Codi de la Convocatòria: BDNS 593632

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet de la convocatòria es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajudes a persones físiques i jurídiques, així com les comunitats de bens o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme municipal de Son Servera, que s'hagin vist afectats per la crisi econòmica derivada de la crisis sanitària provocada per la COVID-19, i que no hagin estat beneficiaris de l'ajuda anterior convocada per aquest ajuntament.

2. Import de l'ajuda

L'import de l'ajuda és de 2.000 euros per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària.

3. Bases reguladores

L'aprovació inicial de les bases reguladores es va publicar en el BOIB núm. 130 de 21 de setembre de 2021.

4. Beneficiaris

4.1. Podran ésser beneficiaris d'aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques, així com les comunitats de bens o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, que tinguin establiment obert al públic o desenvolupin la seva activitat en el terme municipal de Son Servera i que s'hagin vist afectats per la crisi econòmica derivada de la crisis Sanitaria provocada per la COVID-19.

4.2. Les persones sol·licitants han de reunir els requisits següents:

  • Tenir el centre de treball o desenvolupar l'activitat econòmica en el terme municipal de Son Servera.
  • Haver estat d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària durant un període mínim de 3 mesos dins l'exercici 2019 i  3 mesos dins l'exercici 2020.
  • Estar d'alta en el cens d'empresaris de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, durant un mínim de 3 mesos en els exercicis 2021 i/o 2022, a comptar des de la concessió de l'ajuda.
  • No haver estat beneficiari de l'ajuda anterior convocada per aquest ajuntament per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera. 
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb l'Ajuntament de Son Servera i també al corrent d'obligacions econòmiques amb la Seguretat Social o Mutua professional corresponent.
  • Haver tengut una reducció de la facturació durant l'exercici 2020, almenys, en un 40 % en relació amb la mitjana de facturació del mateix període comprès en l'any anterior, i haver facturat menys d'un milió d'euros durant l'exercici 2019.
  • Tenir al seu càrrec a 20 o menys treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball.
  • No haver estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
  • No haver acomiadat a treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l'ocupació.
 

5. Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud es podrà presentar a partir del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a l'exhauriment del crèdit pressupostari que estableix el punt 2 d'aquesta convocatòria.

  

Son Servera, 5 de novembre de 2021

La batlessa Natalia Troya Isern