Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 535516
Expedient de partió parcial de la finca Galatzó entre les fites m3 i m4 identificades en l'acta de 1954 de l'institut geogràfic i cadastral que afecta a les parcel·les 236 (Ca'n Rovellat) i 435 (Son Perdiu) veïnes de Galilea, terme municipal de Puigpunyent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 61 del Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, s'anuncia la partió parcial de la Finca Pública es Galatzó, acordada per la Corporació Plenària de l'Ajuntament de Calvià en data 27 d'octubre de 2021, en els següents termes:

PRIMER.- Acordar la caducitat de l'expedient de partió parcial de la finca Galatzó entre les fites M3 i M4 identificades en l'acta de 1954 de l'Institut Geogràfic i Cadastral que afecta a les parcel·les 236 (Ca'n Rovellat) i 435 (Son Perdiu) veïnes de Galilea, terme municipal de Puigpunyent, a la vista de que ha transcorregut el termini de tres mesos establert a l'article 95 LPAC.

SEGON.- Reobrir l'expedient de partió parcial de la finca Galatzó entre les fites M3 i M4 identificades en l'acta de 1954 de l'Institut Geogràfic i Cadastral que afecta a les parcel·les 236 (Ca'n Rovellat) i 435 (Son Perdiu) veïnes de Galilea i incorporar els actes i documents que obren a l'expedient.

TERCER.- Desestimar les al·legacions presentades pels interessats i per la representació de l'Ajuntament de Puigpunyent, d'acord amb els informes tècnics emesos en data 18 d'octubre de 2021, que formen part del present acord.

QUART.- Continuar amb el procediment de partió parcial de la finca pública es Galatzó entre les fites M3 i M4 identificats en l'acta de 1954 i quadern topogràfic del Institut Nacional Geogràfic i Cadastral de data 1954, que afecta a les parcel·les 236 (Ca'n Rovellat) i 435 (Son Perdiu) veïnes de Galilea, terme municipal de Puigpunyent, segons la Memòria redactada al efecte i els plànols i documentació adjunta, i en conseqüència, considerar la procedència de modificar els límits cadastrals de la finca municipal calvianera de Galatzó entre les fites M3 i M4 en els termes següents:

La delimitació de la Finca Galatzó partiona amb la Cova d'en Salvador (també apareixen cites com a cova d'en Sebastià), la paret seca de pedra existent (que separa la parcel·la 236 del Sr. Lladó i la finca Galatzó), la portassa de pedra que dóna pas entre tots dos municipis i finques limítrofes i que s'especifica en les fotos i plànols adjunts, així com amb les fites 3 (Sa Rota Nova) i 4 (Penyal de Sa Rota) identificats en l'Acta de 1954 de l'Institut Geogràfic i Cadastral, i amb el límit del Col·legi de Registradors que divideix els municipis de Calvià i Puigpunyent.

QUINT.- Notificar als propietaris de les finques números 236 i 435 de Galilea (Puigpunyent), a l'Ajuntament de Puigpunyent, i a la representació de la propietat de la Finca Son Martí la continuació de l'expedient de partió, conforme el que disposa l'article 62 del Reglament de Béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 1372/1986 de 13 de juny, significant als interessats que podran presentar davant la Corporació, quants documents estimessin conduents a la prova i defensa dels seus drets, fins als vint dies anteriors al començament de les operacions de partió. Transcorregut aquest termini no s'admetrà document ni cap al·legació.

SISÈ- Anunciar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al portal web de l'Ajuntament amb seixanta dies d'antelació a la data fixada per l'inici de les operacions, una vegada acordada la partició, amb expressió de la data, hora i lloc en què hagués de començar.

SETÈ.- Notificar el present acord als propietaris de les finques confrontants números 435 i 236, una vegada acordada la partició, comunicant-los que podran presentar davant la Corporació quants documents estimin conduents a la prova i defensa dels seus drets, fins als vint dies anteriors al començament de les operacions.

VUITÈ.- Fixar com a data d'inici dels treballs de partió el dècim dia hàbil següent a la finalització del termini de seixanta dies, previst per a la publicació de l'anunci de partió en el BOIB, fixant-se el començament de les operacions a les 10:00 hores, a la porta on conflueix el camí que comunica la Finca Galatzó amb Galilea.

Calvià, en el dia de la signatura electrònica (4 de novembre de 2021) El batle Alfonso Rodríguez Badal